doc. dr. Aleksiejus Luchtanas

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

luchtanasaleksiejus
Institucija, pareigos Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, docentas
Adresas Universiteto g. 7, LT-01513 Vilnius
Telefonas (8~5) 2687285
El. pašto adresas aleksas.luchtanas@gmail.com

Gimiau 1956 m. balandžio 28 d. Vilniuje.

1978 m. baigiau Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1976–1978 m. dirbau Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos instituto laborantu. Nuo 1978 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos TSR istorijos katedros asistentas; nuo 1993 m. rugsėjo 1 d. – Vilniaus universiteto Archeologijos katedros docentas; nuo 2002 m. rugsėjo 1 d. – Vilniaus universiteto Archeologijos katedros profesorius.

1990 m. SSSR Mokslų akademijos Archeologijos institute Maskvoje apgyniau humanitarinių mokslų srities (istorija) archeologijos krypties istorijos mokslų kandidato disertaciją tema „Rytų Lietuva I tūkstantmetyje prieš mūsų erą“ (1993 m. kovo 5 d. Lietuvos Mokslo Tarybos nostrifikuotas humanitarinių mokslų daktaro laipsnis).

Nuo 1994 m. sausio 3 d. Valstybinio Kernavės archeologijos ir istorijos muziejaus-rezervato Archeologijos skyriaus vedėjas. Nuo 2003 m. sausio 2 d. Kernavės Kultūrinio rezervato Mokslinių tyrimų skyriaus vedėjas, Mokslinės tarybos narys. Taip pat Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros vedėjas.

Pagrindinė mokslinės veiklos sritis – bronzos ir ankstyvojo geležies amžiaus (I tūkstantmetis pr. Kr.) bei ankstyvųjų viduramžių gyvenviečių ir laidojimo paminklų tyrinėjimai. Taip pat nagrinėju viduramžių Lietuvos numizmatikos problemas. Nuo 1979 m. tyrinėju įvairių laikotarpių Kernavės archeologijos paminklų kompleksą. Nuo 1984 m. vadovauju Kernavės archeologinei ekspedicijai.

Per visus savo mokslinės ir pedagoginės veiklos metus esu paskelbęs daugiau kaip 90 mokslinių straipsnių įvairiuose, tame tarpe užsienio, leidiniuose. Skaičiau mokslinius pranešimus įvairiose konferencijose Lietuvoje (2001, 2003, 2005, 2006 m.), Lenkijoje (2002–2005m.), Rusijoje, Baltarusijoje, Švedijoje.

Vilniaus universiteto studentams skaičiau šiuos kursus: „Archeologijos pagrindai“, „Archeologinių tyrinėjimų metodika“, „Lietuvos archeologija“, „Lietuvos piliakalnių ir pilių tyrinėjimai“, „Pabaltijo archeologija“. Šiuo metu skatau šiuos kursus: „Latvijos archeologija“, „Slavų–rusų archeologija“, „Lauko tyrinėjimų metodika“, „Rytų baltų archeologija“, „Archeologinių tyrinėjimų Lietuvoje istorija“. Archeologijos magistrams skaitau „Mokslinių tyrimų metodai archeologijoje“ ir „Eksperimentinė archeologija“ kursus. Esu vadovavęs ir šiuo metu vadovauju bakalauriniams, magistro darbams.

Be pagrindinio darbo Vilniaus universitete esu įvairių paminklosaugos ekspertų komisijų narys, Mokslinės archeologijos komisijos narys, Kultūros vertybių apsaugos departamento Mokslinės tarybos narys. 2006 m. tarptautinio projekto „Rutka–Tartak. Wakacyjna wioska baltow (rekreacinė baltų gyvenvietė), Lenkija, mokslinis konsultantas. 1999–2003 m. Kultūros ir sporto rėmimo fondo ekspertų komisijos narys muziejininkystės, kultūros paveldo klausimais, 2002 m. – šios komisijos pirmininkas. 2000–2003 m. Valstybinės paminklosaugos komisijos archeologijos pakomisės narys.

Leidinio „Archaeologia Lituana“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas.

2005 m. apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

Lietuvos archeologijos draugijos narys, Eksperimentinės archeologijos klubo „Pajauta“ narys.

