I. Bendrosios nuostatos
1. Lietuvos archeologijos draugija (toliau – Draugija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis asociacijos teisinę formą. Draugija yra savarankiška ir savanoriška mokslinė visuomeninė organizacija, vienijanti archeologus ir visuomenės atstovus, siekianti išsaugoti, tirti, tvarkyti ir populiarinti Lietuvos archeologinį paveldą bei koordinuoti šią veiklą.
2. Draugija veikia pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinį kodeksą, Asociacijų įstatymą ir šiuos įstatus.
3. Tikslus Draugijos pavadinimas: Lietuvos archeologijos draugija.
4. Draugijos buveinė yra Pilies g. 16 / Šv. Mykolo g. 2, LT-01123 Vilnius, Lietuvos Respublika.
5. Draugijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
6. Draugijos veiklos trukmė yra neribota.

II. Draugijos veiklos sritis ir tikslai
7. Draugijos veiklos sritis yra Lietuvos archeologinio paveldo išsaugojimas, tyrimai, tvarkymas ir populiarinimas.
8. Draugijos veiklos tikslai:

 • bendradarbiauti su kultūros paveldo apsaugos administravimo institucijomis, visomis kultūros paveldo išsaugojimo, tyrimų, tvarkymo ir populiarinimo siekiančiomis organizacijomis;
 • prisidėti prie archeologinio paveldo išsaugojimo ir tvarkymo darbų, kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų tobulinimo;
 • stebėti archeologinio paveldo objektų būklę, kontroliuoti jų apsaugą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų įgyvendinimą ir kultūros paveldo tyrimų metodikos laikymąsi;
 • tirti archeologinį paveldą ir tobulinti tyrimų metodus, plėtoti eksperimentinę archeologiją;
 • kelti archeologų kvalifikaciją ir etiką, į archeologinio paveldo tyrimus įtraukti besimokantį jaunimą;
 • įtraukti į Draugijos tikslų įgyvendinimą visuomenę;
 • remti mokslo tiriamąjį darbą, organizuoti bei koordinuoti respublikines ir tarptautines mokslines, mokslines praktines ir metodines konferencijas, mokslinius seminarus;
 • skleisti žinias apie Lietuvos archeologijos paveldą visose žiniasklaidos priemonėse, rengti Lietuvos archeologijai nusipelniusių asmenų minėjimus, skaityti viešas paskaitas, publikuoti monografijas, straipsnius, leisti kitus leidinius, kurti skaitmenines duomenų bazes.

9. Draugija, siekdama savo tikslų įgyvendinimo, gali vykdyti šią ūkinę komercinę veiklą:

 • Kitas spausdinimas (18.12)
 • Parengiamoji spausdinimo ir žiniasklaidos veikla (18.13)
 • Įrišimas ir susijusios paslaugos (18.14)
 • Įrašytų laikmenų tiražavimas (18.20)
 • Pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas (41.20.20)
 • Paruošiamieji žemės kasimo darbai tiesiant kelius (43.12.10)
 • Žemės darbai statybos aikštelėse (43.12.20)
 • Žvalgomasis gręžimas (43.13)
 • Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu (47.91)
 • Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse (47.99)
 • Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla (55.20)
 • Vaikų poilsio stovyklų veikla (55.20.20)
 • Knygų leidyba (58.11)
 • Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba (58.12)
 • Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba (58.14)
 • Kita leidyba (58.19)
 • Kita programinės įrangos leidyba (58.29)
 • Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba (59.11)
 • Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas (59.13)
 • Kino filmų rodymas (59.14)
 • Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba (59.20)
 • Kompiuterių programavimo veikla (62.01)
 • Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla (62.09)
 • Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla; interneto vartų paslaugų veikla (63.1)
 • Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla (63.99)
 • Rizikos ir žalos vertinimas (66.21)
 • Bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų rengimas (69.10.30)
 • Konsultacinė valdymo veikla (70.2)
 • Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos (71.1)
 • Gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai (72.19.20)
 • Humanitarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai (72.20.10)
 • Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai (72.20.20)
 • Reklama (73.1)
 • Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (73.20)
 • Specializuota projektavimo veikla (74.10)
 • Fotografavimo veikla (74.20)
 • Vertimo raštu ir žodžiu veikla (74.30)
 • Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių saugomus objektus, išperkamoji nuoma (77.40)
 • Kitas darbo jėgos teikimas (78.30)
 • Ekskursijų organizatorių veikla (79.12)
 • Kraštovaizdžio tvarkymas (81.30)
 • Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla (82.19)
 • Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla (82.20)
 • Posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30)
 • Kultūrinis švietimas (85.52)
 • Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59)
 • Švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60)
 • Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99)
 • Bibliotekų ir archyvų veikla (91.01)
 • Muziejų veikla (91.02)
 • Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas (91.03)
 • Loterijų organizavimo veikla (92.00.10)
 • Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29)
 • Verslininkų, darbdavių ir profesinių narystės organizacijų veikla (94.1).

