dr. Egidijus Šatavičius

posted in: Dirbantys archeologai | 0
sataviciusegidijus
Institucija, pareigos Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, lektorius
Adresas Universiteto g. 7, LT-01513 Vilnius
Telefonas (8~5) 2687285
El. pašto adresas kretuonas@gmail.com

Gimiau 1971 m. kovo 1 d. Užnemunėje, trijų rajonų – Kauno, Kazlų Rūdos ir Prienų – sankirtoje, nedideliame gudžių ir tankių miškų apsuptame sodžiuje. Čia ir praleidau savo pirmuosius metus. Vėliau su tėvais persikrausčiau gyventi į Kaišiadoris. Archeologija susidomėjau anksti, berods būdamas 12 metų, nors pradžioje archeologu būti gal ir nesiruošiau – rūpėjo, kaip ir visiems to meto berniūkščiams, kosmonautika, inžinerija ir pan. Dar besimokydamas Kaišiadorių 2-oje vidurinėje mokykloje istorijos mokytojus vesdavau iš kantrybės savo replikomis ir pasisakymais įvairiais Lietuvos praeities klausimais. Kartais tai į gerą neišeidavo: gaudavau pylos arba tekdavo plačiau ruoštis ir pasisakyti tam tikromis temomis, dažniausiai ne itin „mėgiamomis“ (klasių kova, socializmo istoriniai laimėjimai ir kt.).

Pirmas ženklesnis susidūrimas su archeologija įvyko berods 1981 m. kai teko lankytis Kernavėje, kur buvo tyrinėjamas Mindaugo Sosto piliakalnis. Tuo metu kaip tik buvo atkastos keturkampio formos pastato (?) liekanos pietinėje aikštelės dalyje. O po kelerių metų jau ir pats pradėjau tyrimus tėviškėje. Tuokart dėmesį patraukė bekasant duobę aptiktas Antro Pasaulinio karo laikų šiukšlynas su hitlerinės Vokietijos laikų monetomis, koklių, lėkščių fragmentais, sviedinių skeveldromis. Kiek vėliau perėjau prie rezistencijos – su bendraminčių grupe ėmiau „tyrinėti“ miške buvusį apgriuvusį kaip tuokart vadindavo „miškinių“ bunkerį. Tačiau apie mūsų „pasiekimus“ sužinoję vyresnieji – „nepagyrė“. Tad tyrimus kažkuriam tai laiko tarpui teko atidėti.

Besimokydamas vyresnėse klasėse, jau buvau aplankęs bemaž visus artimiausius (maždaug 30-40 km spinduliu) archeologinius paminklus. Tuokart labiausiai domėjausi piliakalniais. Buvau surinkęs gausią literatūrą apie šiuos objektus ir jų tyrimus. Su savo prašymais plačiau aprašyti vieną ar kitą piliakalnį bei jų tyrimų rezultatus iš kantrybės išvedžiau žurnalo „Mokslas ir gyvenimas“ redaktorius ir Istorijos instituto archeologus. Tačiau sėkmingai pavyko sulaukti berods 10 atsakymų iš P. Kulikausko, V. Daugudžio, V. Kazakevičiaus, I. Jablonskio ir kt.

Pirmą kartą į tikrą archeologinę ekspediciją patekau būdamas 17 metų. Nors, kaip jau minėjau, domėjausi piliakalnių tyrimais, tačiau tais metais jau visi buvo susikomplektavę savo grupes, tad teko vykti su A. Girininku kasinėti akmens amžiaus paminklų prie Kretuono ežero. Taip viskas ir prasidėjo. Ketinau pabūti tik apie mėnesį, bet … likau visai vasarai, ir net ne vienai. Ir nuo piliakalnių tyrimų teko pereiti prie akmens amžiaus. Daug metų prabėgo rūšiuojant titnagus, konservuojant keramiką. Tačiau tenka padėkoti savo mokytojui – A. Girininkui, sugebėjusiam perkasose įskiepyti nelengvai perkandamas seniausiojo žmonijos priešistorės laikotarpio pažinimui reikalingas žinias. Atgimimo metais dalyvavau pusiau oficialaus archeologinio būrelio veikloje, kurio branduolį sudarė Kretuono archeologinės ekspedicijos nariai. Čia mokytasi, diskutuota įvairiais priešistorės klausimais, susipažinta su kitų archeologų ir gretutinių specialybių pasiekimais.