Straipsniai, publikacijos, leidiniai

Volkaitė-Kulikauskienė R., Luchtanas A. Narkūnų senkapio 1976 m. tyrinėjimai // Lietuvos archeologija. – 1979, t. 1, p. 101-111.

Luchtanas A. Djakovo tipo svoreliai Lietuvoje // Jaunųjų istorikų darbai. – V., 1980. – Kn. 3, p. 104-106.

Volkaitė-Kulikauskienė R., Luchtanas A. Narkūnų (Utenos raj.) “Didžiojo” piliakalnio tyrinėjimai 1978 metais // ATL 1978 ir 1979 metais. – V., 1980. – P. 29-32.

Куликаускас П., Лухтан А. Исследования в Кернаве // АО 1979 года. – М., 1980. – С. 379-380.

Luchtanas A. Narkūnų gyvenvietės (Pakalnių apyl., Utenos raj.) archeologiniai tyrinėjimai 1977 m. // VVU studentų moksliniai darbai. – V., 1977. – P. 14-20.

Волкайте-Куликаускене Р., Куликаускас П., Лухтан А. Исследования памятников в местности Наркунай // АО 1976 года. – М., 1977. – С. 423-424.

Luchtanas A. Narkūnų (Utenos raj.) senkapio tyrinėjimai // ATL 1976 ir 1977 metais. – V., 1978. – P. 202-206.

Волкайте-Куликаускене Р., Куликаускас П., Лухтан А. Раскопки в местности Наркунай // АО 1977 года. – М.,1978. – С. 432.

Волкайте-Куликаускене Р., Куликаускас П., Лухтан А. Раскопки в местности Наркунай // АО 1978 года. – М., 1979. – С. 452-453.

Куликаускас П., Лухтан А. Курганы у д. Рудеса // АО 1978 года. – М., 1979. – С. 457.

Kulikauskas P., Luchtanas A. Archeologiniai tyrinėjimai Kernavėje 1979 metais // ATL 1978 ir 1979 metais. – V., 1980. – P. 35-38.

Kulikauskas P., Luchtanas A. Rudesos (Molėtų raj.) pilkapių tyrinėjimai 1978 metais // ATL 1978 ir 1979 metais. – V., 1980. – P. 59-61.

Kulikauskas P., Luchtanas A. Vilniaus miesto archeologinės komisijos įkūrimas ir veikla 1911-1914 metais // Istorija. – 1980, t. 20, sąs. 1, p. 97-109.

Luchtanas A. Žalvario apdirbimas ankstyvuosiuose rytų Lietuvos piliakalniuose // Lietuvos archeologija. – 1981, t. 2, p. 5-17.

Волкайте-Куликаускене Р., Лухтан А. Редкие монеты из восточной Литвы // Советская археология (M.). – 1981, № 4, c. 265-270.

Лухтан А. Келты меларского типа в Литве // Древности Белоруссии и Литвы. – Минск, 1982. – С. 48-54.

Luchtanas A. Gyvenvietės prie Kernavės tyrinėjimai 1983 m. // ATL 1982 ir 1983 metais. – V., 1984. – P. 28-31.

Luchtanas A. Kernavės pilkapių tyrinėjimai // ATL 1982 ir 1983 metais. – V., 1984. – P. 55-57.

Luchtanas A., Ušinskas V. Pjautuvui – tūkstantis metų // Tiesa. – 1984, rugs. 23, p. 4. (Puškorių-N.Vilnios piliakalnio radiniai).

Valatka R. Ko į Kijevą suvažiavo Europos archeologai? // Tiesa. – 1985, lapkr. 11, p. 4. (Pasikalbėjimas su A. Luchtanu ir V. Ušinsku apie slavų archeologijos kongresą).

Историко-этнографический атлас Прибалтики: Земледелие. – В., 1985. – 139 c., 54 карт.

Лухтан А. Исследования в окрестностях Кернаве // АО 1983 года. – М., 1985. – С. 427-428.

Лухтан А. Кернаве в свете письменных и археологических источников // Археология и история Пскова и Псковской земли. – Псков, 1985. – С. 49-50.

Лухтан А., Ушинскас В. К вопросу о столице Литвы до 1323 года // Тезисы докладов советской делегации на V международном конгрессе славянской археологии (Киев, сентябрь, 1985 г.). – М., 1985. – С. 132.

