dr. Birutė Kazimiera Salatkienė

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

salatkienebirute
Institucija, pareigos Šiaulių universitetas, Humanitarinis fakultetas, Istorijos katedra, lektorė; Šiaulių „Aušros“ muziejus, Archeologijos skyrius, vyr. muziejininkė
Adresas P.Višinskio g. 38, LT-76352 Šiauliai
Telefonas (8~41) 595784
El. pašto adresas puniskyte@gmail.com

Gimiau 1951 m. spalio 11 d. Stebuliškių kaime, Marijampolės rajone. 1969 m. baigiau Liudvinavo vidurinę mokyklą ir buvau pasiryžusi važiuoti studijuoti archeologijos, kur tik ji bus (jei nebūtų Vilniaus universitete). Mokykloje negirdėjusi netgi kraštotyros, neįsivaizdavusi, kas yra Lietuvos archeologija, nežinojusi apie 1968 m. Kumelionių piliakalnio tyrinėjimus (apie 5 km nuo namų) ir dėl to juos pražiopsojusi, tačiau prisiskaičiusi Kosidovskio ir Ceramo knygų, 1969 metais įstojau į Vilniaus universitetą, Istorijos fakultetą, kur pasirinkau Lietuvos istorijos specializaciją.

Nuo pirmo kurso kiekvieną vasarą prasibasčiusi po archeologines ekspedicijas (Brodeliškių piliakalnis, vadovas V. Daugudis, 1970 m.; Varnupių piliakalnis, vadovas P. Kulikauskas, 1971 m.; Šventoji, vadovė R. Rimantienė, 1972, 1973 m., Abuora, Smaudži, vadovė I. Loze, 1972, 1973 m.; Orelis, vadovas D. Teleginas, 1972 m.), kartu su Egle Lukėnaite–Griciuviene dalyvavusi keliose sąjunginėse ir regioninėse studentų archeologų konferencijose Maskvoje, Mogiliove, Vilniuje, buvusi archeologijos būrelio pirmininke ir priėmusi į jį tokius archeologijos šviesulius kaip Aleksiejus Luchtanas, 1974 metais baigiau Vilniaus universitetą, įsigijusi istorikės, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojos specialybę, apgynusi diplominį darbą „Lietuvių moterų galvos danga ir papuošalai II–XII a.“.

1974 m. pagal paskyrimą, neišverkusi iš muziejaus direktoriaus E. Cicėno atleidimo nuo paskyrimo, sužinojusi, kad čia yra archeologijos rinkinys, pradėjau dirbti Šiaulių „Aušros“ muziejuje, Ikitarybinio laikotarpio istorijos (nuo 1989 m. – Istorijos) skyriaus vedėja. 1978 m. parengiau archeologijos ir istorijos laikotarpį „Aušros“ muziejaus ekspozicijoje (nuo paleolito iki Glavlito, V. Daugudžio žodžiais tariant). 1983 m. stažavausi Ermitažo muziejaus (Sankt Peterburgas) archeologijos skyriuje.

Nuo 1982 m. savarankiškai tyrinėju geležies amžiaus archeologijos paminklus. 1989 m. mano iniciatyva Šiaulių „Aušros“ muziejuje buvo įkurtas Archeologijos skyrius ir archeologijos restauracijos laboratorija (prikalbinau A. Šapaitę imtis konservavimo, ką ji labai sėkmingai ir padarė), kuriam vadovavau iki 1998 metų.

Nuo 1989 metų buvau Muziejininkų tarybos prie Kultūros ministerijos narė, o nuo 1990 m. – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos muziejų ekspertų komisijos narė. 1989 m. buvau viena iš Lietuvos muziejininkų draugijos organizatorių ir jos valdybos narė. Nuo 1990 m. esu Lietuvos archeologijos draugijos narė. Nuo 1994 m. ICOM (Tarptautinės muziejų tarybos) narė, nuo 2002 metų – ICOM Lietuvos skyriaus valdybos pirmininko pavaduotoja. 1997–2003 m. buvau Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sektoriaus valdybos pirmininke, dabar – valdybos narė.

1998 metais buvau apdovanota Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už muziejininkystės ir restauracijos darbus.

