Linas Tamulynas

posted in: Dirbantys archeologai | 0
tamulynaslinas
Institucija, pareigos Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, lektorius
Adresas Universiteto g. 7, LT-01513 Vilnius
Telefonas (8~5) 2687285
El. pašto adresas linas.tamulynas@gmail.com

Gimiau 1971 m. balandžio 29 d. Klaipėdoje.

1989 m. baigiau Klaipėdos 22-ąją vidurinę mokyklą.

1989–1991 m. Vilniaus universitete studijavau ekonominę informatiką.

1993–2000 m. studijavau ir baigiau Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. Įgijau archeologo specialybę. 1997 m. apgyniau bakalaurinį darbą tema „Bezzenbergerio archeologiniai tyrinėjimai Klaipėdos krašte“, o 2000 m. – magistrinį darbą „Klaipėdos krašto archeologinių objektų ir proistorės tyrimai iki 1945 m.“.

Daktaro disertacijos gynimo tema: planuojama „Archeologinių tyrinėjimų Klaipėdos krašte raida iki 1945 m.“.

1996 m. pradėjau dirbti Kultūros paveldo centre. Iki 2000 m. Archeologijos skyriaus techniku, vėliau – archeologu, vyresniuoju archeologu.

Nuo 2005 m. dirbu Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto lektoriumi.

Archeologinių tyrimų interesai

Archeologinių objektų paieška Klaipėdos krašte;

Archeologinių tyrinėjimų ir proistorės sampratos raida Europoje;

Rytinio Pabaltijo gyventojų kultūriniai ryšiai I tūkst. pr. Kr. – IX a.;

Vakarų Lietuvos apgyvendinimas ir gyvenviečių raida I tūkst. pr. Kr. – IX a.

Pagrindinės publikacijos

1. A. Bezzenbergerio archeologiniai tyrinėjimai Klaipėdos krašte // Lietuvos archeologija. 15. – Vilnius, 1998, p. 247 – 285. (santrauka vok.).

2. Šilutės dvarininkų Hugo ir Ericho Scheu’jų indėlis į Klaipėdos krašto proistorės ir archeologinius tyrinėjimus // Kultūros paminklai. 5. – Vilnius, 1998, p. 36 – 46. (santrauka vok.).

3. Ekspedycje archeologiczne Adalberta Bezzenbergera w okręgu Klajpedzkim (d. Kreis Memel) w świetle jego listów do Hugo Scheu’a // Archeologia ziem pruskich. Nieznane zbiory i materialy archiwalne. – Ostróda, 1999, p. 383 – 392.

4. Klaipėdos krašto XIX a. vid. – XX a. pr. topografiniai žemėlapiai kaip informacijos apie archeologinius objektus šaltinis // Lietuvos kultūros paveldo kartografiniai tyrimai: raida, būklė, perspektyva. – Vilnius, 2001, p. 100 – 112.

5. Strazdų, Ječiškių kapinynas: nauji duomenys apie laidoseną Nemuno žemupyje I tūkst. pr. Kr. ir romėniškajame laikotarpyje // Archaeologia Lituana. 5. – Vilnius, 2004 p. 16 – 34.

6. Apie du išskirtinius romėniškojo laikotarpio radinius iš Jogučių kapinyno // Archaeologia Lituana. 6. – Vilnius, 2005, p. 83 – 93.

7. Radiniai iš Klaipėdos krašto “Prussia – Musem“ archeologinės kolekcijos fotografijose // Archaeologia Lituana. 7. Vilnius, 2006, p. 171 – 183.

8. Klaipėdos krašto archeologinių tyrimų medžiaga Felikso Jakobsono kartotekoje // Archaeologia Lituana. 9. Vilnius, 2008, p. 150 – 160.