Luchtanas A. Kernavės pilkapyno tyrinėjimai // ATL 1984 ir 1985 metais. – V., 1986. – P. 57-58.

Michelbertas M., Luchtanas A. Pabaltijo archeologija: Speckurso programa. – V., 1986. – 18 p.

Лухтан А. Исследования в Кернаве // АО 1984 года. – М., 1986. – С. 359.

Лухтан А. Скотоводство и охота в восточной Литве в I тысячелетии до н.э. (по материалам городища Наркунай) // Istorija. – 1986, t. 25, p. 3-19.

Лухтан А., Ушинскас В. Территория “Литовской земли” во второй половине I- начале II тыс. н. э. // Археология и история Пскова и Псковской земли. – Псков, 1986. – С. 40-42.

Luchtanas A. Ekskursija į praeities miestą / Pokalbis su koresp. A. Chlevinskaite // Lenino vėliava (Širvintos). – 1986, liep. 29.

Luchtanas A. Gyvenvietė Kernavėje Neries krante // ATL 1984 ir 1985 metais. – V., 1986. – P. 30-32.

Luchtanas A. Išsaugoti būsimoms kartoms / Pokalbis su E. Babravičiene // Lenino vėliava (Širvintos). – 1986, lapkr. 4. (Apie Kernavės paminklų tyrinėjimus).

Luchtanas A. Kernavės Pilies kalno tyrinėjimai // ATL 1984 ir 1985 metais. – V., 1986. – P. 32-35.

Luchtanas A. Neries slėnio pakraštyje. Universiteto archeologai senojoje Lietuvos sostinėje Kernavėje // Tarybinis studentas. – 1986, spal. 21, p. 4.

Строганов Ю. Нашли археологи …город // Советская Литва. – 1986, 10 сент. – То же самое: Правда (M.). – 1986, 20 сент., c. 6. (Kernavė).

Строганов Ю. Тайны города мастеров // Советская Литва. – 1986, 12 сент. (Kernavė).

Luchtanas A. Archeologinių tyrinėjimų metodika. Speckurso programa. – V., 1987. – [7] p.

Luchtanas A. Pučkorių piliakalnis // Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. – V., 1988. – T. 1, p. 398.

Лухтан А. Исследования в Кернаве // АО 1985 года. – М., 1987. – С. 481-482.

Лухтан А. Селище в Кернаве на берегу р. Нярис // Istorija. –1987, t. 28, p. 3-21.

Лухтан А., Ушинскас В. К проблеме становления литовской земли в свете археологических данных // Древности Литвы и Белоруссии. – В., 1988. – С. 89-104.

Vercinkevičius J. Kernavė: Svarbiausios žinios. – V., 1988. – 24 p. (P. 6-14 – apie archeologijos paminklus).

Лухтан А. Исследования в долине Паяуты в Кернаве // АО 1986 года. – М., 1988. – С. 397.

Лухтан А. Клад из Кернаве // Советская археология (M.). – 1988, № 2, c. 251-256. (Sidabrinių lydinių lobis).

Лухтан А. Кярнаве // Археология и история Пскова и Псковской земли. – Псков, 1988. – С. 66-69.

Строгонов Ю. Раскрой тайну береста! // Советская Литва. – 1988, 6 авг.

Dundulienė P., Luchtanas A. Kasmet per įvairius ūkinius darbus… // Gimtasis kraštas. – 1989, Nr. 50, p. 6. (Dėl archeologų ir etnografų ruošimo Vilniaus Universitete).

Luchtanas A. Kernavėje // Lietuvos paminklai. – V., 1989, liep. 15 (Nr. 1), p. 6-7.

Лухтан А., Сазонов Ю. В. Строительство в Кернаве в I и первой половине II тысячелетия н.э. // Археология и история Пскова и Псковской земли. 1988. – Псков, 1989. – С. 36-38.

Лухтан А. Восточная Литва в I тысячелетии до н. э.: Автореф. канд. дисс. – М., 1990. – 22 с.

Jankauskas A., Luchtanas A. Senųjų Kernavės bažnyčių tyrinėjimai // ATL 1988 ir 1989 metais. – V., 1990. – P. 138-140.

Luchtanas A. Kernavė: Pajautos slėnio paslaptys // Kultūros barai. – 1990, Nr. 3, p. 64-68; Nr. 4, p. 58-62.

