dr. Daiva Steponavičienė

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

steponavicienedaiva
Institucija, pareigos VšĮ „Vita antiqua“, direktorė;
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Reprezentacinių ir kultūrinių renginių skyriaus vedėjos pavaduotoja
Adresas J. Basanavičiaus g. 16/5 – 50, LT-03224 Vilnius
Telefonas 8 682 13228
El. pašto adresas rugiaveide@antiqua.lt

Gimiau 1963 m. kovo 21 d. Vilniuje. 1981 m. baigiau Vilniaus 27-ąją (dabar Jono Basanavičiaus) vidurinę mokyklą.

1981–1986 m. studijavau Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. Studijų metais buvau Studentų mokslinės draugijos archeologijos būrelio nare, rengiau pranešimus studentų mokslinėms konferencijoms. 1985 m. už pranešimą tema „Skambantys papuošalai“ gavau pirmąją premiją ir teisę vykti į Tartu universiteto studentų mokslinę konferenciją.

1986 m. apgyniau diplominį darbą tema „Lietuvių liaudies muzika, remiantis rašytiniais šaltiniais ir archeologiniais duomenimis“.

1986–1994 m. dirbau Respublikinėje M. Mažvydo bibliotekoje, Retų knygų skyriuje. Dalyvavau jaunųjų mokslininkų draugijos veikloje, 1988 m. skaičiau pranešimą „Lietuviškojo epo klausimu“ jaunųjų mokslininkų konferencijoje „LiLaEst“ Rygoje. 1989–1990 m. buvau bibliotekos jaunųjų mokslininkų draugijos pirmininke. Be to, periodiniame žurnale „Bibliotekų darbas“ kelis metus referavau mokslinės konferencijos „Mažvydo skaitymai“ medžiagą.

Dirbdama bibliotekoje rinkau medžiagą monografijai „Petras Tarasenka“, kuri pasirodė 1996 m.

1994 m. sausio–kovo mėnesiais dirbau Vilniaus etninės veiklos centre, organizavau Vilniaus miesto šventę „Pavasario Lygė“. Renginių organizavimo įgūdžius pritaikiau ir vėliau – įsijungiau į Vilniaus žemutinės pilies griuvėsiuose organizuojamą koncertinę ir teatrinę veiklą.

Nuo 1994 m. balandžio mėnesio iki 2004 m. lapkričio mėnesio dirbau Pilių tyrimo centre „Lietuvos pilys“. Čia vykdžiau Žemutinės pilies archeologinius tyrimus, rašiau straipsnius į Pilių tyrimo centro tęstinį leidinį „Vilniaus žemutinės pilies rūmai“, viešąją ir mokslinę spaudą („Baltų archeologija“, „Lietuvos istorijos metraštis“, „Liaudies kultūra“, „Istorija“, „Lietuvos archeologija“, „Lietuvos pilių archeologija“, „Castella maris Baltici“ ir kt.), kaupiau ir sisteminau duomenis apie Žemutinėje pilyje rastus spalvotųjų ir kombinuotųjų metalų dirbinius, o taip pat apie juos gaminusius meistrus.

Dirbdama Pilių tyrimo centre, lankiau lotynų kalbos kursus, stažavausi Lietuvos muziejų asociacijos rengtuose seminaruose vadybos klausimais.

Už profesinių žinių pritaikymą, dirbant paminklo teritorijoje gavau ketvirtos kategorijos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos specialisto pažymėjimą.

2005 m. apgyniau daktaro disertaciją tema „Lietuvos valdovo Vilniaus dvaro prabanga archeologijos duomenimis (XIII a. – XVI a. pradžia)“. Jos pagrindu parengiau monografiją „Lietuvos valdovo dvaro prabanga XIII a. viduryje – XVI a. pradžioje“, kuri pasirodė 2007 m.

Nuo 2004 m. lapkričio mėnesio iki 2007 m. vasario mėnesio dirbau Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijoje Mokslinių tyrimų skyriaus vyr. specialiste (nuo 2006 m. – skyriaus vedėja). Čia dirbdama 2005 m. inicijavau ir organizavau metinio leidinio „Lietuvos pilys“ publikavimą.