Esu naujosios Šiaulių „Aušros“ muziejaus archeologinės ekspozicijos, atidarytos 2004 metais, bendraautorė.

Nuo 1998 m. vasario mėn. pradėjau dirbti asistente Šiaulių universiteto Šiaurės Lietuvos istorijos centre, o nuo 1998 m. rugsėjo mėn. – Istorijos katedros asistente, 2004 m. išrinkta lektore. Skaitau kursus Europos kultūros istorija, Europos priešistorė, Lietuvos archeologijos paveldas, Muziejininkystės pagrindai.

Mokslinių tyrimų kryptys

Lietuvos archeologijos paveldas, geležies amžiaus materialinė kultūra, geležies metalurgija, Šiaurės Lietuvos priešistorė, eksperimentinė archeologija.

Archeologijos tyrimų ir paveldo sklaida

Save laikau eksperimentinės (gyvosios) archeologijos švenčių pradininke Lietuvoje, kai 1997 metais, padedant Audronei Šapaitei, dalyvaujant Gyčiui Grižui, Alfredai Petrulienei, Albertui Martinaičiui ir Šiaulių kolegijos studentams, surengiau Senovės Lieporių dieną tiesiog archeologinių tyrimų vietoje, kur tuo metu buvo išpreparuotas 3-sis šulinys su medine konstrukcija (Salatkienė, Birutė. Senovės Lieporių šventė vyks ekspedicijos zonoje tarp kaimo parduotuvės ir Kviečių gatvės / Aleksandro Ostašenkovo nuotr. – Iliustr. // Šiaulių naujienos. – 1997, rugs. 19, p. 3). Šią idėją parsivežiau iš Danijos, kur 1993 metais dalyvavau 9-jame Šiaurės šalių archeologų kongrese, pamačiau geležies amžiaus pastatų ir sodybų rekonstrukcijas, Mosgardo muziejuje kartu su „vikingais“ sėdėjau jų troboje prie ugniakuro, rankomis valgiau avieną, iškeptą žemėmis užkasto laužo žarijose ir gėriau vyną iš Haitebiu tipo molinių puodelių. Dėl to 1998 metais buvau pakviesta į Lietuvos delegacijos sudėtį, kuri buvo siunčiama į Biskupino gyvosios archeologijos festivalį Lenkijoje. Nuo 1998 metų nuolat dalyvauju Kernavės, Šiaulių ir kitų Lietuvos vietovių, Lenkijos, Vokietijos, Švedijos gyvosios archeologijos festivaliuose. Kartu su A. Šapaite padariau Lieporių gyvenvietės šuliniuose savo atkastų liepos žievės kibirėlių rekonstrukciją, publikavau šios rekonstrukcijos proceso aprašymą (žr. Moksliniai straipsniai – The Reconstruction…) ir iki pastarojo laiko pasiuvau tikrai daugiau kaip šimtą kibirėlių.

Eksperimentinė archeologija ir jos problemos yra vienas iš mano interesų. Mano iniciatyva Šiaulių universiteto Šiaurės Lietuvos istorijos centras surengė tarptautinę konferenciją „Archeologijos paminklas: nuo atradimo iki rekonstrukcijos“, kur buvo nagrinėjama ir mokslinio eksperimento bei gyvosios archeologijos tema.

Viešos paskaitos, kurias skaitau miesto ir rajono mokyklose, miesto renginiuose, Trečiojo amžiaus universitete daugiausiai susiję su Lieporių archeologinio komplekso tyrinėjimais.

Pomėgiai

Prieš literatūros ir muzikos mūzas neturiu jokių ginklų.

Tyrinėti objektai

Lieporių archeologinis kompleksas, atrastas 1983 m., pradėtas tyrinėti 1987 m. (Ilona Vaškevičiūtė), mano tyrinėtas 1990–2006 m.

Kurtuvėnų dvaro sodyba ir piliakalnio papėdė. Sodyba tyrinėjama 1995–2007 m.

Kalnelių kapinynas ir gyvenvietė – 1981, 1982 m.

Valdomų kapinynas – 1989 m.

Aukštadvario-Gudelių senkapis – 1989 m.

Bubių piliakalnio papėdės gyvenvietė – 1997 m.