Luchtanas A. Tyrinėjimai Pajautos slėnyje Kernavėje // ATL 1988 ir 1989 metais. – V., 1990. – P. 148-152.

Luchtanas A. Žvalgomieji tyrinėjimai Kernavėje ir jos apylinkėse // ATL 1988 ir 1989 metais. – V., 1990. – P. 193-196.

Лухтан А. Грунтовой могильник латенской эпохи в Кярнаве // Археология и история Пскова и Псковской земли, 1989. – Псков, 1990. – С. 70-72.

Astrauskas A., Luchtanas A. Archeologijos įvado kurso programa. – V., 1991. – 11 p. (Vilniaus universitete).

Luchatanas A., Merkevičius A.(jaun.). Vargas paminklams / Pokalbį užrašė Vytautas Leščinskas // SOS. – 1991, sausis.

Luchtanas A. Rytų Lietuva I tūkst. pr. m. erą // Lietuvos archeologija. – 1992, t. 8, p. 56-85.

Luchtanas A., Zabiela G. Vytautas Ušinskas (1954.08.25-1991.01.14) // ATL 1990 ir 1991 metais. – V., 1992. – Sąs. 2, p. 144-150.

Luchtanas A. Ankstyvojo geležies amžiaus Kernavės kapinynas // Lietuvos archeologija (V.). – 1992, t. 9: Petro Tarasenkos 100-sioms gimimo metinėms pažymėti, p. 35-39.

Luchtanas A. Kapinyno ir gyvenviečių tyrinėjimai Kernavėje, Pajautos slėnyje // ATL 1990 ir 1991 metais. – V., 1992. – Sąs. 1, p. 103-107.

Luchtanas A. Kernavės piliakalnių paslaptys / Kalbėjosi K. Dobkevičius // Kauno diena. – 1992, rugpj. 29, p. 4.

Luchtanas A. Kernavės pušyno prie Neries archeologiniai tyrinėjimai 1991 m. // ATL 1990 ir 1991 metais. – V., 1992. – Sąs. 1, p. 27-29.

Jankauskas A., Katalynas K., Luchtanas A., Misiukaitė-Luchtanienė D. Liudvikas Dzikas (1955.06.25-1991.08.16) // LIM, 1991 metai. – V., 1993. – P. 266-267.

Luchtanas A. Regina Volkaitė-Kulikauskienė // LIM, 1991 metai. – V., 1993. – P. 261-263.

Luchtanas A. Vytautas Ušinskas (1954.08.25-1991.01.14) // LIM, 1991 metai. – V., 1993. – P. 264-265.

Luchtanas A. Ar matėte žėrinčius Kernavės lobius? // Kauno laikas. – 1993, liep. 28, p. 4.

Luchtanas A. Vilniaus universiteto archeologų ir etnografų konferencija // LIM, 1993 metai. – V., 1994. – P. 277-278.

Luchtanas A. “Aukuro kalno” piliakalnio Kernavėje tyrinėjimai // ATL 1992 ir 1993 metais. – V., 1994. – P. 50-53.

Luchtanas A. “Aukuro kalno” piliakalnis Kernavėje // Baltų archeologija ir etnologija: Naujausių tyrimų rezultatai: Konferencijos tezės. Vilnius, 1993m. kovo 31 diena. – V., 1994. – P. 11-13.

Luchtanas A. Didžiosios Kernavės paslaptys dar glūdi žemėje // Kauno tiesa. – 1994, birž. 13, p. 16.

Luchtanas A. Kapinyno ir gyvenviečių tyrinėjimai Pajautos slėnyje Kernavėje 1993 metais // ATL 1992 ir 1993 metais. – V., 1994. – P. 158-160.

Pažinkime Lietuvą: Vadovas po 100 žymiausių vietovių, susijusių su mūsų krašto kultūra, istorija, gamta / Sudarė Rimantas Krupickas. – K., 1995. – 161 p. – Aut.: V. Almonaitis, I. Jablonskis, Č. Kudaba, P. Kulikauskas, R. Kulikauskienė, A. Luchtanas, S. Mikulionis, S. Pinkus ir kt. (Yra duomenų apie kai kuriuos piliakalnius, pilis, akmenis, kitus paminklus).