2006 m. inicijavau ir organizavau pirmąjį „Pilies festivalį“, skirtą Lietuvos valdovo dvaro XVI–XVII a. pirmos pusės laikotarpio materialinės ir dvasinės kultūros atkūrimui ir pristatymui visuomenėje.

Tų pačių metų pabaigoje įkūriau viešąją įstaigą „Vita antiqua“ („Senovės gyvenimas“), kurios tikslai – materialaus ir nematerialaus paveldo pažinimas, moksliniai tyrimai, atkūrimas ir pristatymas visuomenei įvairiomis formomis.

Į archeologiją atėjau paskatinta tėvo, habil. dr. Vytauto Urbanavičiaus pavyzdžio, kuris, nors mano sprendimu iš pradžių ir nesižavėjo, po to visą laiką skatino tyrinėti ir rašyti, keldamas vis didesnius reikalavimus.

Archeologinių tyrimų interesai

Ikirenesansinio laikotarpio Lietuvos valdovo dvaro prabanga ir jo kultūrinė bei dvasinė aplinka.

Lietuvių materialinės kultūros atspindžiai dainuojamojoje tautosakoje ir jų tarpusavio sąsajos.

Tyrinėti objektai

Vilniaus žemutinės pilies teritorija, Valdovų rūmai.

Tyrimų sklaida

Nuo 2004 m. esu eksperimentinės archeologijos klubo „Pajauta“ narė, nuo 2007 m. – Vilniaus amatininkų klubo „Dvaro meistrai“ valdybos narė.

Folkloro grupei „Sedula“ sukūriau šešis stilizuotus vėlyvųjų viduramžių (XIV a. pabaigos – XVI a. pradžios) moterų kostiumus; 2000 m. jie buvo sėkmingai pristatyti tarptautiniame Šiaurės šalių kongrese Helsinkyje (Suomija). 2009 m. įvyko projekto „I–XVI a. archeologinio kostiumo atkūrimas“ pristatymas, kurio metu pirmąkart remiantis archeologų tyrinėjimais ir ikonografine medžiaga buvo parodyta dvylika lietuvių genties I–XVI a. archeologinių moterų ir vyrų kostiumų (tekstilės, dėvėsenos priedų, papuošalų) rekonstrukcijų.

Dalyvavau mokslinėse konferencijose su pranešimais archeologijos, kultūrologijos, folkloristikos klausimais Lietuvoje (1985, 1987, 1998, 1999, 2001, 2006 m.) ir užsienyje (Estijoje – 1985 m.; Latvijoje – 1987 m.; Suomijoje – 2000 m.; Lenkijoje – 2002 m.).

Kita veikla

Kita veiklos sritis – muzika. Esu liaudies dainų atlikėja kūrybiniu vardu Rugiaveidė. Išleidau kelis asmeninius postfolkloro albumus (1996 m. – „Supkit, meskit“, 1997 m. – „Anksti rytą kėliau“). 1998 m. buvo išleistas rinktinių dainų kompaktinis diskas „Aš pas savo giminėlę“. Naujausias muzikinis darbas – 2004 m. pasirodęs CD „Pūtė vėjas ąžuolą“.

1994 m. įkūriau folkloro grupę „Sedula“, su kuria 1996 m. išleidau muzikinę kasetę „Mėgstamiausios dainos“, o 2003 m. – CD su bukletu „Sedula: šiuolaikinis žvilgsnis į viduramžius“. Grupė „Sedula“ yra paruošusi keturias temines koncertų programas: 1995 m. – „Tek martela par dvarelį“, 1996 m. – „Oi, tu, bitaite“, 1998 m. – „Vilniaus mieste gražus daržas“, 2001 m. – „Oi, kas ant dvaro skambėjo?“, 2004 m. – „Kalėdų rytą saulė pražydo“. Pastarosios programos pagrindu 2006 m. išleista kompaktinė plokštelė. Yra taip pat paruošta programa-iliustracija lituanistikos pamokoms vidurinėse mokyklose „Saulės ratas“.

