doc. dr. Valdemaras Šimėnas

posted in: Dirbantys archeologai | 0
simenasvaldemaras
Institucija, pareigos Lietuvos istorijos institutas, Archeologijos skyrius, vedėjas; Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, docentas
Adresas Kražių g. 5, LT-01108 Vilnius
Telefonas (8~5) 2614935
El. pašto adresas valdemaras.simenas@gmail.com

Gimiau 1954 m. spalio 3 d. Vilniuje. 1972 m. baigiau Vilniaus 33-ąją profesinę vidurinę mokyklą.

1979–1983 m. baigiau Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą įgydamas istoriko, istorijos ir visuomenės mokslo dėstytojo specialybę. Diplominio darbo tema – „Archeologiniai tyrinėjimai Kaliningrado srityje, Rusijoje, tarybiniais metais“.

Besimokydamas universitete, 4 metus buvau Studentų mokslinės draugijos Archeologijos būrelio pirmininku. Skaičiau pranešimus Tartų, Pskovo, Maskvos universitetuose.

1994 m. sausio 19 d. apgyniau daktaro disertaciją „Etnokultūriniai procesai Vakarų Lietuvoje I m.e. tūkst. viduryje“. 1983–1994 m. dirbau Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriuje vyr. laborantu, jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu.

Nuo 1993 m. vasario mėn. pradėjau dėstyti Vilniaus universitete, tų pačių metų rudenį buvau pakviestas pastoviai dirbti į Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedrą asistentu.

2001 m. suteiktas docento vardas. Skaičiau apie 10 įvairių kursų archeologijos specializacijos studentams archeologams, istorikams, keletą kursų neakivaizdininkams, dėsčiau Lituanistikos kursuose Vilniaus universitete. Buvau daugelio studentų ir dviejų doktorantų mokslinių darbų vadovas, kelių disertacijų oponentas ir doktorantūros komitetų narys. Taip pat dėsčiau Vilniaus dailės akademijoje ir Klaipėdos universitete.

Nuo 2006 m. vėl dirbu Lietuvos istorijos institute bei dėstau Vilniaus ir Klaipėdos universitetuose (valandininkas).

Nuo 2006 m. sausio 4 d. – Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriaus vedėjas, Lietuvos istorijos instituto Mokslo tarybos narys.

Kitos darbovietės: Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedra (valandininkas), Klaipėdos universitetas (valandininkas).

Tyrinėti archeologijos objektai

Kasinėjau archeologijos paminklus Lietuvos pajūryje, Nemuno žemupyje, Rytų Lietuvoje. Tyrinėju atskirų baltų genčių ribas, tarpgentines teritorijas, rašau straipsnius Didžiojo tautų kraustymosi periodo, vakarų baltų ir prūsų archeologijos klausimais.

Mokslinių interesų kryptys

Baltų genčių istorija, etnogenezė, tautų kraustymosi periodas, prūsų archeologija, archeologinių tyrinėjimų istorija.

Pagrindinės publikacijos

Esu paskelbęs apie 400 mokslo ir mokslo populiarinimo straipsnių, sudaręs keletą archeologinių bibliografinių rodyklių (tarp jų R. Volkaitės-Kulikauskienės), metodinių leidinių, Kaliningrado srities istorinį-turistinį žemėlapį. Kartu su maskviečiu prof. habil. dr. V. Kulakovu parašėme monografiją „Užmirštieji prūsai. Archeologija, istorija, padavimai ir turistiniai maršrutai“ (Vilnius, 1999, 365 p.). 2006 m. Vilniaus universiteto leidykla išleido monografiją „Etnokultūriniai procesai Vakarų Lietuvoje I m. e. tūkstantmečio viduryje“.

Moksliniai straipsniai

Legenda apie Videvutį ir Brutenį (legendos šaltinių klausimu), Prūsijos kultūra, Vilnius, 1994, p. 18-63.

Prūsų kilmės beieškant. Prūsų gentys I m. e. tūkstantmečio pradžioje ir viduryje – aistiškasis periodas (I-VII a.), Baltų archeologija, 1998, nr. 1-2 (11-12), p. 2-16.

The Vidgiriai Cemetery, Lithuanian Archaeology: Investigation and Findings, Vilnius, 1998, p. 19. (ir viso leidinio sudarytojas)

Perpetės baltų kraštuose I m. e. tūkstantmečio viduryje, Archaeologia Lituana, Vilnius, 1999, p. 119-144 (Bendraautoriai: A. Astrauskas, G. Gleiznienė).