10. Draugija tvarko buhalterinę apskaitą, teikia apskaitos informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Draugija neturi politinių tikslų.

III. Draugijos nariai, jų teisės ir pareigos
12. Draugijoje gali būti nariai, nariai rėmėjai ir garbės nariai (toliau – nariai).
13. Nariais gali būti:

 • Lietuvos archeologai, turintys aukštąjį išsilavinimą ir kvalifikaciją, leidžiančią jiems savarankiškai vykdyti archeologinius tyrimus;
 • užsienio valstybių archeologai, jeigu jie tiria Lietuvos archeologinio paveldo arba su juo susijusius objektus;
 • fiziniai asmenys, tiesiogiai dalyvaujantys Lietuvos archeologinio paveldo išsaugojimo, tyrimų, tvarkymo ir sklaidos veikloje.

14. Draugijos nariais rėmėjais gali būti fiziniai ar juridiniai asmenys, remiantys Draugijos veiklą ir skleidžiantys žinias apie Draugiją ir jos tikslus.
15. Draugijos garbės nariais gali būti Lietuvos bei užsienio šalių piliečiai, nusipelnę saugant, tiriant, tvarkant ir skleidžiant žinias apie Lietuvos archeologinį paveldą.
16. Nariai turi šias teises:

 • dalyvauti Draugijos visuotiniuose narių susirinkimuose (toliau – Susirinkimas) su sprendžiamuoju balsu;
 • rinkti ir būti išrinktu į Draugijos renkamuosius organus, dalyvauti Draugijos tarybos (toliau – Taryba) posėdžiuose;
 • teikti pasiūlymus Susirinkimui, Draugijos valdymo organams dėl Draugijos veiklos, veiklos tikslų įgyvendinimo ir gauti atsakymus;
 • dalyvauti Draugijos rengiamose ir vykdomose programose, projektuose bei renginiuose;
 • naudotis Draugijos savo nariams teikiamomis paslaugomis bei privilegijomis;
 • gauti informaciją apie Draugijos veiklą, lėšų panaudojimą ir buhalterinę apskaitą;
 • naudotis Draugijos sukaupta informacija (Draugijos nariai, įstodami į Draugiją, be atskiro raštiško valios išreiškimo sutinka, kad Draugija dėl jos siekiamų tikslų ir vidaus administravimo tikslais tvarkytų Draugijos narių asmens duomenis (išskyrus ypatingus asmens duomenis), teiktų Draugijos narių kontaktinius duomenis kitiems Draugijos nariams);
 • išstoti iš Draugijos.

