Rimantas Kraujalis

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

kraujalisrimantas
Institucija, pareigos Kultūros paveldo departamentas, Kontrolės skyrius, vedėjas
Adresas Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius
Telefonas (8~5) 2724010
El. pašto adresas rimas@heritage.lt

Gimiau 1973 m. spalio 7 d. Švenčionėliuose (Švenčionių r.).

1980–1991 m. mokiausi Švenčionėlių 1-oje vidurinėje mokykloje.

1991 m. įstojau į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1995 m. baigiau Istorijos fakulteto istorijos specialybės archeologijos specializacijos bendrąsias studijas, apsigyniau darbą tema „Lietuvos gyventojų socialinė organizacija ir jos kaita nuo akmens amžiaus iki ankstyvųjų viduramžių“ ir gavau bakalauro diplomą.

1995–1997 m. tęsiau studijas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, apsigyniau magistrinį darbą tema „Pakalniškių kapinynas (Šakių raj.)“ ir 1997 m. man buvo suteiktas magistro kvalifikacinis laipsnis.

1993 m. įsidarbinau Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcijos Archeologijos paminklų skyriuje vyresniojo valstybinio inspektoriaus pareigose. 1995 m. reorganizavus aukščiau minėtą inspekciją, pradėjau dirbti Kultūros vertybių apsaugos departamento Kontrolės tarnybos vyr. valstybiniu inspektoriumi. Nuo 1998 m. buvau Kultūros vertybių apsaugos departamento Urbanistikos ir kultūrinio kraštovaizdžio skyriaus vyr. valstybinis inspektorius.

2005 m. įsigaliojus Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymui buvau paskirtas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kontrolės skyriaus vedėju.

1997 m. patvirtinus „Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių archeologijos tyrimų leidimų išdavimo tvarką“ ir Mokslinę archeologijos komisiją, esu paskirtas šios komisijos sekretoriumi. Vykdau ir koordinuoju šios komisijos darbo organizavimą ir kontroliuoju komisijos priimtų sprendimų vykdymą. Pagal kompetenciją (kaip Mokslinės archeologijos komisijos sekretorius ir Kultūros vertybių apsaugos departamento pareigūnas), išduodu leidimus archeologijos tyrinėjimams bei kontroliuoju atsiskaitymą už šiuos tyrimus.

Teko dalyvauti įvairiose komisijose, sprendžiančiose nekilnojamųjų (o taip pat ir kilnojamųjų) kultūros vertybių apsaugos, apskaitos, tvarkymo darbų finansavimo, nelegalaus kultūros vertybių išvežimo bei grąžinimo ir kt. klausimus, darbo grupėse, rengusiose bei rengiančiose įvairių tvarkų, taisyklių, nuostatų projektus:

1996 m. – rengiant „Nekilnojamųjų kultūros vertybių individualių apsaugos zonų nustatymo taisykles“;

1997 m. – darbo grupėje, rengusioje ilgalaikės archeologijos vertybių apskaitos, mokslinių tyrimų, propagavimo ir kitų saugojimo darbų programos parengimo principus;

1997 m. – rengiant „Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių archeologijos tyrimų leidimų išdavimo tvarką“;

1998 m. – darbo grupėje problemoms, susijusioms su meno kūrinių vagystėmis ir neteisėtu kultūros vertybių išvežimu iš Lietuvos Respublikos, išnagrinėti bei pasiūlymams pateikti;

1998 m. – darbo grupėje, rengiant medžiagą Baltijos jūros valstybių kultūros ministrų suvažiavimui;

1999 m. – rengiant „Paraiškų finansuoti kultūros vertybių tvarkymo darbus pateikimo tvarką“;

1999 m. – rengiant „Archeologinių radinių perdavimo muziejams nuostatus“;

2000–2001 m. – rengiant „Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijų ribų paženklinimo vietoje tvarkos“ projektą;

2000–2001 m. – rengiant „Kultūros vertybių apsaugos departamento leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos“ naujos redakcijos projektą ir „Mokslinės archeologijos komisijos nuostatų“ projektą.

1998 m. dalyvavau tarptautinėje konferencijoje–seminare (Lenkijos Respublika) archeologijos ir kultūros paminklų dokumentavimo klausimais, panaudojant aerofoto metodus. Seminarą rengė Poznanės universitetas ir Anglijos aeroarcheologijos tyrimų grupė (RCAHM). Seminaro metu dalyviai buvo supažindinti su naujausiomis technologijomis ir metodais, taikomais archeologijos objektų apsaugos ir apskaitos srityse. Teorinių bei praktinių užsiėmimų metu, buvo mokomasi aerofotografavimo technikos, aerofotovaizdų apdorojimo bei interpretavimo metodų.