Lietuvos pajūris viduriniajame ir vėlyvajame geležies amžiuje, Kretingos senovė, Kretinga, 1999, p. 21-22.

Gilded items in the Middle Iron Age in Lithuania, Acta Academiae Artium Vilnensis. Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė, nr. 20, Prehistoric Art in the Baltic Region, Vilnius, 2000, p. 143-145.

Prūsų kilmės beieškant. Prūsų gentys I tūkstantmečio pabaigoje ir II tūkstantmečio pradžioje – prūsiškasis periodas (IX-XIII a.), Baltų archeologija, Vilnius, 2002, nr. 1 (13), p. 2-8.

Archeologinių tyrimų, archeologijos paveldo sklaida

Dalyvavau tarptautiniuose archeologų kongresuose Bratislavoje (Slovakija) ir Forli (Italija), skaitčiau pranešimus Bonoje, Liubeke (Vokietija), Kopenhagoje (Danija), Varšuvoje, Liubline, Krokuvoje (Lenkija), Maskvoje, Novgorode, Pskove (Rusija), Rygoje (Latvija), Minske (Baltarusija), 12-ame Pasaulio lietuvių kongrese Vilniuje, respublikinėse archeologų konferencijose, Vilniaus universiteto organizuotuose J. Puzino skaitymuose ir kt. Viso apie 50 pranešimų.

Turiu didelę patirtį dirbant enciklopedinio pobūdžio leidiniuose. Esu „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ redkolegijos narys, archeologijos skyriaus redaktorius ir autorius, „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ recenzentas ir autorius. „Mažojoje Lietuvos enciklopedijoje“ esu parašęs apie 200 pozicijų, „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ apie 40 straipsnelių įvairiais archeologijos klausimais. Taip pat esu sudaręs baltų materialinę kultūrą tyrinėjančių archeologų vardyną, surinkęs daugelio jų biografijas, bibliografijas ir kt.

Aktyviai dalyvauju pristatydamas mokslą visuomenei: skaitau paskaitas visuomenei, dalyvauju televizijos ir radijo laidose.

Kita veikla

Aktyviai dalyvauju visuomeninėje veikloje. 2003–2005 m. buvau Lietuvos archeologijos draugijos Tarybos pirmininkas. 1995–2005 m. Lietuvos archeologijos draugijos Tarybos narys. Taip pat esu Kultūros paveldo departamento Mokslinės archeologinės komisijos narys. Kaip Lietuvos archeologijos draugijos Tarybos pirmininkas dalyvavau Lietuvos vardo tūkstantmečio valstybinės komisijos veikloje. Nuo 2003 m. visuomeninių organizacijų vardu buvau išrinktas Valstybinės kultūros paveldo komisijos nariu, kuriuo buvau iki 2007 m.

Nuo 1987 m. priklausau „Prūsos“ klubui, ilgą laiką buvau jo vadovu, dalyvavau Mažosios Lietuvos reikalų tarybos darbe. Kaip „Prūsos ir Mažosios Lietuvos fondo“ viceprezidentas (nuo 1990 m.) buvau deleguotas ir išrinktas 2000–2002 m. į Valstybinę etninės kultūros globos tarybą. Šiuo metu esu šios komisijos ekspertas ir Mažosios Lietuvos regiono etninės kultūros globos tarybos narys. Dalyvavau Vidaus reikalų ministerijos „Apskričių teritorinės reformos“ darbo grupės veikloje. Dalyvauju Vilniaus miesto savivaldybės Visuomeninės etninės kultūros ekspertų tarybos veikloje (Vilniaus miesto šventės, istorinių tradicijų tąsa, etnokultūrinis švietimas ir t.t.).

Esu Lietuvos keliautojų sąjungos narys, buvau šios sąjungos tarybos nariu. Buvau žymaus keliautojo, antropologo Antano Poškos 100 metų jubiliejinės komisijos narys. Dirbdamas Mokslų akademijoje ir dabar esu Mokslų akademijos turistų klubo tarybos narys, 1994 m. buvau šio klubo prezidentu. Dalyvauju kalnų turizmo ir orientacinio sporto veikloje. Keliauju ir vadovauju žygiams po Europą ir Lietuvą.

Kaip vykdytojas esu dalyvavęs keliuose Mokslo ir studijų fondo remtuose projektuose (Vilniaus universiteto vykdytas „Senųjų žemdirbystės laukų“, Lietuvos istorijos instituto, Klaipėdos universiteto, Klaipėdos Mažosios Lietuvos muziejaus ir kt. organizacijų projektai).