Kernavės muziejuje // Darbininkas (Brooklyn). – 1995, Nr. 3, p. 5. (Apie Kernavėje rastą sidabrinio ilgojo falsifikatą).

Krasauskaitė R. Senove alsuojanti Kernavė // Diena. – 1995, rugs. 21, p. 8.

Luchtanas A. Kernavė, Kernavė… / Kalbėjosi L. Giedraitis // Liaudies kultūra. – 1995, Nr. 5, p. 1-9.

Luchtanas A. Kernavės ekspedicijai 15 metų // Baltų archeologija: Naujausių tyrimų rezultatai: Konferencijos medžiaga. – V., 1995. – P. 42-44.

Luchtanas A. Ardiškio senovės gyvenvietė [Širvintų raj.] // Kultūros paminklų enciklopedija. – V., 1996. – T. 1: Rytų Lietuva, p. 268.

Vidurio Lietuvos archeologija: Etnokultūriniai ryšiai / A. Astrauskas, M. Bertašius, J. Genys, A. Luchtanas, M. Michelbertas, W. Nowakowski, G. Vėlius, V. Žulkus. – V., 1996. – 105 p. (1995 m. konferencijos medžiaga).

Лухтан А. Война V века в Литве // Беларусь у сiстэме трансеўропейскiх сувязяў у I тысячагоддзi н.э.: Тезiсы докладаў i паведамленняў мiжнароднай канференцыi, Мiнск, 12-15 сакавiка 1996 г. – Мiнск, 1996. – С. 53-54.

Luchtanas A. Kapinyno ir gyvenviečių tyrinėjimai Kernavėje, Pajautos slėnyje 1994 metais // ATL 1994 ir 1995 metais. – V., 1996. – P. 115-117.

Luchtanas A. Kernavės piliakalniai ir gyvenvietės; Semeniškių senovės gyvenvietė [Širvintų raj.] // Kultūros paminklų enciklopedija. – V., 1996. – T. 1: Rytų Lietuva, p. 277-281, 297.

Luchtanas A. Miesto Pajautos slėnyje Kernavėje tyrinėjimai 1995 metais // ATL 1994 ir 1995 metais. – V., 1996. – P. 254-255.

Luchtanas A., Vėlius G. Laidosena Lietuvoje XIII-XIV a. // Vidurio Lietuvos archeologija: Etnokultūriniai ryšiai. – V., 1996. – P. 80-88.

Kuncevičius A., Luchtanas A. Lietuvos proistorė ir Lietuvos istorija: Lūžio problema // Lietuvos istorijos studijos. – V., 1997. – T. 4, p. 86-91.

Luchtanas A. Kernavė // Ąžuolas. – 1997, Nr. 2, p. 7.

Luchtanas A. Pirmųjų lietuviškų monetų datavimas archeologijos duomenimis // Kultūros paminklai. – 1997, t. 4, p. 53-61.

Лухтан А. Б. Война V века в Литве // Гiстарычна-археалагiчны зборнiк (Мiнск). – 1997, № 11, c. 15-20.

Luchtanas A. Gyvenviečių ir kapinyno tyrinėjimai Kernavėje, Pajautos slėnyje 1996 ir 1997 metais // ATL 1996 ir 1997 metais. – V., 1998. – P. 82-86.

Luchtanas A. Kernavė // Lithuanian archaeology: investigations and findings. – 1998. – P. 22-23.

Luchtanas A. Žvalgomieji tyrinėjimai Kernavėje, Kerniaus gatvėje 6 // ATL 1996 ir 1997 metais. – V., 1998. – P. 397-399.

Luchtanas A. Voina V veka v Litve//Gistaryčna – arcealagičny zbornik. Minsk, 1997. S.15 – 20.

Luchtanas A. Archeologija Vilniaus Universitete//Archaeologia Lituana. T.1. V., 1999. P.7 – 14.

Luchtanas A., Sidrys R. Bronzos plitimas rytiniame Pabaltijo regione iki Kristaus// Archaeologia Lituana. T. 1. V., 1999. P.15 – 55.

Luchtanas A., Sidrys R. Shining Axes, Spiral pins. Early Metal Consumption in the East Baltic// Acta Archaeologica. Vol. 70. 1999. P.165 – 184. (Bendraautorius R. Sidrys).