Jurgaičių piliakalnio papėdės gyvenvietė – 1993 m.

Kurtuvėnų piliakalnio papėdė – 1998 m.

Archeologinės ekspozicijos

Archeologijos ir istorijos ekspozicija, Šiaulių „Aušros“ muziejus, 1978 metai.

Šiaulių krašto praeitis nuo seniausių laikų iki XVII amžiaus (bendraautorė, vadovaujant A.Šapaitei).

Archeologinės parodos

1.Lieporių archeologijos paminklų tyrinėjimai (Šiaulių Aušros muziejus, 1991 m., Šiaulių miesto savivaldybė, 1993 m., Šiaulių Aido biblioteka, 1995 m.).

2.Papuošalai (Šiaulių Aušros muziejus, 1994 m., su A.Šapaite).

3.Šiaulių „Aušros“ muziejaus archeologiniai tyrinėjimai (Šiaulių Aušros muziejus, 1995 m., su A. Šapaite).

4.Baliui Tarvydui – 100 (Šiaulių Aušros muziejus, 1997 m., su A.Šapaite).

5.Archeologo kunigo Juozo Žiogo kolekcija Šiaulių „Aušros“ muziejuje (Šiaulių Aušros muziejus, 1997 m., su A. Šapaite ir V. Ostašenkoviene).

6.Geležies amžiaus karys (Šiaulių „Aušros“ muziejaus, 1998 m., su A. Šapaite ir V. Ostašenkoviene).

Svarbesnės konferencijos

1.Salatkienė, B. The complex of archaeological monuments in Lieporiai (the 5 th–8 th c. A.D.). – Iliustr. // 19. Nordiske arkæolog kongres : Velje (Danija) 12.–19. September. – [Velje, 1993]. – P. 103-105.

2.Salatkienė, Birutė. Šiaulių kraštotyros draugijos archeologiniai tyrinėjimai. – Bibliogr. : 11 pavad. // Šiaulių kraštotyros draugijai – 70. – Šiauliai : Šiaulių „Aušros“ muziejaus l-kla, 1997. – P. 12-19

3.Salatkienė. Geležies lydymo verslas Lieporių I gyvenvietėje // Kultūros paveldas 1997. Respublikinio seminaro medžiaga.V.-1997.-p.-30-39;

4.Salatkienė, Birutė. Seniausios Šiaulių istorijos tyrinėjimai / piešinys Hario Ostašenkovo. – Iliustr. – Bibliogr. : 16 pavad. // Šiauliai : miesto istorija, dabartis, perspektyvos. – Šiauliai : Saulės delta, 1998. – P. 6-15.

5.Salatkienė, Birutė. Lietuvos muziejų archeologijos rinkiniai. – Lent. // Konferencijos „Lietuvos muziejų rinkiniai“ tezės, pranešimai. – Vilnius : Lietuvos muziejų asociacija, 1998. – P. 4-7.

6.Salatkienė, Birutė. Archeologinių radinių rekonstrukcijos kaip muziejų rinkinių mokslinio tyrimo metodas // Lietuvos muziejų rinkiniai. Tyrinėjimų metodika. Konferencijos tezės ir pranešimai. – Vilnius : Lietuvos muziejų asociacija, 1999. – P. 10-12.

7.Salatkienė, Birutė. Jurgaičių piliakalnio archeologiniai tyrinėjimai = Archeological research of Jurgaičiai mound. – Iliustr., lent. – Bibliogr. : 45 pavad. // Kryžių kalno istorinė raida ir jos išlikimo problemos = Reports made at the international conference historical roots of the hill of „Crosses and its preservation problems“. – Šiauliai : Šiaulių „Aušros“ muziejaus l-kla, 2000. – P. 16-40.

8.Salatkienė, Birutė. Archeologinės ekspozicijos, parodos ir renginiai Lietuvos muziejuose 1998–1999. – Lent. // Lietuvos muziejų rinkiniai. Pristatymas visuomenei : konferencijos tezės ir pranešimai. Lietuvos muziejų asociacija – Kaunas, 2000. – P. 9-12.