Pomėgiai

Lietuvių liaudies dainos ir romansai, dainuojamoji poezija.

Bibiografija

Monografijos

Petras Tarasenka (1892 – 1962): Biografinė apybraiža. – Vilnius, 1996.

Lietuvos valdovo dvaro prabanga XIII a. viduryje – XVI a. pradžioje. – Vilnius, 2007.

Straipsniai

1985 m.

Senoji lietuvių muzika (archeologijos duomenimis). Pranešėja – IV k. stud. D. Urbanavičiūtė. Mokslinis vadovas – doc. M. Michelbertas // XXXVII studentų mokslinės draugijos konferencijos, skirtos pergalės Didžiajame Tėvynės kare 40-mečiui, programa. Istorijos fakultetas. V., 1985. P. 13.

1987 m.

Tretieji Mažvydo skaitymai // Bibliotekų darbas. 1987 m. Nr. 2. P. 34-36. (parašas: Daiva Puteikienė).

Knygų pasaulis // Bibliotekų darbas. 1987 m. Nr. 4. P. 32. (parašas: Daiva Puteikienė).

К вопросу о литовском эпосе // Конференция молодых специалистов государственных республиканских библиотек советской Прибалтики: Тезисы докладов и сообщений (Рига, 3-4 сентября 1987 г.). Рига, 1987. С. 28.(подпись: Д.Путейкене).

1988 m.

Valstybinėje respublikinėje bibliotekoje // Bibliotekų darbas. 1988 m. Nr. 1. P. 21. (parašas: D. Puteikienė).

Ketvirtieji Mažvydo skaitymai // Bibliotekų darbas. 1988 m. Nr. 2. P. 28-30. (parašas: D. Puteikienė, Artūras Dubonis).

1989 m.

Penktieji Mažvydo skaitymai // Bibliotekų darbas. 1989 m. Nr. 3. P. 30-32. (parašas: Daiva Puteikienė).

Skambantys metaliniai papuošalai // Liaudies kūrybos palikimas dabarties kultūroje: mokslinės praktinės konferencijos medžiaga 1987 m. gegužės 6 – 7 d. K., 1989. P. 201 – 204.

1996 m.

Spynos ir raktai Vilniaus Žemutinėje pilyje // Baltų archeologija. Nr. 1 (8). 1996. P. 14-15. (Bendraaut. A. Skučienė).

Valdovų rūmai. Vizija // Baltų archeologija. Nr. 1 (8). 1996. P. 35.

1998 m.

Dar vienas inkunabulas? // Lietuvos istorijos metraštis 1997 m. V., 1998. P. 441 – 447.

Tyrinėjimai pietvakarinėje Gedimino kalno papėdėje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 – 1997 metais. – Vilnius, 1998. – P. 298 – 301.

Valdovų rūmų pietinių vartų bokšto tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 – 1997 metais. – Vilnius, 1998. – P. 275 – 281.

1999 m.

Spynos ir raktai // Vilniaus Žemutinės pilies rūmai. T. 4. V., 1999. P. 107 – 115. (Bendraaut. A. Skučienė).

2000 m.

Bitės įvaizdis lietuvių mitologijoje ir tautosakoje // Liaudies kultūra. 2000, Nr. 4. P. 28 – 33.

The Reconstruction and Scenic Use of Late Medieval Lithuanian National Costume // Conservation without Limits: IIC Nordic Group XV Congress. August 23-26 2000, Helsinki, Finland. P. 243.

2001 m.

Vilniaus žemutinės pilies valdovų rūmų latrinos // Lietuvos pilių archeologija. – Klaipėda, 2001. – P.184 – 196.

2002 m.

Muzikinis gyvenimas Vilniaus žemutinėje pilyje // LAMMD. Istorija. LII. 2002. – P. 24 – 38.

Kai kurie Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Vilniaus dvaro kultūros aspektai archeologijos duomenimis // LAMMD. Istorija. LIII. 2002. – P. 27 – 38.