1989 m. įstojau į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, pasirinkdamas tuomet ypač populiarią istorijos specialybę. 1993 m. baigiau bakalaurines studijas, apgindamas bakalaurinį darbą „Pasieniai I – ankstyvojo mezolito stovykla“, o 1995 m. – magistrines studijas, apgindamas magistrinį darbą „Ankstyvasis mezolitas Lietuvoje“.

Tais pačiais 1995 metais įstojau į doktorantūrą, kurią baigiau 2001 m. apsigindamas daktaro disertaciją „Vėlyvojo paleolito kultūros ir jų likimas ankstyvajame mezolite“.

Pirma darboviete tapo Lietuvos kultūros paveldo mokslinis centras, kuriame teko darbuotis 1993–1998 m. Vėliau, 1997–2002 m., dirbau Kaišiadorių muziejuje, o nuo 2001 m. darbuojuosi Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedroje. Čia bakalaurams ir magistrams skaitau paskaitas apie senąją Lietuvos ir pasaulio priešistorę bei kai kuriais kitais archeologijai aktualiais klausimais.

Kitas veiklos baras – archeologinių objektų paieška. Esu suradęs per 200 įvairių archeologinių vertybių, kurių tarpe yra 7 piliakalniai, 6 pilkapynai, apie 20 kitokių archeologinių objektų ir maždaug 200 senovės gyvenviečių, kurių didžioji dalis yra su išlikusiais akmens amžiaus kultūriniais horizontais. Kai kurie iš šių objektų sudaro didžiulius ir unikalius archeologinio paveldo kompleksus, pavyzdžiui, Sudotos 1–5 senovės gyvenvietės, pilkapynas ir pylimas tarp pilkapių; į pietus nuo Dubičių ir Paramelio apylinkėse aptiktas 20 durpyninių-smėlinių gyvenviečių kompleksas su piliakalniu; Verbiškių-Miškinių senovės gyvenvietės užakusio ežero pakrantėse ir salose; Titno ežero titnago kasyklos ir apdirbimo vietos; dalis Kretuono apylinkių archeologijos vertybių bei daugelis kitų. Kai kurie iš tokių vertingų archeologinių kompleksų aptikti ypač stipriai antropogenizuotame kraštovaizdyje (pvz., Ignalinos atominės elektrinės teritorijoje).

Tyrinėti archeologijos objektai

Savarankiškus archeologinius tyrimus vykdau nuo 1990 m. Stengiuosi tyrinėti tik tuos objektus, kurie jau yra ženkliai nukentėję nuo žmogaus ūkinės veiklos ir nepalankių gamtinių veiksnių. Per tą laikotarpį plačiau tyrinėtos Pasienių-1, Verbiškių-1, Miškinių 1-2 (Vilniaus r.), Sudotos 1-2, Rekučių 1-3, Kretuono ežero Didžiosios salos (Švenčionių r.), Margių „Salos“, Paramelio-2 (Varėnos r.), Kalvių-1 (Kaišiadorių r.) senovės gyvenvietės, Aukštadvario miestelio senoji vieta, Titno ežero titnago kasyklos bei Sudotos IV pilkapynas. Daugelį šių objektų esu pats ir suradęs.