9.Salatkienė, Birutė. Eksperimentinės archeologijos tikslai – mokslas, edukacija, atrakcija / fot. B. Salatkienė, A. Šapaitė, L. Pīgozne, S. Platūkis. – Iliustr. – Santr. angl. // Archeologijos paminklas : nuo atradimo iki rekonstrukcijos. Šiaurės Lietuvos istorijos centras, Šiaulių universitetas, – Šiauliai : Šiaulių „Aušros“ muziejaus l-kla, 2002. – P. 51-60.

10.Salatkienė B. Lieporių archeologijos paminklai kaip žemaičių paribio kultūros atspindys // Istoriniai tekstai ir vietos kultūra. Šiaurės Lietuvos istorijos centras, Dialektologijos centras, Šiaulių universitetas. Historical scripts and local culture. Šiauliai-Ryga. 2004. P. 138-151.

11.Salatkienė, Birutė. Juozo Šliavo archeologiniai tyrinėjimai. – Santr. angl., latv. – Bibliogr. išnašose // Senosios Žiemgalos istorinis ir etnokultūrinis paveldas. – Vilnius : [Vilniaus pedagoginio universiteto l-kla], 2004. – P. [21]-26.

12.Salatkienė, Birutė. Papilės kapinyno tyrinėjimų problemos / J. Mikalausko nuotr. – Iliustr. – Santr. angl., latv. – Bibliogr. išnašose // Senosios Žiemgalos istorinis ir etnokultūrinis paveldas. – Vilnius : [Vilniaus pedagoginio universiteto l-kla], 2004. – P. [42]-47.

13.Salatkienė B. Mikro- ir makro santykis archeologiniuose tyrimuose // Lokalinių tyrimų padėtis. Mokslinių straipsnių rinkinys. Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. Vilnius. 2005. P

Mokslinės publikacijos

1.Salatkienė, Birutė. Žemaičių karių kapai V–VIII a. po Kr. Lieporių kapinyne. – Iliustr. – Bibliogr. : 16 pavad. // Mūsų kraštas. – Nr. 2 (3) (1993), p. 21-29.

2.Salatkienė, Birutė. Kalnelių archeologiniai paminklai / piešė I. Keršulytė, S. Vorobjovas, H. Ostašenkovas ; nuotr. B. Salatkienės, S. Savicko. – Iliustr., lent. – Santr. angl., rus. – Bibliogr. : 8 pavad. // Lietuvos archeologija. – [T.] 15 (1998), p. 137-161.

3.Salatkienė, Birutė. Kurtuvėnų dvaro sodybos tyrinėjimai. – Iliustr., lent., schem. – Santr. angl. – Bibliogr. : 33 pavad. // Kurtuva. – Nr. 5 (1999), p. 85-105.

4.Salatkienė, Birutė. Jurgaičių piliakalnio archeologiniai tyrinėjimai = Archeological research of Jurgaičiai mound. – Iliustr., lent. – Bibliogr. : 45 pavad. // Kryžių kalno istorinė raida ir jos išlikimo problemos = Reports made at the international conference historical roots of the hill of „Crosses and its preservation problems“. – Šiauliai : Šiaulių „Aušros“ muziejaus l-kla, 2000. – P. 16-40.

5.Salatkienė, Birutė. Geležies lydymo ir apdirbimo radiniai Lieporių 1-oje gyvenvietėje / B. Salatkienės, J. Tamošiūnaitės nuotr. ; piešė A. Jazerskas ; J. Navasaičio brėžinys ir nuotrauka. – Iliustr. – Santr. angl., p. 79. – Bibliogr. : 78 pavad. // Istorija. – [T.] 56 (2003), p. 3-16

6.Salatkienė, Birutė. Lieporių archeologiniai paminklai kaip žemaičių paribio kultūros atspindys. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Istoriniai tekstai ir vietos kultūra. – Šiauliai ; Ryga [i. e. Šiauliai] : Lucilijus, 2004. – P. 138-155.

