Kodeksas apibrėžia Lietuvos archeologijos draugijos (toliau – Draugijos) nario viešosios atsakomybės sritis. Jo privalo laikytis kiekvienas Draugijos narys.

I. Viešosios atsakomybės sritys
Draugijos nario viešoji atsakomybė apima jo profesinę veiklą ir visas sritis, susijusias su minėtos profesinės veiklos rezultatų naudojimu.
Draugijos nario atsakomybė taip pat apima jo viešuosius ryšius Lietuvoje ir už jos ribų su:
1) archeologais – Draugijos nariais ir nepriklausančiais Draugijai archeologais;
2) valstybės valdymo, mokslo ir studijų institucijomis, archyvais, bibliotekomis, muziejais ir kitomis institucijomis;
3) etniniu, religiniu, profesiniu ir kitu pagrindu suburtomis visuomenės grupėmis;
4) žiniasklaidos priemonių atstovais;
5) kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis.

II. Draugijos nario etika
Draugijos nario etika apima visus profesinius kilnojamojo ir nekilnojamojo archeologinio paveldo vertybių paieškos, tyrimų, apskaitos, apsaugos ir sklaidos aspektus.
Etikos normų taip pat privaloma laikytis visur ir visada naudojant profesinės veiklos rezultatus – bet kokios rūšies archeologinių tyrimų duomenis, jeigu jų naudojimo nereglamentuoja teisės aktai.

II.1. Draugijos narys savo profesinėje veikloje turi vadovautis nuostata, kad jo profesinė veikla yra viešasis, o ne privatusis interesas.
Draugijos narys privalo:
a) gerbti teisėtus kitų Draugijos narių, Draugijai nepriklausančių archeologų, privačių asmenų ir bendruomenių interesus, kultūrines normas ir orumą;
b) vadovautis nuostata, kad visa archeologinių tyrimų metu sukaupta informacija yra ar galės būti naudinga ateityje, net jeigu ji pačiam tyrimų vadovui atrodo mažareikšmė ar neatitinka jo mokslinių interesų;
c) vadovautis nuostata, kad moksliniais metodais pagrįsti tyrimai ir archeologinio paveldo išsaugojimas yra didesnė vertybė už verslo interesus ar galimybę gauti kokią nors naudą;
d) tyrimų metu susidūręs su organizacinio, metodinio, mokslinio ar kitokio pobūdžio problemomis turi prašyti kolegų pagalbos; esant būtinybei – tokią pagalbą privalo suteikti pats;
e) vadovautis nuostata, kad tyrimų rezultatų publikavimas yra viešasis interesas; tyrėjui pačiam nepublikuojant medžiagos, jis privalo suteikti galimybę tai padaryti kitiems;
f) sudaryti sąlygas kitiems Draugijos nariams, Draugijai nepriklausantiems archeologams ir visuomenės atstovams susipažinti su vykdomų tyrimų eiga;
g) kelti kvalifikaciją ir gilinti profesines žinias.

II.2. Draugijos narys gerbia savo kolegas, jų veiklą, mokslinį interesą ir nuomonę, kuri nebūtinai sutampa su jo pozicija.
Draugijos nariui nedera:
a) menkinti savo kolegų profesinę veiklą;
b) diskusijose vadovautis nepagrįstais argumentais;

II.3. Draugijos narys nesitaiksto su veikla, nesuderinama su archeologinio paveldo išsaugojimu ir šio Kodekso nuostatomis.
Draugijos narys privalo:
a) atsiriboti nuo veiklos, susijusios su bet kokios rūšies neigiamu poveikiu archeologijos paveldui;
b) informuoti visuomenę, paveldosaugos ir teisėsaugos institucijas apie įstatymų bei kitų teisės aktų pažeidimus, susijusius su archeologijos paveldu;
c) nesitaikstyti su neetišku kolegų elgesiu ir apie tai informuoti Draugijos Tarybą.

III. Ginčų nagrinėjimo tvarka
Visus ginčus, susijusius su Kodekso nuostatų laikymusi, nagrinėja Draugijos Taryba.

IV. Sankcijos
Už Kodekso nuostatų pažeidimus Draugijos nariai yra Tarybos įspėjami arba siūloma visuotiniam susirinkimui juos pašalinti iš Draugijos.

V. Kodekso įsigaliojimas ir keitimo tvarka
Kodeksas įsigalioja pritarus visuotiniam Draugijos narių susirinkimui.
Kodekso nuostatas visuotinis susirinkimas keičia Draugijos Tarybos siūlymu.

Projektui pritarta Draugijos Tarybos posėdyje 2008 m. vasario 21 d.