Patys įsimintiniausi mano archeologiniai atradimai – kunigaikštiški kapai su auksinėmis įkapėmis Sudotoje, žmogaus bemaž nepaliestos titnago kasimo ir skaldymo vietos prie Titno ežero (kaip viskas buvo palikta prieš 12 tūkstančių metų taip ir buvo surasta), unikalus neolito pabaigos-bronzos amžiaus pradžios kapas ir seniausias Lietuvoje paleolitinis pastatas Kretuono apyežeryje bei daugelis kitų. Tikiuosi, kad jie nepaskutiniai.

Mokslinių tyrimų interesai

Domiuosi bemaž visais archeologiniais pasiekimais ir tyrimais, svarbiausiomis problemomis ir klausimais, tačiau pagrindinės mokslinių interesų kryptys yra Šiaurės Europos etnokultūrinė situacija paleolito ir mezolito laikotarpyje; titnago ir kitų uolienų gavyba bei apdirbimo technologijos; archeologijos istorija; archeologijos teorija ir tyrimų metodai.

Archeologijos paveldo sklaida

1994–2002 m. teko prisidėti prie vienintelio Lietuvoje archeologiją populiarinančio žurnalo „Baltų archeologija“ rengimo. Buvau leidinio atsakingasis sekretorius, redaktoriaus pavaduotojas, kai kurių numerių maketuotojas. Tenka apgailestauti, kad žurnalo leidimas nutrūko. Matyt, Lietuvos archeologai per daug įnikę į „verslą“ ir bendri, visus apjungiantys dalykai, jiems nereikalingi.

Savo tyrimų rezultatus skelbiu mokslinėje spaudoje, dalis jų pristatyta vietinėse ir užsienio mokslinėse konferencijose.

Svarbesni pranešimai mokslinėse konferencijose

1. 1992 m. spalio 2-9 d. dalyvavau Vilniuje vykusiuose Vilniaus ir Bergeno universitetų organizuotuose tarptautiniuose tarpdisciplininio jaunųjų specialistų paleoekologijos kursuose, kurių metu supažindinau kolegas su Pasienių-1 gyvenvietės tyrimų rezultatais.

2. 1993 m. balandžio 15-25 d. dalyvavau Estijoje vykusiuose Europos Tarybos, PACT paleoekologinio tinklo, Tartu ir Stokholmo universitetų organizuotuose kursuose, kurių diskusijose supažindinau kolegas su savo tyrimų sritimi bei pasiektais rezultatais.

3. 1994 m. rugsėjo 6-8 d. dalyvavau Supraslyje Lenkijos MA Archeologijos ir etnologijos instituto kartu su Baltstogės universitetu organizuotoje konferencijoje „Recent Research on the Stone and Early Bronze Ages in the South-Eastern Subbalticum“, kur perskaičiau pranešimą apie Pasienių-1 gyvenvietės tyrimus.

4. 1998 m. gegužės 9-20 d. dalyvavau Estijoje-Latvijoje-Lietuvoje vykusiuose Europos Tarybos ir PACT paleoekologinio tinklo organizuotuose NorFa tarpdisciplininiuose kursuose „Environmental perspectives of sensitive south-eastern Baltic coastal areas through time“, kurių metu supažindinau kolegas su savo tyrimų sritimi bei pasiektais rezultatais.

5. 2000 m. gegužės 4-5 d. Palūšėje organizuotoje ataskaitinėje konferencijoje „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais“ perskaitytas pranešimas „Sudotos archeologinio paminklų komplekso tyrimai“.

6. 2004 m. rugsėjo 16-19 d. Vilniuje Istorijos institute įvyko UISPP XXXII komisijos kasmetinė tarptautinė konferencija „Interaction between East and West in the Great European plain during the Final Palaeolithic. Finds and concepts (Sąveika tarp rytų ir vakarų didžiojoje Europos žemumoje finaliniame paleolite. Radiniai ir koncepcijos)“. Konferencijoje perskaičiau pranešimą „Flint mines and raw material in South-Eastern Lithuania“. Taip pat suorganizuotoje ekskursijoje po Pietų Lietuvą įvairių šalių akmens amžiaus specialistus supažindinau su prie Titno ežero esančiomis titnago kasyklomis ir jų tyrimų rezultatais.