7.Salatkienė, Birutė. Papilės archeologijos paminklai ir jų tyrinėjimai / [brėžinius] sudarė B. Salatkienė ; J. Jasinskaitės, E. Liaudansko, A. Ruzienės, H. Ostašenkovo pieš. ; B. Salatkienės, J. Sinkevičiaus, S. Adomavičiaus, J. Mikuckio nuotr. ; planą sudarė A. Varnas ; J. Naudužo brėžinys. – Iliustr., lent., žml. – Bibliogr. išnašose // Papilė. – Vilnius : Versmė, 2004. – D. 1, p. 125-174.

8.Salatkienė, Birutė. Juozo Šliavo archeologiniai tyrinėjimai. – Santr. angl., latv. – Bibliogr. išnašose // Senosios Žiemgalos istorinis ir etnokultūrinis paveldas. – Vilnius : [Vilniaus pedagoginio universiteto l-kla], 2004. – P. [21]-26.

9.Salatkienė B. Mikro- ir makro santykis archeologiniuose tyrimuose // Lokalinių tyrimų padėtis. Mokslinių straipsnių rinkinys. Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. Vilnius. 2005. P.

10.Salatkienė B. Lietuvos geležies metalurgijos tyrimų istoriografinė apžvalga // Acta humanitarica universitatis Saulenis. Šiauliai. Lucilijus, 2006. – P.

11.Salatkienė B. The Reconstruction of the Wells and Lime Bark Buckets from Lieporiai settlement // Archaeologia Baltica. 6. Klaipėda. 2006. P.

12. Salatkienė B. Lietuvos geležies metalurgijos terminų problema // Lietuvos archeologija. – [T.] 34 (2009), p. 253-270.

Moksliniai-informaciniai straipsniai

B.Salatkienė. Kalnelių pilkapiai. //Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1982 – 1983 m., V,-1984.-p.-60-64;

2.B.Salatkienė. Valdomų kapinyno(Šiaulių raj.) 1989 m. tyrinėjimai. //Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1988 – 1989 m. , V,-1990.-p.-89-92;

3.B.Salatkienė. Aukštadvario-Gudelių senkapiai (Pakruojo raj.) //Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1988 – 1989 m. , V,-1990.-p.174-176;

4.Salatkienė, Birutė. Lieporių (Šiauliai) kapinyno 1990 ir 1991 m. tyrinėjimai. – Iliustr. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1990 / 1991, D. I. – 1992, p. 117-122.

5.Salatkienė, B. The complex of archaeological monuments in Lieporiai (the 5 th–8 th c. A.D.). – Iliustr. // 19. Nordiske arkæolog kongres : Velje 12.–19. September. – [Velje, 1993]. – P. 103-105.

6.Salatkienė, Birutė. Jurgaičių piliakalnio gyvenvietės tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1992 ir 1993 metais. Vilnius. 1994, p. 59-64.

7.Salatkienė B. Lieporių gyvenvietės tyrinėjimai.//Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1992 – 1993 m. , V,-1994.-p.-64-73;

8.Salatkienė B. Ar išsaugos Šiauliai savo archeologinius paminklus?//Mokslas ir gyvenimas. 1994.-Nr.4.p.-32-33;

9.Salatkienė, Birutė. Lieporių archeologinių paminklų kompleksas / dail. A. Vasiliauskas. – Iliustr. // Šiaulių metraštis 1994–1995. – Šiauliai : Saulės delta, 1996. – P. 161-168.

10.Salatkienė B. Lieporių I gyvenvietės tyrinėjimai.//Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 – 1995 m. , V,-1996.-p.-47-52;

11.Salatkienė B. Lieporių archeologinių paminklų kompleksas.//Šiaulių metraštis 1994 – 1995., Šiauliai.- 1996. P.-161-169;

12.Salatkienė, B. Gerbeniškės (Kelmės r.) akmens su kumeliuko pėda aplinkos žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 / 1995. – 1996, p. 300-302.

13.Salatkienė, B. Kurtuvėnai – piliakalnis, dvaras, miestelis / H. Ostašenkovo piešinys ; fot. D. Ramančionis, B. Salatkienė ; braižė B. Salatkienė. – Iliustr., lent. – Santr. angl. – Bibliogr. : 10 pavad. // Kurtuva. – Nr. 2 (1996), p. 15-22.

14.Salatkienė, Birutė. Kurtuvėnų dvaro (Šiaulių r.) oficinos archeologiniai tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 / 1995. – 1996, p. 204-208.