Puotos Lietuvos valdovo dvare Gotikos laikais (XIV a. pab. – XV a.) // LAMMD. Istorija. LIV. 2002. – P. 54 – 59.

2003 m.

Metalinės aprangos detalės ir papuošalai Vilniaus žemutinės pilies tyrinėjimų duomenimis // Lietuvos archeologija. 2003. T. 24. – P. 107 – 126.

Pietinių vartų bokštas / Kn.: Vilniaus žemutinės pilies rūmai. – T. 5: (1996 – 1998 metų tyrimai). – Vilnius, 2003. – P. 53 – 64. (Bendraaut. Romas Racevičius).

Ploto Valdovų rūmų pietryčių kampe 1997 – 1998 m. tyrimai / Kn.: Vilniaus žemutinės pilies rūmai. – T. 5: (1996 – 1998 metų tyrimai). – Vilnius, 2003. – P. 65 – 79. (Bendraaut. Romas Racevičius).

Puotos Lietuvos valdovų dvare // TV per savaitę. 2003 m. gegužės 1 d. Nr. 18 (399). – P. 33.

Sedula: šiuolaikinis žvilgsnis į viduramžius: [Bukletas ir kompaktinė plokštelė]. – Vilnius, 2003.

Unikali „Mados kolekcija“ suspindės per Mindaugo jubiliejų // TV per savaitę. 2003 m. birželio 26 d. Nr. 26 (407). – P. 35. [Be parašo].

2004 m.

Gothic Period Music in the Court of the Lithuanian Grand Duchy // Castella Maris Baltici. T. 6. 2004. – P. 197 – 200.

„Ir žodis tapo kūnu“ // Moteris. 2004 m. spalis. Nr. 10. P. 32 – 33.

Ko siekiame dovanomis? // Moteris. 2004 m. gruodis. Nr. 12. – P. 186 – 187.

Kodėl senovės lietuviai degino mirusiuosius // Moteris. 2004 m. lapkritis. Nr. 11. – P. 144-145.

Valdovų grandinės // Moteris. 2004 m. rugpjūtis. Nr. 8. – P. 22 – 23.

Valdovų rūmų muzikinis gyvenimas: tiltai iš dabarties į praeitį // Lietuvos muziejai. 2004 m. Nr. 2-3: Pilys, rūmai, dvarai, sodybos. – P. 16 – 20.

Vilniaus žemutinės pilies kultūrinis-dvasinis paveldas. Viduramžių kostiumas ir folkloro grupė „Sedula“ // Lietuvos muziejai. 2004 m. Nr. 1: Pilys, rūmai, dvarai, sodybos. – P. 18 – 20.

2005 m.

Pagonybė, krikščionybė ir sinkretizmas: Vilniaus žemutinės pilies duomenys // Lietuvos archeologija. Vilnius, 2005. T. 28, p. 175-190.

Sunaikinimas? // Šiaurės Atėnai. 2005 m. kovo 26 d. Nr. 12 (742). P. 10 [atsakymas į Vido Poškaus straipsnį „Sunaikinimas“ (Šiaurės Atėnai. Sausio 22 d.) apie naikinamą kultūrinį sluoksnį, statant valdovų rūmus].

Vilniaus žemutinės pilies valdovų rūmai (M 3 šiaurinis priestatas) // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. – Vilnius, 2005. – P. 146-149. (bendraaut. Gintautas Striška).

Vilniaus žemutinės pilies valdovų rūmai (Plotas į vakarus nuo M 3 šiaurinio priestato) // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. – Vilnius, 2005. – P. 149-152.

2006 m.

II Oficinos Vilniaus žemutinės pilies teritorijoje tyrimai 2004 – 2005 m. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. – Vilnius, 2006. – P. 151 – 159. (bendraaut. Povilas Blaževičius).

Ketinama atkurti medinę pilį // Lietuvos pilys-2005. Nr. 1. – Vilnius, 2006. – P. 114. (nepasirašyta).