7. 2005 m. lapkričio 22 d. Vilniuje Lietuvos archeologijos draugijos organizuotame „Fiodoro Pokrovskio 150-osioms gimimo metinėms paminėti“ skirtame seminare perskaitytas pranešimas „Akmens amžiaus vertybes registruojant: trumpas žvilgsnis į praeitį ir dabarties problemas“.

8. 2006 m. sausio 11 d. Vilniuje Lietuvos archeologijos draugijos organizuotoje konferencijoje „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 ir 2003 m.“ perskaitytas pranešimas „Paramelio 2 senovės gyvenvietės tyrimai“.

9. 2006 m. lapkričio 17 d. Dubingiuose Lietuvos archeologijos draugijos organizuotoje konferencijoje „Archeologiniams tyrinėjimams Lietuvoje – 40 metų“ perskaitytas pranešimas „Sudotos archeologinio paminklų komplekso tyrimai“.

Pagrindinės publikacijos

Straipsniai recenzuojamuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose:

1. Šatavičius E. Vėlyvoji Svidrų kultūra // Kultūros paminklai. T. 4. Vilnius, 1997, p. 3-15.

2. Šatavičius E. The Early Mesolithic Site of Pasieniai I // Pact 54. Bergen, 1998, p. 157-169.

3. Šatavičius E. Hamburgo kultūros radiniai Lietuvoje // Lietuvos archeologija. T. 23. Vilnius, 2002, p. 163-186.

4. Šatavičius E. Bromės (Liungbiu) kultūra Lietuvoje // Lietuvos archeologija. T. 25. Vilnius, 2004, p. 17-44.

5. Šatavičius E. Akmens amžiaus karyba Lietuvoje // Karo archyvas. T. XIX. Vilnius, 2004, p. 6-29.

6. Šatavičius E. Svidrų kultūra Lietuvoje // Lietuvos archeologija. T. 29. Vilnius, 2005, p. 133-170.

7. Šatavičius E. Lietuvos vėlyvojo paleolito kultūrų periodizacija // Archaeologia Lituana. T. 6. Vilnius, 2005, p. 49-82.

8. Seniausioji priešistorė // Neris tarp Vilniaus ir Kernavės. Vilnius, 2008, p. 25-33.

9. Protėvių kilmės pėdsakų beieškant // Prie baltų kultūros ištakų. Klaipėda, 2009, p. 6-18.

10. Searching for Traces of the Origins of our Ancestors // Archaeologia Baltica. Vol. 13. At the Origins of the Culture of the Balts. Klaipėda, 2010, p. 12-19.

Konferencijų ir disertacijų medžiaga:

1. Šatavičius E. The Early Mesolithic in Lithuania // Матерiали IV Мiжнародної археологiчної конференцїi студентiв i молодих вчених, 1996, сю 97-98.

2. Šatavičius E. The Final Palaeolithic and Early Mesolithic Cultures in Lithuania // Environmental Perspectives on the Sensitive Coastal Areas of the Southeastern Baltic Sea, through Times. Interdisciplinary NorFa course, programme. 1998, p. 15.

3. Šatavičius E. Vėlyvojo paleolito kultūros ir jų likimas ankstyvajame mezolite. Daktaro disertcijos santrauka. Vilnius, 2001.

Straipsniai enciklopedijose:

1. Šatavičius E. Brommės-Lyngby kultūra // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. III. Vilnius, 2003.

2. Šatavičius E. Chojnice-Pienki kultūra; Circeo kultūra; Cloviso kultūra; Cosquer urvas; Creswello kultūra; Derežnyčios stovyklavietės; Desnos kultūra // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. IV. Vilnius, 2003.