17. Draugijos garbės nariai neprivalo mokėti Draugijai jokių stojamųjų ar nario mokesčių.
18. Nariai turi šias pareigas:

 • vykdyti ir propaguoti šiuose įstatuose numatytus Draugijos tikslus;
 • laikytis Draugijos įstatų, Draugijos nario Etikos kodekso ir jos valdymo organų sprendimų;
 • mokėti Susirinkimo nustatytą metinį nario mokestį bei Tarybos nustatytus tikslinius įnašus, reikalingus Draugijos tikslams pasiekti;
 • pagal kompetenciją aktyviai dalyvauti Draugijos veikloje: tirti ir žvalgyti archeologinio paveldo objektus, kontroliuoti jų apsaugą ir esant reikalui informuoti atitinkamas institucijas apie archeologinio paveldo apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, atsiskaityti už atliktus tyrimus, skelbti ir propaguoti savo tyrimų rezultatus, populiarinti archeologijos mokslo pasiekimus, dalyvauti Draugijos renginiuose;
 • kelti kvalifikaciją, būtiną archeologiniams tyrimams atlikti ir puoselėti archeologo etiką;
 • rūpintis Draugijos reputacija.

19. Nariai rėmėjai be Susirinkimo nustatyto metinio nario mokesčio pagal išgales papildomai remia Draugijos veiklą darbais, piniginėmis lėšomis bei kitu turtu.
20. Asmens narystė Draugijoje baigiasi:

 • asmeniui mirus ar netekus veiksnumo;
 • išstojus iš Draugijos. Bet kuris narys turi teisę laisvai išstoti iš Draugijos, prieš 10 dienų raštu apie tai įspėjęs Tarybą;
 • Tarybos siūlymu, Susirinkimo sprendimu jį pašalinus iš Draugijos dėl:
 • Draugijos įstatų pažeidimų;
 • Draugijos nario Etikos kodekso pažeidimų;
 • turtinės ir neturtinės žalos padarymo Draugijai arba veikimo/neveikimo, dėl kurio tokia žala atsirado.

IV. Draugijos valdymo organai
21. Draugijos organai yra:

 • Susirinkimas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises;
 • kolegialus valdymo organas – Taryba;
 • vienasmenis valdymo organas – Draugijos pirmininkas;
 • Draugijos lėšų ir pajamų naudojimo bei jos veiklos kontrolės organas – Revizijų komisija.

22. Draugija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.
23. Draugijos valdymo organų narių kadencijų skaičius neribojamas.
24. Susirinkimų, Tarybos, Revizijų komisijos posėdžių protokolus rašo Tarybos sekretorius.

V. Susirinkimas, jo kompetencija, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka
25. Susirinkimas yra aukščiausias Draugijos organas.
26. Susirinkimo kompetencijai priklauso:

 • tvirtinti ir keisti Draugijos įstatus;
 • tvirtinti ir keisti Draugijos nario Etikos kodeksą;
 • Tarybos siūlymu priimti ar pašalinti Draugijos narius;
 • nustatyti Draugijos tikslų įgyvendinimo gaires;
 • rinkti ir atšaukti Tarybos narius;
 • priimti sprendimus dėl atlyginimo Draugijos nariui už jo veiklą valdymo organuose;
 • nustatyti Draugijos stojamojo mokesčio ir nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką;
 • tvirtinti metinę Draugijos veiklos programą ir Draugijos veiklos ataskaitą;
 • tvirtinti Draugijos metinę finansinę atskaitomybę;
 • priimti nutarimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu; steigti ir likviduoti Draugijos filialus, tvirtinti jų nuostatus;
 • rinkti ir atšaukti Revizijų komisijos narius;
 • priimti nutarimus dėl Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
 • priimti nutarimus kitais klausimais, jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ar šiuos įstatus tai nepriskirta kitų Draugijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

