Tomas Rimkus

posted in: Dirbantys archeologai | 0
rimkustomas
Institucija, pareigos Klaipėdos universitetas, istorijos krypties doktorantas
Adresas Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda
Telefonas (8~46) 39 85 36
El. pašto adresas rimkus74@gmail.com

Gimiau 1990 m. gruodžio 2 dieną Tauragėje. 2009 m. baigiau Tauragės rajono Skaudvilės gimnaziją ir tais pačiais metais įstojau į istorijos bakalauro studijas Klaipėdos universitete. Po dvejų istorijos studijų metų pasirinkau archeologijos studijų pakraipą. Archeologija mane domino dar gimnazijos laikais, todėl būdamas abiturientas jau tvirtai žinojau, kad studijas universitete skirsiu šiam mokslui. Archeologijos studijų metu mane sudomino ir sužavėjo seniausiasis žmonijos priešistorės laikotarpis – akmens amžius. Tam daug įtakos turėjo prof. A. Girininko paskaitos. Akmens amžiaus tematika rašiau kursinius darbus ir bakalauro baigiamajį darbą. 2013 metais sėkmingai baigiau istorijos su archeologijos specializacija bakalauro studijas. Baigiamojo darbo tema „Tipologinė ir funkcinė viduriniojo mezolito – ankstyvojo neolito titnaginių dirbinių paskirtis Katros 1-oje gyvenvietėje“ (vadovas prof. habil. dr. Algirdas Girininkas). Tais pačiais metais įstojau į Klaipėdos universiteto Kraštovaizdžio archeologijos magistrantūros studijas. Baigiamojo darbo tema – „Mikrolitizacija Pietų Lietuvoje mezolito laikotarpiu (Katros 1-os gyvenvietės mikrolitinių dirbinių tipologiniais ir trasologiniais duomenimis)“ (vadovas prof. habil. dr. Algirdas Girininkas). Žinias ir toliau gilinu akmens amžiaus tyrimų srityje.

Archeologinių tyrimų interesai

Šiaurės Europos paleolitas ir mezolitas, mikrolitinė titnaginių dirbinių technologija ir jos plitimas Rytų Pabaltijyje mezolito laikotarpiu, titnago apdirbimo technologija akmens amžiuje, mezolito medžiotojų-žvejų-rinkėjų ūkis, žmogaus ir paleoaplinkos santykis akmens amžiuje, trasologiniai akmens amžiaus dirbinių tyrimai, eksperimentinė archeologija.

Tyrinėti objektai

Nuo studijų metų reguliariai dalyvauju archeologiniuose tyrimuose. Esu dalyvavęs įvairių objektų tyrimuose: akmens amžiaus paminklų, piliakalnių, geležies amžiaus neįtvirtintų gyvenviečių, senamiesčių, bei dvarvietėse, kurie buvo tirti įvairiuose Lietuvos regionuose.

Vykdoma archeologinės informacijos sklaida

2013 m. vasarą dalyvavau eksperimentinės archeologijos projekte Palūšėje (Ignalinos raj.), kurio metu iš naujo rekonstravome neolito laikotarpį menantį būstą. Rekonstrukcija atlikta remiantis Kretuono apyežerės akmens amžiaus paminklų medžiaga.

Taip pat teko vesti edukacinius užsiėmimus skirtus įvairaus amţiaus mokinių grupėms, kurie buvo orientuoti ties trasologiniais ir eksperimentiniais akmens amžiaus tyrimais Lietuvoje ir Europoje.

2014 m. skaitytos paskaitos Klaipėdos universiteto trečio kurso istorijos su archeologijos specializacija studentams mezolito laikotarpio tematika.

2014 m. rugsėjo 10 – 14 d. dalyvavau kasmetinėje Europos archeologų asociacijos (EAA) organizuojamoje mokslinėje konferencijoje Stambule. Šioje konferencijoje pristatytas sieninis pranešimas tema „Mikrolitizacija pietryčių Pabaltijyje. Ar tai Maglemozės kultūros poveikis?“ Pranešimas pristatytas anglų kalba.

2014 m. rugsėjo 22 – gruodžio 22 d. dalyvauta Lietuvos mokslo tarybos organizuojamame studentų mokslinių tyrimų (SMT) projekte. Šiame projekte vykdytas tyrimas, kuris paremtas mikrolitinių dirbinių funkcinės paskirties nustatymo mezolito laikotarpiu Pietų Lietuvoje pagrindu.

Pomėgiai

Mokslinė literatūra, titnaginių dirbinių piešimas, futbolas, kelionės, dokumentiniai filmai.