3. Šatavičius E. Dniepro aukštupio kultūra; Dniepro-Doneco kultūra; Dniepro vidurupio kultūra; Dniestro-Bugo kultūra; Dolní Vĕstonice; Dunojaus kultūra; Duobelinė-šukinė keramika; Duobinės keramikos kultūra; Duobinių kapų kultūra; Dusios gyvenvietės; Duvensės kultūra; Dzibilchaltun; Džarmo; Džeituno kultūra; Džiomono kultūra; East Wenatchee; Ebbou urvas; El Castillo urvas; Elmenteitos kultūra; El Mirador; Elnių salos kapinynas; El Tajin; Eneolitas; En Gedis (En Gedi); Enkomi; Eolitai; Epipaleolitas; Eridu; Ertebøllės kultūra; Etnoarcheologija; al Fajumo kultūra; Clactono kultūra; Čertas; Čoperis // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. V. Vilnius, 2004.

4. Šatavičius E. Fauresmitho kultūra; Federmeserio kultūra; Fellio urvas; Ferrieres‘o kultūra; Filitosa; Folsomo kultūra; Fontbouisse‘o kultūra; Fontechevade‘o urvas; Fosnos kultūra; Franchti urvas; Fremonto kultūra // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. VI. Vilnius, 2004.

Kiti straipsniai:

1. Šatavičius E. Pasienių 1 mezolitinės stovyklavietės tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1990 ir 1991 metais. Vilnius, 1992, T. 1, p. 34-36.

2. Šatavičius E. Akademiškumo linkint („Lietuvos archeologijos“ 9 tomo recenzija) // Baltų archeologija. 1994, Nr. 2, p. 25-29.

3. Šatavičius E. Pasienių 1-osios akmens amžiaus gyvenvietės tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1992 ir 1993 metais. Vilnius, 1994, p. 34-36.

4. Šatavičius E. Kretuono ežero Didžiosios salos senovinės gyvenvietės tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1992 ir 1993 metais. Vilnius, 1994, p. 75-78.

5. Šatavičius E. Margių “Salos” gyvenvietės tyrimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais. Vilnius, 1996, p. 24-26.

6. Šatavičius E. Vilniaus rajono akmens amžiaus paminklų tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais. Vilnius, 1996, p. 26-29.

7. Šatavičius E. Akmens amžiaus gyvenviečių tyrinėjimai Žeimenos baseine // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais. Vilnius, 1996, p. 30-34.

8. Šatavičius E. Nauji archeologijos paminklai Rytų Lietuvoje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais. Vilnius, 1996, p. 307-308.

9. Šatavičius E. Žuvinto ežero ir palių pakrančių žvalgymas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais. Vilnius, 1996, p. 309-310.

10. Šatavičius E. Pasienių 1-osios akmens amžiaus gyvenvietės tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998, p. 41-43.

11. Šatavičius E. Rėkučių 1-osios akmens amžiaus gyvenvietės tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998, p. 43-45.

12. Šatavičius E. Sudotos archeologijos paminklų komplekso tyrinėjimai 1996-1997 metais // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998, p. 45-50.

13. Šatavičius E. Margių “Salos” akmens amžiaus gyvenvietės tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998, p. 50-52.

14. Šatavičius E. Nauji paminklai Rytų Lietuvoje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998, p. 472-474.

15. Šatavičius E. Kalvių senovės gyvenvietė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 66-67.

16. Šatavičius E. Margių “Salos” gyvenvietės tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 67-69.

17. Šatavičius E. Miškinių 2-oji gyvenvietė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 69-72.

18. Šatavičius E. Sudotos archeologinio paminklų komplekso tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 72-76.

19. Šatavičius E. Nauji akmens amžiaus paminklai Rytų ir Pietų Lietuvoje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 76-81.

20. Šatavičius E. Kalvių senovės gyvenvietė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 18-19.

21. Šatavičius E. Sudotos archeologinių paminklų komplekso tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 21-22.

22. Šatavičius E. Titnago kasyklos ir apdirbimo dirbtuvės prie Titno ežero // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 22-24.