Liubarto pilis // Lietuvos pilys-2005. Nr. 1. – Vilnius, 2006. – P. 87. (nepasirašyta).

Valdovų rūmų tyrimų apžvalga // Lietuvos pilys-2005. Nr. 1. – Vilnius, 2006. – P. 16 – 22.

Viduramžių mugė valdovų rūmuose // Lietuvos pilys-2005. Nr. 1. – Vilnius, 2006. – P. 100 – 102. (bendraaut. Indrė Jovaišaitė).

Vilniaus žemutinės pilies sodas // Lietuvos pilys-2005. Nr. 1. – Vilnius, 2006. – P. 33 – 37.

Vytautui Urbanavičiui – 70 arba „Ponas Požemis“ // Lietuvos pilys-2005. Nr. 1. – Vilnius, 2006. – P. 105.

2007 m.

Tarptautinė mokslinė konferencija „Aleksandro Jogailaičio dvaro kultūra“ // Lietuvos pilys-2006. Nr. 2. – P. 88 – 91. (T.P. Lietuvos istorijos metraštis. 2006/2. – Vilnius, 2007. – P. 215 – 217).

Pilies festivalio aidai // Lietuvos pilys-2006. Nr. 2. – P. 98 – 108.

Sudaryti leidiniai

Lietuvos pilys-2005. // Straipsnių rinkinys. Nr 1. – Vilnius, 2006.

Lietuvos pilys-2006 // Straipsnių rinkinys. Nr. 2. – Vilnius, 2007.

Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras ir jo epocha // Straipsnių rinkinys [2006 m. lapkričio 9 – 10 d. tarptautinės mokslinės konferencijos „DLK Aleksandro Jogailaičio dvaro kultūra“ pagrindu]. – Vilnius, 2007.

Muzikos įrašai

1993 m.

Kiaulės sakmė // CD. R. Lileikis, A. Balsys. Bomba Records, 1993.

1996 m.

Supkit, meskit… // Audiokasetė. Prodiusavo T. Augulis ir A. Baužys. AZBI, 1996 m.

Panaudota:

Jovaiša E. Žvilgsnis į aukso amžių: Baltai pirmaisiais amžiais po Kristaus // CD. Etnomedia, 1997.

Vaikų mados teatro „Močiutės pasaka“ programoje „Saulės ašarėlės“. 1998.

Sedula. Mėgstamiausios dainos // MC. AZBI, 1996.

1997 m.

Anksti rytą kėliau // Audiokasetė. Prodiusavo T. Augulis ir A. Baužys. AZBI, 1997.

Panaudota:

Jovaiša E. Žvilgsnis į aukso amžių: Baltai pirmaisiais amžiais po Kristaus // CD. Etnomedia, 1997.

1998 m.

Skamba, skamba kankliai: Vilniaus folkloro festivalis: Lithuanian traditional music // CD. Prodiusavo A. Fokas. Sutaras, 1998.

1999 m.

Aš pas savo giminėlę. Rinktinė. // MC ir CD. Prodiusavo T. Augulis ir A. Baužys. AZBI, 1999.

Kalėdienė: Lietuvių kalėdinės dainos ir giesmės // CD. Prodiusavo Z. Kelmickaitė. Muzikinė Partija, 1999.

2003 m.

Sedula: šiuolaikinis žvilgsnis į viduramžius: [Bukletas ir kompaktinė plokštelė]. – Vilnius, 2003.

Lietuvių svajos / Lithuanian folk dreams. CD // Sudarytojas A. Fokas. – Sutaras, 2003. (Rugiaveidė, daina Nr. 12: „Vilniaus mieste gražus daržas“)

2004 m.

Pūtė vėjas ąžuolą: CD. – Elektroninės leidybos namai, 2004.

Kupole rože: Sekminių-Joninių dainuojamoji tautosaka. CD // Sudarytoja L. Mukaitė-Sungailienė. – Lietuvos liaudies kultūros centras, 2004. (Sedula, dainos Nr. 2, 34, 46, 49)

2006 m.

Kalėdų rytą saulė pražydo: CD. – „Bonus animus“ , 2006.