Luchtanas A. Varliškių pilkapyno tyrinėjimai// ATL 1998 ir 1999 metais. – V., 2000. – P. 189-194.

Luchtanas A. The Balts during the 10th Century// Neighbors of Poland in the 10th century. Warsaw. 2000. S.199 – 204.

Luchtanas A. Sidabro lydinių ir monetų radiniai Kernavėje//Numizmatika 1. V., 2000. P.67 – 84.

Luchtanas A. K voprosu ob isčeznovenii kultury štrichovannoj keramiki v basseine Neris (gorodiščia i seliščia v Kernave) // Archaeologia Lituana. 2. V., 2001. P.22 – 28.

Luchtanas A. Grabijolų (Žemaitiškių) neįtvirtinta gyvenvietė // ATL 2000 metais. – V., 2002. – P. 35-36.

Krauhalis R., Luchtanas A., Zabiela G.Mokslinės archeologinės komisijos veikla 1997-2001 metais // ATL 2000 metais. – V., 2002. – P. 277-279.

Luchtanas A. Grabijolų (Žemaitiškių) pilkapynas // ATL 2001 metais. – V., 2002. – P. 92-93.

Kernave – litewska Troja// Kernave – litewska Troja. Katalog wystawy ze zbiorow Panstwowego Muzeum – Rezerwatu Archeologii i Historii w Kernawe, Litwa. Warszawa, 2002. S.11 – 34.

Luchtanas A., Vėlius G. Valstybės gimimas ir mirusiųjų deginimo paprotys.(Mirusiųjų deginimo tradicijos Rytų Lietuvoje problematika dr. G. Zabielos straipsnyje „Laidosena pagoniškoje Lietuvoje“) // Archeologia Lituana. T.3. V., 2002. P.157 – 161.

Biskupin (Biskupinas).//VLE.T.III. P.245.

Brest (Brestas), Lietuvos Brasta.//VLE. T.III. P.471 – 472.

Boriusov Aleksandr.//VLE. T.III. P.502.

Bronzos amžius, žalvario amžius. //VLE. T.III. P.517 – 519.

Brūkšniuotoji keramika. //VLE. T.III. P.528 – 529.

Brūkšniuotosios keramikos kultūra. //VLE. T.III. P.529.

Childe Vere Gordon. //VLE. T.IV. P.61 – 62.

Černiachovo kultūra. //VLE. T.IV. P.314.

Čiornaja Mogila. //VLE. T.IV. P.357.

Darbo įrankiai. //VLE. T.IV. P.488 – 489.

Where We Come From. The Origin of the Lithuanian People. Vilnius, 2005. 143 p. iliustr. (bendraautoriai G. Česnys ir Z. Zinkevičius), (t. p. rusų ir vokiečių kalbomis)

Litwa w epoce Wikingow // Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzezy Morza Baltyckiego. Torun, 2005, p. 79 – 85.

Luchtanas A. Žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai Kernavėje, Pajautos slėnyje // ATL 2002 metais. – V., 2005. – P. 31.

Luchtanas A. Grabijolų (Žemaitiškių) pilkapynas // ATL 2002 metais. – V., 2005. – P. 72.

Luchtanas A. Gyvenviečių tyrinėjimai Kernavėje, Pajautos slėnyje // ATL 2003 metais. – V., 2005. – P. 43-45.

Luchtanas A. Grabijolų (Žemaitiškių) pilkapynas II // ATL 2003 metais. – V., 2005. – P. 94.

Luchtanas A. Grabijolų (Žemaitiškių) pilkapynas II // ATL 2004 metais. – V., 2006. – P. 83-84.

Luchtanas A. Padūkštų pilkapynas // ATL 2004 metais. – V., 2006. – P. 84.

Luchtanas A. Žvalgomieji tyrinėjimai Universiteto g. 7, Vilniuje // ATL 2007 metais. – V., 2008. – P. 421-422.

Butrimaitė R., Luchtanas A. Pirmoji jungtinė lietuvių ir afganų ekspedicija Goro provincijoje, Afganistane // ATL 2007 metais. – V., 2008. – P. 581-585.

Butrimaitė R., Luchtanas A. Antroji jungtinė lietuvių-afganų ekspedicija Goro provincijoje Afganistane // ATL 2008 metais. – V., 2009. – P. 567-573.