23. Šatavičius E. Pasienių 1-oji akmens amžiaus gyvenvietė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius, 2002, p. 34-36.

24. Šatavičius E. Rėkučių 1-oji akmens amžiaus gyvenvietė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius, 2002, p. 36-37.

25. Šatavičius E. Sudotos archeologinio paminklų komplekso tyrimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius, 2002, p. 38-39.

26. Šatavičius E. Paramėlio-2 senovės gyvenvietės tyrimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. Vilnius, 2005, p. 21-23.

27. Šatavičius E. Rėkučių-1 akmens amžiaus gyvenvietės tyrimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. Vilnius, 2005, p. 20-21.

28. Šatavičius E. Sudotos archeologinių paminklų komplekso tyrimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. Vilnius, 2005, p. 18-19.

29. Šatavičius E. Žvalgymai Rytų ir Pietų Lietuvoje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. Vilnius, 2005, p. 15-18.

30. Šatavičius E. Sudotos archeologinis paminklų kompleksas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius, 2005, p. 25-27.

31. Šatavičius E. Paramelio 2-oji gyvenvietė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius, 2005, p. 22-24.

32. Šatavičius E. Sudotos archeologinis kompleksas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 25-29.

33. Šatavičius E. Paramelio 2 senovės gyvenvietės tyrimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 22-24.

34. Šatavičius E. Žvalgymai ir žvalgomieji tyrimai Rytų ir Pietų Lietuvoje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 291-305.

35. Šatavičius E. Sudotos archeologinis kompleksas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 18-21.

36. Šatavičius E. Archeologiniai žvalgymai ir žvalgomieji tyrimai Pietų ir Rytų Lietuvoje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 384-400.

37. Marcinkevičiūtė, E., Šatavičius, E. Kapčiamiesčio senovės gyvenvietė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 43-44.

38. Šatavičius E. Rėkučių 2-oji senovės gyvenvietė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 46-49.

39. Šatavičius E. Sudotos archeologinis kompleksas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 50-53.

40. Baubonis, Z., Marcinkevičiūtė, E., Šatavičius, E., Zabiela, G. Dujotiekio Sakiai-Tauragė trasos žvalgymai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 449-451.

41. Marcinkevičiūtė, E., Šatavičius, E. Ignalinos atominės elektrinės teritorijos žvalgomieji tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 455-460.

42. Marcinkevičiūtė, E., Šatavičius, E. Pilkapynų palei rekonstruojamą kelią Švenčionėliai-Sariai žvalgymai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 460-462.

43. Marcinkevičiūtė, E., Šatavičius, E. Magistralinio dujotiekio atšakos į Švenčionėlius žvalgomieji tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 463-466.

44. Šatavičius, E. Žvalgymai ir žvalgomieji tyrimai Pietų ir Rytų Lietuvoje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 473-487.

45. Šatavičius, E. Kapčiamiesčio senovės gyvenvietės tyrimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 34-41.

46. Šatavičius, E. Paramėlio 2-osios senovės gyvenvietės tyrimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 41-43.

47. Šatavičius, E. Rėkučių 2-osios senovės gyvenvietės tyrimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 44-47.

48. Šatavičius, E. Sudotos archeologinio komplekso tyrimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 48-51.

49. Šatavičius, E. Kirdeikiškės senovės gyvenvietė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 104-106.

50. Šatavičius, E. Archeologiniai žvalgymai ir žvalgomieji tyrimai Pietų ir Rytų Lietuvoje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 485-497.

51. Šatavičius, E., Baubonis, Z., Marcinkevičiūtė, E., Zabiela, G. Projektuojamo dujotiekio Tauragė-Klaipėda trasos žvalgymai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 498-500.

Mokymo priemonės:

1. Merkevičius A., Šatavičius E. Paleolitas ir mezolitas Pietų Skandinavijoje. Mokymo priemonė. Vilnius, 2000.