2007 m.

Note Lithuania. Folk CD + DVD. – Music export Lithuania, 2007 (Rugiaveidė, CD daina Nr. 12 „Sodai, sodai, leliumai“; DVD – Rugiaveidė ir Sedula)

Apie ją

1980 m.

Orenderaitytė A. Dainorėlių šventė // Komjaunimo tiesa. 1980 m. birž. 3 d. P. 4.

Paulauskas Z. Iki pasimatymo, skardžiabalsiai vyturėliai! // Tiesa. 1980 m. birželis. Nr.(1355).

Paulauskas Z. Nesiskirti su daina // Literatūra ir menas. 1980 m. gegužės 31 d.

1983 m.

Ringaudas M. Trys eskizai rudeniui // Tarybinis studentas. 1983 m. gruodžio 15 d. Nr 38 (1257). P. 3.

1985 m.

Semionova N. „Išsaugok mus, žeme, išsaugok…“ // Tarybinis studentas. 1985 m. lapkr. 26 d. Nr. 35 (1334). P. 4.

1996 m.

Meškelytė A. Rugiuose tarp Vilniaus bokštų // Julius: „Respublikos“ savaitgalio priedas vyrams. 1996 m. spalio 15 d. Nr. 40.

Mini apklausa apie išvaizdą // Panelė. 1996 m. spalis. Nr. 10.

Naminiai gyvūnai: Tyrimas // Ausis. 1996 m. P. 46. Nr. 10.

Rugiaveidė. „Supkit, meskit…“ // Ausis. 1996 m. Nr. 9. P. 15.

Rugiaveidė. „Supkit, meskit…“ // Veidas. 1996 m. liepos 13 – 19. Nr. 28. P. 60.

Supopsėjusios liaudiškos dainos skinsis kelią į diskotekas // Lietuvos aidas. 1996 m. liepos 20 d. Nr. 114. P. 25.

Zaikauskas V. Su vaikais ant kelių // Šeima. 1996 m. gruodis. Nr. 12. P. 30.

1997 m.

AZBI pristato naują Rugiaveidės albumą „Anksti rytą kėliau“ // Šeima. 1997 m. rugsėjis. Nr. 9. P. 50.

Batavičius A. Koncertuoja „Sedula“ // Dienovidis. 1997 m. kovo 28 d. Nr. 13. P. 15.

Bilinskas R. Geriausia muzika jūsų namams // Mano namai. 1997 m. liepa. Nr. 7 (36). P. 71.

Bilinskas R. Muzika // Automanija. 1997 m. liepa. Nr. 7. P. 46.

Bilinskas R. „Rugiaveidė“ – senųjų ir naujųjų amžių sintezė // Atgimimas. 1997 m. birž. 13 d. Nr. 24 (439). P. 15.

Daugudis V. Reikšminga knyga: [Recenzija] // Voruta. 1997 m. vas. 1 – 6 d. Nr. 5 (287). P. 7.

Du „Lietuvos pilių“ žvilgsniai į praeitį // Mūzų malūnas/ Lietuvos rytas. 1997 m. sausio 24 d. Nr. 19.

Jovaiša E. Archeologas Petras Tarasenka: [Recenzija] // Istorija XXXV. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. V., 1997. P. 168.

Juknevičius P. Rugiaveidė apie archeologą // Panevėžio balsas. 1997 m. gegužės 15 d. Nr. 126. P. 5.

Kuznecovaitė A. Rugiaveidė keliasi anksti rytą // Sekundė. 1997 m. gegužės 30 d. Nr. 124 (440). P. 3.

Lietuvos archeologų darbai // Lietuvos aidas. 1997 m. sausio 21 d. Nr. 13. P. 15.

Radzevičienė L. Rugiaveidė: šokių muzika ir folkloras // Neliūdėk! 1997 m. birž. 4 – 10 d. Nr. 23 (219). P. 15.

Rinkevičiūtė D. „Labas `97“ panorama: „Linkime pasveikti“ // TV antena. 1997 m. lapkr. 08 – 14 d. P. 10-11.