15.Salatkienė, Birutė. Lieporių gyvenvietės I tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 / 1995. – 1996, p. 47-52.

16.B.Salatkienė. Geležies lydymo verslas Lieporių I gyvenvietėje.//Kultūros paveldas 1997. Respublikinio seminaro medžiaga.V.-1997.-p.-30-39;

17.Salatkienė, Birutė. Šiaulių kraštotyros draugijos archeologiniai tyrinėjimai. – Bibliogr. : 11 pavad. // Šiaulių kraštotyros draugijai – 70. – Šiauliai : Šiaulių „Aušros“ muziejaus l-kla, 1997. – P. 12-19.

18.Salatkienė, Birutė. Žvalgomieji tyrinėjimai spėjamoje Saulės mūšio vietoje. – Santr. angl. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 / 1997. – 1998, p. 468-469.

19.Salatkienė B. Lieporių 1-sios gyvenvietės tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais.V.,  1998 -P.- 90-99.

20.Salatkienė, Birutė. Seniausios Šiaulių istorijos tyrinėjimai / piešinys Hario Ostašenkovo. – Iliustr. – Bibliogr. : 16 pavad. // Šiauliai : miesto istorija, dabartis, perspektyvos. – Šiauliai : Saulės delta, 1998. – P. 6-15.

21.Salatkienė, Birutė. Bubių piliakalnio papėdės gyvenvietės žvalgomieji tyrinėjimai. – Santr. angl. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 / 1997. – 1998, p. 99-101.

22.Salatkienė, Birutė. Archeologinių radinių rekonstrukcijos kaip muziejų rinkinių mokslinio tyrimo metodas // Lietuvos muziejų rinkiniai. Tyrinėjimų metodika. Konferencijos tezės ir pranešimai. – Vilnius : Lietuvos muziejų asociacija, 1999. – P. 10-12.

23.Salatkienė B. Gruzdžių seniūnijos archeologijos paminklai // Gruzdžiai.-Klaipėda.-1999.-P.21-41.

24.Salatkienė, Birutė. Kurtuvėnų piliakalnis / Laimono Bartkaus, Romualdo Struogos nuotr. – Graf., iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. : 14 pavad. // Kurtuva. – Nr. 5 (1999), p. 79-84.

25.Salatkienė B. Lieporių 1-sios gyvenvietės tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais.V., – 2000 m. -P.-103-106.

26.Salatkienė, Birutė. Kurtuvėnų dvaro sodybos tyrinėjimai. – Santr. angl. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 / 1999. – 2000, p. 375-382.

27.Salatkienė, Birutė. Kurtuvėnų piliakalnio papėdės žvalgomieji tyrinėjimai 1998 m. – Santr. angl. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 / 1999. – 2000, p. 106-109.

28.Salatkienė, Birutė. Senovinis lietuvių kostiumas – šių dienų aktualija. – Iliustr. – Bibliogr. : 15 pavad. // Tautodailės metraštis. – 2001, Nr. 6, p. 39-48

29.Salatkienė, Birutė. Eksperimentinės archeologijos tikslai – mokslas, edukacija, atrakcija / fot. B. Salatkienė, A. Šapaitė, L. Pīgozne, S. Platūkis. – Iliustr. – Santr. angl. // Archeologijos paminklas : nuo atradimo iki rekonstrukcijos. – Šiauliai : Šiaulių „Aušros“ muziejaus l-kla, 2002. – P. 51-60.

30.Salatkienė, Birutė. Kurtuvėnų dvaro sodyba. – Santr. angl. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000. – 2002, p. 148-149.

31.Salatkienė, Birutė. Lieporių 1-oji gyvenvietė. – Santr. angl. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000. – 2002, p. 37-40.

32.Salatkienė, Birutė. Lieporių 1-oji gyvenvietė. – Santr. angl. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001. – 2002, p. 47-53.

33.Salatkienė, Birutė. Kuršėnų krašto archeologijos paminklų ir jų tyrinėjimų apžvalga / braižė T. Daugirdas. – Iliustr., žml. – Bibliogr. išnašose // Kuršėnai. – Klaipėda : S. Jokužio l-kla – sp., 2003. P. 12-32.