27. Kiekvienas Draugijos narys Susirinkime turi vieną sprendžiamąjį balsą. Draugijos nariams Susirinkime gali atstovauti atstovai, įgalioti Civilinio kodekso numatyta tvarka.
28. Draugijos pirmininkas privalo sušaukti eilinį Susirinkimą ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Draugijos finansinių metų pabaigos. Apie Susirinkimo datą, vietą, laiką bei darbotvarkę Draugijos pirmininkas privalo informuoti Draugijos narius raštu (laišku, faksograma arba elektroniniu paštu) likus ne mažiau kaip 15 dienų iki Susirinkimo.
29. Neeilinį Susirinkimą šaukia Draugijos pirmininkas, jeigu to reikalauja Taryba, Revizijų komisija ar ne mažiau kaip 1/5 Draugijos narių. Neeilinis Susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Susirinkimo sušaukimo iniciatyvą išreiškusių asmenų pareiškimo įteikimo Draugijos pirmininkui. Apie Susirinkimą informuojama taip pat, kaip numatyta šių įstatų 28 punkte.
30. Susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Draugijos narių. Susirinkimo nutarimas priimamas, už jį balsavus daugumai Susirinkime dalyvaujančių Draugijos narių, išskyrus šių įstatų 26.1 ir 26.11 punktuose nurodytus sprendimus, kuriems priimti reikia 2/3 Susirinkime dalyvaujančių Draugijos narių balsų.
31. Jei Susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau, kaip per 30 kalendorinių dienų, Draugijos pirmininkas sušaukia pakartotinį Susirinkimą, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus. Pakartotinio Susirinkimo nutarimas priimamas, už jį balsavus daugumai Susirinkime dalyvaujančių Draugijos narių.
32. Draugijos narys, susipažinęs su darbotvarke, turi teisę raštu pareikšti savo nuomonę Susirinkimo darbotvarkėje numatytais klausimais iki Susirinkimo pradžios. Tokiu atveju, Susirinkimo dalyviai yra supažindinami su nedalyvaujančių Draugijos narių nuomone. Numatyta tvarka raštu savo nuomonę pareiškę Draugijos nariai yra laikomi dalyvavusiais balsavime.
33. Taryba yra kolegialus Draugijos valdymo organas, renkamas Susirinkimo metu slaptu balsavimu 4 metams, susidedantis iš 9 Draugijos narių (tarp jų Draugijos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius).
34. Tarybos kompetencijai priklauso:
34.1. rengti metinės Draugijos veiklos programą ir Draugijos veiklos ataskaitą;
34.2. skirti Draugijos atstovus dalyvavimui kitų juridinių asmenų veikloje Draugijos vardu;
34.3. siūlyti Susirinkimui priimti ir šalinti Draugijos narius;
34.4. rinkti ir nušalinti nuo pareigų Draugijos pirmininką;
34.5. nustatyti Susirinkimų datas ir vietą, rengti ir tikslinti darbotvarkes, rengti nutarimų projektus;
34.6. nustatyti Tarybos narių veiklos sričių ir pareigų paskirstymą, kiek to nereglamentuoja Susirinkimo nutarimai;
34.7. operatyviai informuoti Draugijos narius apie Tarybos priimtus nutarimus;
34.8. nagrinėti Draugijos narių etikos pažeidimus;
34.9. sudaryti darbo grupes programoms, projektams ir renginiams organizuoti;
34.10. skirti ir atleisti Draugijos filialų vadovus ir nustatyti jų pareiginius atlyginimus.
35. Taryba Draugijos sekretorių renka iš savo narių paprasta visų Tarybos narių balsų dauguma 4 metams.
36. Draugijos sekretorius yra atsakingas už:
36.1. Draugijos narių stojamųjų ir nario mokesčių, tikslinių įnašų rinkimą;
36.2. Draugijos dokumentų saugojimą ir archyvavimą;
36.3. narystės Draugijoje registro tvarkymą, prašymų dėl narystės priėmimą ir archyvavimą bei kitas funkcijas, susijusias su narystės registro tvarkymu.
37. Tarybos posėdis yra teisėtas ir gali priimti sprendimus, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Tarybos narių. Tarybos nutarimas priimamas, už jį balsavus daugumai Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Draugijos pirmininko balsas.
38. Tarybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Tarybos narys.
39. Taryba kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, tačiau bet kuriuo atveju iki eilinio Susirinkimo, turi parengti ir pateikti Susirinkimui metinę Draugijos veiklos ataskaitą.
40. Draugijos veiklos ataskaita yra vieša.
41. Draugijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
41.1. informacija apie Draugijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
41.2. Draugijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
41.3. Draugijos metinė finansinė atskaitomybė;
41.4. samdomų Draugijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;
41.5. kita informacija, kurią nustato Susirinkimas.