Rinkevičiūtė D. „Muzikinis viešbutis“ keliasi į Trakų pilį // TV antena. 1997 m. liepos 12 – 18 d. P. 38.

Rinkevičiūtė D. Rugiaveidė ir jos „šventvagystė“ // TV antena. 1997 m. rugsėjo 13 – 19 d. P. 41.

Rugiaveidė. „Anksti rytą kėliau“ // Ausis. 1997. Nr. 21.P. 17.

Rugiaveidė. „Anksti rytą kėliau“ // Veidas. 1997 m. birž. 14 – 20 d. Nr. 24. P. 79.

Tamoševičienė St. Rugiaveidė // Moteris. 1997 m. Nr. 11. P. 54-56.

Valatka G. Rugiaveidė ketina jaunimą pripratinti prie senosios lietuviškos muzikos // Respublika plius savaitgalis. 1997 m. birž. 13 d. P. 17.

Valonytė L. Rugiaveidės daina pramuša akmenį // Genys. 1997 m. rugpjūtis. Nr. 8. P. 4-5.

Žlibinas St. Ir nepelnytai pamirštos dainos… // Kalba Vilnius. 1997 m. kovo 28 – bal. 4 d. Nr. 13. P. 4.

1998 m.

A.Z. Rugiaveidė // Dienovidis. 1998 m. sausio 2-8 d. Nr. 1. P. 9.

Jovaiša E. Žvilgsnis į „Aukso amžių“ // Istorija. 1998 m. kovo 13 d. Nr. 11 (319). P. 5-6.

Kuizinaitė M. Archeologei nejauku drumsti pomirtinio pasaulio ramybę // Sostinė: Lietuvos ryto priedas vilniečiams. 1998 m. rugsėjo 5 d. Nr. 175 (720). P. 4.

Petraitienė I. Rugiaveidė: Svečiuose Daivos ir Sauliaus Steponavičių šeimoje // Kauno diena. 1998 m. birž. 27. Nr. 148 (15480).

Prie šeimos židinio // Šeima. 1998 m. rugsėjis. Nr. 9. P. 16 – 18.

Talačkaitė A. Likimas mane surado // Vėjavaikė. 1998 m. bal. 2 d. Nr. 13 (21). P. 4.

1999 m.

Daug triukšmo – dėl ko? // Cosmopolitan. 1999 m. balandis.

Kėkštienė B. Kankliai skambės ir bažnyčiose // Lietuvos žinios. 1999 m. gegužės 27 d. Nr. 121 (9334). P. 23.

Kuizinaitė M. Nepabūgusiems lietaus vilniečiams Joninių raganos pranašavo tik gėrį // Sostinė. 1999 m. birželio 25 d. Nr. 146. P. 8.

Matukas P. Aidėjo dainos, muzika ir… giesmės // Valstiečių laikraštis. 1999 m. birželio 1 d. Nr. 43 (7820). P. 1.

Šorys J. Šuo sulojo, gaidys užgiedojo – miestas suklego: Impros po trečiojo Kauno postfolkloro festivalio „Suklegos“ // Šiaurės Atėnai. 1999 m. balandžio 24 d. Nr. 16 (457). P. 6,11.

Vilniaus miesto folkloro ansambliai. Folklore Groups of Vilnius. V., 1999. P. 56.

2000 m.

Bilsky B. Rugiaveidė // Lithuanian weekly. Jan. 22- Febr. 4, 2000. Vol B, No 2 (303).

2001 m.

Balikienė B. Šeimos statyba // Lietuvos žinios. 2001 m. vasario 23 d. Nr. 44 (9867). P. 24.

Didžiųjų kunigaikščių rūmai: praeitis ir ateitis // Dienovidis. 2001 m. spalis. Nr. 10 (488). P. 7-13. – Aldonos Žemaitytės pokalbis su Vytautu Urbanavičium, Napaliu Kitkausku, Jūrate Trilupaitiene, Vydu Dolinsku, Daiva Steponavičiene, Birute Butkevičiene, Vytautu Balčiūnu.