34.Salatkienė, Birutė. Papilės kapinyno tyrinėjimų problemos / J. Mikalausko nuotr. – Iliustr. – Santr. angl., latv. – Bibliogr. išnašose // Senosios Žiemgalos istorinis ir etnokultūrinis paveldas. – Vilnius : [Vilniaus pedagoginio universiteto l-kla], 2004. – P. [42]-47.

35. Salatkienė, Birutė. Lieporių neįtvirtinta gyvenvietė 1 – Santr. angl. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004. – 2006, p. 45-52.

36. Salatkienė, Birutė. Lieporių neįtvirtinta gyvenvietė 1 – Santr. angl. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005. – 2006, p. 30-35.

37. Salatkienė, Birutė. Kurtuvėnų dvaro sodyba ir parkas – Santr. angl. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005. – 2006, p. 182-189.

38. Salatkienė, Birutė. Lieporių neįtvirtinta gyvenvietė 1 – Santr. angl. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006. – 2007, p. 87-90.

39.Salatkienė, Birutė. Kurtuvėnų dvaro sodyba. – Santr. angl. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006. – 2007, p. 212-218.

40.Salatkienė, Birutė. Kurtuvėnų dvaro sodyba. – Santr. angl. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007. – 2008, p. 261-270.

41.Salatkienė, B. Kurtuvėnų dvaro sodyba. – Santr. angl. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008. – 2009, p. 231-244.

Mokslo populiarinimo straipsniai

1.Salatkienė, Birutė. Perkasa : kaimas – protėvių paminklas : Šulinys ; Troboje ; Ugnis prie Šventupio ; Pažinti ir išsaugoti / A. Vasiliausko, E. Liaukonytės, J. Tamošiūnaitės pieš. – Iliustr. // Šiaulių naujienos. – 1992, rugs. 18, p. 2 ; rugs. 19, p. 2 ; rugs. 22, p. 2 ; rugs. 23, p. 2.

2.Salatkienė, Birutė. Nematoma užuolaida / [užrašė] N. Jurgilienė ; A. Ostašenkovo nuotr. – Portr. // Šiaulių naujienos. – 1992, spal. 10, p. 1-3.

3.Salatkienė, Birutė. Gyvenimui ir kapams – būti šalia // Šiaulių naujienos. – 1993, kovo 9, p. 2.

4.Salatkienė, Birutė. Ko ieškojo archeologai prie Kryžių kalno. – Iliustr. // Laikas. – 1993, rugpj. 4, p. 2.

5.Salatkienė, Birutė. Prie vikingų ugniakuro. – Iliustr. // Šiaulių naujienos. – 1993, spal. 7, p. 4.

6.Salatkienė, Birutė. Archeologijos paminklas, atrastas iš lėktuvo. – Iliustr. // Šiaulių naujienos. – 1993, birž. 17, p. 1.

7.Salatkienė, Birutė. Aleksandrija – kalvos ir bevardžiai kapai / autorės nuotr. – Iliustr. // Šiaulių naujienos. – 1993, vas. 11, p. 5.

8.Salatkienė, Birutė. Aleksandrijos paslaptis // Tremtinys. – 1993, Nr. 5 (86), p. 7-8.

9.Salatkienė, Birutė. Muziejuje – papuošalų paroda. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 1994, saus. 29, p. 4.

10.Salatkienė, Birutė. B. Salatkienė : archeologija darže / kalbėjosi Linas Garbenis ; Giedriaus Baranausko nuotr. – Portr. // Šiaulių kraštas. – 1994, rugpj. 13, p.

11.Salatkienė, Birutė. „Akmeninis kirvelis ir visa kita“ / Giedriaus Baranausko nuotr. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 1994, geg. 21, p. 5.

12.Salatkienė, Birutė. Jeigu domina protėvių gyvenimas. – Iliustr. // Šiaulių naujienos. – 1994, birž. 25, p. 14.

13.Salatkienė, Birutė. Archeologai vėl Lieporiuose. Ko ieško : aukso ar sliekų? – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 1994, liep. 14, p. 4.