VII. Draugijos pirmininkas, jo kompetencija
42. Draugijos kasdieninę veiklą organizuoja ir vykdo vienasmenis valdymo organas – Draugijos pirmininkas. Taryba Draugijos pirmininką renka iš savo narių paprasta visų Tarybos narių balsų dauguma 4 metams. Draugijos pirmininkas iš Tarybos narių pasirenka pavaduotoją.
43. Draugijos pirmininkas Asociacijų, kitų įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka privalo:
43.1. savarankiškai vykdyti Susirinkimo ir Tarybos nutarimus, spręsti jam pavestus kitus finansinius ir organizacinius Draugijos klausimus;
43.2. organizuoti Tarybos darbą;
43.3. be atskiro įgaliojimo Draugijos vardu sudaryti sandorius bei atstovauti Draugijai Lietuvos Respublikos valstybinėse ir savivaldos institucijose ir įstaigose, teisme ir kitose teisėsaugos institucijose, arbitraže, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
43.4. tvarkyti Draugijos pinigines lėšas ir kitą turtą metinei Draugijos veiklos programai įgyvendinti, atidaryti sąskaitas bankuose;
43.5. rengti Draugijos metinę finansinę atskaitomybę;
43.6. Draugijos vardu sudaryti bei keisti ir nutraukti darbo sutartis. Nustatyti pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų pareiginius atlyginimus (išskyrus atlyginimą Draugijos nariui už jo veiklą valdymo organuose);
43.7. leisti įsakymus, reguliuojančius su Draugija darbo santykiais susijusių asmenų darbą;
43.8. suteikti įgaliojimus kitiems asmenims atlikti jo kompetencijai priklausančias funkcijas;
43.9. organizuoti viešos informacijos apie Draugijos veiklą paskelbimą;
43.10. spręsti kitus Draugijos veiklos klausimus, jei jie įstatų ar Lietuvos Respublikos įstatymų nepriskirti Susirinkimo ar Tarybos kompetencijai;
43.11. Tarybos vardu teikti metinę Draugijos veiklos programą Susirinkimui, atsakyti už jos įgyvendinimo organizavimą.
44. Pirmininko įgaliojimai nutrūksta, kai:
44.1. pasibaigia kadencija, kuriai jis buvo išrinktas;
44.2. jis atsistatydina iš pareigų;
44.3. Taryba paprasta balsų dauguma nušalina Pirmininką iš pareigų dėl Draugijos įstatų pažeidimų;
44.4. Pirmininkui tapus neveiksniu.
45. Pirmininkui nesant (ilgam išvykus, ligos ar atostogų metu), jį pavaduoja Pirmininko pavaduotojas.
46. Pirmininkui atsistatydinus iš pareigų, Tarybai nušalinus Pirmininką iš pareigų ar Pirmininkui tapus neveiksniu, Taryba iš savo narių paprasta visų Tarybos narių balsų dauguma išrenka naują Pirmininką, kuris eina pareigas iki Tarybos kadencijos pabaigos.

VIII. Draugijos lėšų ir pajamų naudojimo bei Draugijos veiklos kontrolės tvarka
47. Už Draugijos lėšų ir pajamų naudojimą bei Draugijos veiklos kontrolę atsako Revizijų komisija.
48. Revizijų komisiją renka Susirinkimas 4 metams. Ją sudaro komisijos pirmininkas ir du komisijos nariai. Pirmininką renka Revizijos komisijos nariai paprasta balsų dauguma.
49. Revizijų komisija:
49.1. atlieka Draugijos finansinės bei ūkinės veiklos revizijas;
49.2. tikrina Draugijos metinę finansinę atskaitomybę ir teikia išvadas dėl jos tvirtinimo Susirinkimui;
49.3. kontroliuoja Draugijos veiklą;
49.4. artimiausiame Susirinkime arba Tarybos posėdyje praneša apie Draugijos finansinės bei ūkinės veiklos revizijų ar Draugijos veiklos kontrolės metu nustatytus pažeidimus.
50. Susirinkimo nutarimu Revizijų komisijos funkcijas gali atlikti audito įmonė.
51. Pirmininkas ir Taryba privalo pateikti Revizijų komisijai ir/ar audito įmonei jos reikalaujamus finansinius ir apskaitos dokumentus.