1998 m. du kartus buvau išvykęs į Daniją ir Norvegiją spręsti klausimų, susijusių su nelegaliai išvežtų baltiškų archeologinių radinių eksportavimu bei grąžinimu į Lietuvą.

Surinkus medžiagą apie ardomas bei suardytas, užstatytas ir namų valdose esančias archeologines vietas, 1999 m. Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymu buvo patvirtintas „Apsaugos tikslais tirtinų archeologinių vietų sąrašas“. Vykdant Valstybinės paminklosaugos komisijos sprendimus, 1999 m. buvo atliktas 1988–1998 m. laikotarpyje vykdytų archeologinių tyrinėjimų metu aptiktos archeologinės medžiagos (radinių) perdavimo į muziejus patikrinimas, 2000 m. – 1991–2000 m. piliakalnių tyrimo, projektavimo ir atliktų tvarkymo darbų analizė bei avarinės būklės piliakalnių ištyrimo (paliekant sunykimui) bei tvarkymo darbų (išsaugant juos ateities kartoms) orientacinių kainų paskaičiavimas.

1997 m. pradėjau savarankiškai tyrinėti bei žvalgyti archeologijos objektus.

Publikacijos

R. Kraujalis, Protection of archaeological sites, Lithuanian archaeology: investigations and findings, Vilnius, 1998, s. 30–31.

R. Kraujalis, Litwa: ochrona stanowisk archeologicznych, Ochrona dziedzictvva archeologicznego w Europie, Warszawa, 1998, s. 277–278.

R. Kraujalis, 1997 metų žvalgomieji tyrinėjimai Kačaičių piliakalnyje, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996–1997 metais, Vilnius, 1998, p.79–81

R. Kraujalis, Vilniaus apskrities 20 archeologijos objektų eroduojančių dalių žvalgymas 1997 metais, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996–1997 metais, Vilnius, 1998, p. 458–459.

R. Kraujalis, Sukinių piliakalnio, vad. Pilaite, pylimo žvalgymai 1999 m., Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998–1999 metais, Vilnius, 2000, p. 98–99.

R. Kraujelis, Vigodkos (Dūkšto, Saksoniškių, Ąžuolynės) I pilkapių tyrinėjimai 1999 m., Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998–1999 metais, Vilnius, 2000, p. 184–185.

R. Kraujalis, Ramoniškių senkapio tyrinėjimai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 19981999 metais, Vilnius, 2000, p. 305–307.

R. Kraujalis, Karmazinų gyvenvietė, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais, Vilnius, 2002, p. 34-35.

R. Kraujalis, Vigodkos (Dūkšto, Saksoniškių, Ąžuolynės) I pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais, Vilnius, 2002, p. 70-71.

R. Kraujalis, Ramoniškių senkapis, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais, Vilnius, 2002, p. 110.

R. Kraujalis, A. Luchtanas, G. Zabiela, Mokslinės archeologinės komisijos veikla 1997-2001 metais, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais, Vilnius, 2002, p. 277-279.

R. Kraujalis, Vigodkos (Dūkšto, Saksoniškių, Ąžuolynės) pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais, Vilnius, 2002, p. 91-92.

R. Kraujalis, Ramoniškių senkapis, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais, Vilnius, 2002, p. 138-139.

R. Kraujalis, Atmainų (Darsūniškio) pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais, Vilnius, 2005, p. 68-69.

R. Kraujalis, Bajoriškių senkapis, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais, Vilnius, 2005, p. 118.

R. Kraujalis, Atmainų (Darsūniškio) pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais, Vilnius, 2005, p. 89-90.

R. Kraujalis, Atmainų (Darsūniškio) pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais, Vilnius, 2006, p. 78-79.

R. Kraujalis, Pakapių senkapis, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais, Vilnius, 2006, p. 126-127.

R. Kraujalis, Atmainų (Darsūniškio) pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais, Vilnius, 2006, p. 91-92.

R. Kraujalis, A. Merkevičius, A. M. Michelbertas, G. Zabiela, Mokslinės archeologinės komisijos veikla 2002-2006 metais, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais, Vilnius, 2006, p. 482-483.