14.Salatkienė, Birutė. Archeologija – tai mokslas apie viską // Šiaulių naujienos. – 1995, birž. 21, p. 11.

15.Salatkienė, Birutė. Lieporiai : „metalurginis“ kasinėjimų sezonas. – Portr. // Šiaulių kraštas. – 1995, saus. 10, p. 10.

16.Salatkienė, Birutė. Prieš šimtmečius užgesę žemaičių ugniakurai. – Iliustr. // Laikas. – 1995, geg. 20, p. 2 ; geg. 24, p. 2 ; geg. 27, p. 2 ; birž. 3, p. 2.

17.Salatkienė, Birutė. Archeologai kasinėja tik tuos paminklus, kuriems gresia sunaikinimas // Šiaulių naujienos. – 1996, kovo 9, p. 3.

18.Salatkienė, Birutė. Archeologas, pedagogas Balys Tarvydas // Šiaulių krašto kalendorius, 1997. – Šiauliai: Saulės delta, 1996. – P. 39.

19.Salatkienė, Birutė. Archeologinė muziejaus diena. – Iliustr. // Šiaulių naujienos. – 1996, kovo 8, p. 6.

20.Salatkienė, Birutė. Gyvenvietė, nematoma žemės paviršiuje / Algimanto Jakubausko nuotr. – Iliustr. // Šiaulių naujienos. – 1996, liep. 17, p. 3.

21.Salatkienė, Birutė. Padėka keletui šviesių žmonių / P. Juozapaičio nuotr. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 1997, vas. 27, priedas „Atolankos“, p. 9, 16.

22.Salatkienė, Birutė. Balio Tarvydo gyvenimo reikalas. – Iliustr. // Šiaulių naujienos. – 1997, bal. 24, p. 3, 9.

23.Salatkienė, Birutė. Nugalėtojų žemėje stovi pergalių paminklai, arba Archeologinis vidurvasaris Šiaulių mūšio lauke / Giedriaus Baranausko nuotr. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 1997, rugpj. 14, priedas „Atolankos“, p. 18.

24.Salatkienė, Birutė. Birutės Salatkienės pompėjos ten, kur šėlioja mūsų vaikai / [užrašė] Birutė Vaičiulevičienė ; Algimanto Jakubausko nuotr. – Portr. // Šiaulių naujienos. – 1997, kovo 14, p. 9.

25.Salatkienė, Birutė. Senovės Lieporių šventė vyks ekspedicijos zonoje tarp kaimo parduotuvės ir Kviečių gatvės / Aleksandro Ostašenkovo nuotr. – Iliustr. // Šiaulių naujienos. – 1997, rugs. 19, p. 3.

26.Salatkienė, Birutė. Naujienos iš senovės Lieporių, kuriuos negailestingai siaubia vaikai / piešė Jūratė Tamošiūnaitė, Jonas Navasaitis, Arūnas Vasiliauskas. – Iliustr. // Šiaulių naujienos. – 1997, rugpj. 2, p. 10.

27.. Salatkienė, Birutė. Dabartiniai Šiauliai nepažįsta senųjų Šiaulių. – Portr. // Šiaulių kraštas. – 1998, gruod. 22, p. 13.

28.Salatkienė, Birutė. Šiaurės Lietuvos istorijos centras pirmąją savo archeologinę ekspediciją baigė paroda Kurtuvėnų bažnyčioje / autorės nuotr. – Iliustr. // Šiaulių universitetas. – 1998, gruod. 3, p. 5.

29.Salatkienė, Birutė. Į praeitį nugrimzdęs Kurtuvėnų dvaras / Giedriaus Baranausko, Birutės Salatkienės nuotr. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 1999, saus. 14, priedas „Atolankos“, p. 20.

30.Salatkienė, Birutė. Kelionė gyvosios archeologijos takais. – Iliustr. // Šiaulių naujienos. – 1999. – rugpj. 18, p. 9, 15.

31.Salatkienė, Birutė. Prie Žaliūkių malūno – senųjų amatų šventė. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2000, geg. 18, p. 11.

32.Salatkienė, Birutė. Rytoj Šiauliuose bus surengta senųjų amatų diena. – Iliustr. // Šiaulių naujienos. – 2000, geg. 19, p. 7.