Genienė V. Rugiaveidė nugali akmenį ir vėją // Šeimininkė. 2001 m. vasario 7 d. Nr. 6 (464). P. 1, 4.

2002 m.

Dovidavičienė S. Joninių naktį Rugiaveidė pavirs Ragana // TV per savaitę. 2002 m. Birž. 20. Nr. 25 (354). P. 4. (Foto ant viršelio).

Masytė E. Supkit, meskit mane jauną // Ekstra. 2002 m. rugs. 23 – 29. Nr. 37. P. 12 – 13 (Foto ant viršelio).

2003 m.

Červokienė D. Daina puošia veidą // Kauno diena. 2003 m. rugpj. 18. Nr 191 (17043). – P. 11.

[Dovidavičienė S.] Lioj, bajoraite // TV per savaitę. 2003 m. rugs. 25. Nr. 39 (420). – P. 6.

Dovidavičienė S. Rugiaveidė švenčia „gyvenimo lygiadienį“ // TV per savaitę. 2003 m. bal. 3. Nr. 14 (395). P. 17.

Šeimos albumas: Trečią kartą nuskambėjęs Mendelssohno maršas nemeluoja // Moters savaitė. 2003 rugpj. 5 – 11 d. Nr. 30 (44). – P. 6 – 9.

2004 m.

Dainų dainelė: Įsteigtas senjorų klubas // TV per savaitę. 2004 m. rugsėjo 2 d. Nr. 36 (469). – (Be parašo; foto).

Dovidavičienė S. Valdovų rūmų kieme rastas karalaitės žiedas // TV per savaitę. 2004 m. rugs. 16 d. Nr. 38 (471). – P. 11, 13.

Grėbliūnaitė S. „Dainų dainelės“ senjorai renkasi televizijoje // TV per savaitę. 2004 m. Spalio 7 d. Nr. 41 (474).

Kernavėje – gyvosios archeologijos dienos // TV per savaitę. 2004 m. liepos 1 d. Nr. 27 (460). – (Be parašo; paminėta Rugiaveidė ir grupė „Sedula“; foto).

Mokytojų namuose – dainuojamoji poezija // Lietuvos rytas / Sostinė. 2004 m. gegužės 14 d. Nr. 110.

Osipova I. Advento dovana – „Sedula“ ir Rugiaveidė // Sidabrė. Gruodžio 18 d. Nr. 101. – P. 7.

Simonaitis R. Rugiaveidė dainavo mano mamytės dainas // Lietuvos aidas. 2004 03 25. Nr. 69 (9254). – P. 5.

2005 m.

Kernavėje – archaiškų amatų, karybos ir muzikos šventė // Lietuvos žinios. Eime. Laisvalaikio gidas. 2005 m. liepos 8-14 d. (foto viršelyje).

Liaudanskienė A. Karūna Lietuvos Trojai // Mokslas ir gyvenimas. 2005 m. Nr. 6. P. 9, viršelis (foto: SEDULA)

2006 m.

[Dovidavičienė S.] Kalėdų rytą saulė pražydo… // Tele programos. Gruodžio 24-30 d. Nr. 51 (194) 2005 m. gruodžio 22 d. – P. 1. [Rugiaveidės ir Sedulos projektas] [Dainų dainelės klubas]: Daiva Steponavičienė-Rugiaveidė // Klubas. 2006 m. kovo 9 d. Nr. 10 (57). – P. 26.

Klimka L. Aukščiausiojo kalno vardynos // Mokslas ir gyvenimas. 2006 m. Nr. 6. – P. 24-25 („Sedula“ foto)

Klusas M. Pradėtas rašyti metraštis // Lietuvos žinios / Kultūra. 2006 m. birželio 5 d. P. 9.

Zemlickas G. Aukštojas – lietuvių dievas ir kalnas // Mokslo Lietuva. 2006 m. birželio 8-21 d. Nr. 11 (345). – P. 1, 4, 5 [paminėta „Sedula“; foto].