IX. Draugijos filialai
52. Filialai steigiami bei jų veikla nutraukiama Susirinkimo nutarimu.
53. Filialų skaičius neribotas.
54. Filialai veikia pagal filialų nuostatus, kuriuos tvirtina Susirinkimas.

X. Draugijos turto ir lėšų šaltiniai
55. Draugijai nuosavybės teise gali priklausyti piniginės lėšos bei kitas turtas, reikalingas įstatuose numatytai veiklai.
56. Draugijos pajamų šaltiniai yra šie:
56.1. stojamieji mokesčiai, nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
56.2. fizinių ir juridinių asmenų parama, neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas, įskaitant ir lėšas, gaunamas iš Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nurodytų asmenų, pasinaudojusių teise dalį savo sumokėto pajamų mokesčio skirti savo pasirinktam paramos gavėjui;
56.3. palikimai, pagal testamentą tenkantys Draugijai;
56.4. skolinto kapitalo lėšos;
56.5. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už juose saugomas lėšas;
56.6. pajamos iš šiuose įstatuose numatytos veiklos.
57. Draugija pinigines lėšas ir kitą turtą, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė.

XI. Draugijos dokumentų ir kitos informacijos apie Draugijos veiklą pateikimo Draugijos nariams bei Draugijos pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka
58. Draugijos narys, pateikęs rašytinį prašymą Draugijos pirmininkui, turi teisę gauti informaciją apie Draugijos veiklą, išskyrus tą, kuri susijusi su trečiaisiais asmenimis ir yra laikoma konfidencialia. Pirmininkas privalo sudaryti galimybę Draugijos nariui susipažinti su prašoma informacija ir (ar) dokumentais ne vėliau kaip per 7 dienas nuo prašymo gavimo dienos.
59. Draugijos pranešimai, įskaitant informaciją bei kitus dokumentus, susijusius su šaukiamu Susirinkimu, Susirinkimo nutarimai, kiti dokumentai, su kuriais turi teisę susipažinti Draugijos nariai, siunčiami nariams šių įstatų 28 punkte nustatytu būdu.
60. Draugijos pranešimai siunčiami laikantis įstatymų ir šių įstatų nustatytų terminų, o jei tokie terminai nenustatyti – išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 dienų nuo atitinkamo nutarimo ar kito dokumento ar informacijos pateikimo Pirmininkui.
61. Draugijos pranešimai ir informacija, su kuria pagal įstatymus turi teisę susipažinti kiti asmenys (nesantys Draugijos nariais), siunčiami laišku arba įteikiami asmeniui pasirašytinai. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti faksu, po to juos išsiunčiant laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai. Šiame skyriuje nurodyti pranešimai taip pat gali būti skelbiami respublikiniame dienraštyje „Lietuvos žinios“.
62. Draugija pertvarkoma ir pasibaigia teisės aktuose nustatytais pagrindais ir tvarka.

XIII. Draugijos įstatų keitimo ir pildymo tvarka
63. Inicijuoti Draugijos įstatų keitimą ir pildymą gali ne mažiau kaip 1/5 Draugijos narių arba Taryba.
64. Draugijos įstatai keičiami ir papildomi Susirinkimo šių įstatų 30 punkte numatyta tvarka.
65. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo įstatymų nustatyta tvarka.

Įstatai patvirtinti visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2008 m. kovo 14 d. sprendimu, pasirašyti Draugijos pirmininko Zenono Baubonio, įgalioto visuotinio narių susirinkimo.