Julius Kanarskas

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

kanarskasjulius
Institucija, pareigos Kretingos muziejus, Istorijos skyrius, vedėjas
Adresas Vilniaus g. 20, LT-97104 Kretinga
Telefonas (8~445) 79039
El. pašto adresas kanarskas@gmail.com

Gimiau 1960 m. rugpjūčio 28 d. ir augau Jonavos rajone. Besimokydamas Panoterių mokykloje, pavasarį su draugais dviračiu mindavau prie Piliakalnių kaimo, kur suartuose laukuose rinkdavome paraką vokiečių karo amunicijos sandėlių vietoje. Taip susiformavo įprotis nepraeiti pro šviežiai suartą lauką, jį atidžiai apžiūrėti ieškant senienų. Mokykloje įvyko pirmoji pažintis ir su archeologijos objektais: kolūkinių rudens talkų metu ant Piliakalnių piliakalnio kepdavome bulves. Mokykloje pirmenybę teikiau nuotykinei ir fantastinei literatūrai, tačiau ne mažiau domino knygos apie pirmykščių žmonių gyvenimą, priešistorę, antropologiją, senovės paminklus, geologiją.

Dėmesį istorijai skiriu nuo 1973 m., o potraukis archeologijai atsirado 1976–1977 m. Jį sužadino populiarios P. Tarasenkos knygelės apie praeitį ir jos paminklus, V. Urbanavičiaus, V. Daugudžio ir kitų archeologų mokslo populiarinimo straipsniai „Moksle ir gyvenime“. Iš pradžių planavau stoti į Vilniaus pedagoginį institutą, tačiau lankydamasis atvirų durų dienose 1978 m. pavasarį pasirinkau Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, kuriame nutariau siekti archeologo specialybės.

Studijuodamas universitete istorijos specialybę, 1980 m. pasirinkau muziejininkystės-archeologijos specializaciją. Pirmoji archeologinė praktika – „Mindaugo sosto“ kasinėjimai Kernavėje, paliko slogų įspūdį. Mes, apie 10 praktikantų, gavome užkasinėti didžiulę ir gilią, vasaros sezono tyrinėjimų metu atidengtą perkasą piliakalnio viduryje. Vietoje planuotų kelių dienų, plušėjome iki išsekimo nuo ankstyvo ryto iki vėlumos visą praktikai skirtą laiką.

1983 m. apsigyniau diplominį darbą tema „Kėdainių rajono archeologijos paminklai“ (darbo vadovas – dr. doc. P. Kulikauskas, oponentas – V. Daugudis) ir gavau diplomą, kuriuo man, kaip ir visiems kitiems sovietmečiu istorijos studijas baigusiems studentams, buvo suteikta istoriko, istorijos ir visuomenės mokslo dėstytojo kvalifikacija.

Studijų pabaigoje, 1983 m. skirstant paskyrimus į darbo vietas, pasirinkau vyr. metodininko kultūros paminklų apsaugai vietą Kretingos rajono kultūros skyriuje. Kretinga mane traukė tuo, kad tai labiausiai archeologiškai tyrinėtas regionas, kad joje gimė, užaugo ir archeologo karjerą pradėjo vienas žymiausių Lietuvos archeologų – generolas Vladas Nagius-Nagevičius. Girdėjau ir apie čia gyvenantį nenuilstantį kraštotyrininką Igną Jablonskį.

Dirbdamas 1983–1990 m. Kretingos rajono kultūros skyriaus vyr. metodininku paminklų apsaugai, pagrindinį dėmesį skyriau archeologijos paminklų apsaugai (už paminklų žalojimą rašiau kolūkių pirmininkams protokolus, į kuriuos rajono administracinė komisija retai atsižvelgdavo; su apylinkių pirmininkais ženklinome saugomų teritorijų ribas, statėme anotacinius ženklus, kuriuos kolūkių technika artimiausių žemės darbų metu paprastai nuardavo, sunaikindavo), apgyniau nuo užstatymo kolektyviniais sodais Užpelkių kapinyną, rūpinausi, kad į saugomų teritorijų sąrašus būtų įtraukti nesąrašiniai archeologijos objektai.

1984–1986 m. dalyvavau Kretingos rajone vykdytuose Lietuvos istorijos instituto archeologiniuose kasinėjimuose: kartu su bendrakursiu V. Šimėnu tyrinėjome Pryšmančių I-ąjį (tyrimų vadovė – habil. dr. R. Kulikauskienė), Kiauleikių, Užpelkių kapinynus.

Užmezgiau ryšius su kraštotyrininku I. Jablonskiu, kurio dukterys Milda ir Žibutė prieš mane dirbo paminklosaugoje. Iš jo gavau daug vertingų ir naudingų patarimų. Teko dalyvauti vienoje iš jo vykdomų archeologijos tyrimų išvykų (Šlikių pilkapių (Klaipėdos r.) tyrimuose), po kurios, išrinktas 1987 m. į Kretingos kraštotyros muziejaus mokslinę tarybą, bandžiau apjungti I. Jablonskio entuziazmą ir muziejaus materialinius bei intelektualinius išteklius bendroms archeologijos ekspedicijoms vykdyti. Deja, pirmasis bandymas 1988 m. buvo skaudžiai pamokantis: neradęs bendros kalbos su muziejaus archeologu, ekspedicijos vadovas I. Jablonskis paliko mus Ėgliškių kapinyne įpusėjusioje tirti perkasoje, o pats su leidimu vykdyti žvalgomuosius archeologijos tyrimus ėmėsi tirti kitus objektus – naujai išaiškintą Kašučių senovės gyvenvietę (Kretingos r.) ir Kulalių senovės užtvankos pylimą (Skuodo r.). Muziejaus administracijai nepavykus konflikto užglaistyti, po pokalbių su Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriaus vadovu dr. V. Kazakevičiumi teko prisiimti atsakomybę ant savo pečių, imtis rašyti tyrimų ataskaitą, kurią pabaigiau tik 1991 m., perėjęs dirbti į Kretingos muziejų kur dirbu ligi šiol.

Nuo 1991 m. su muziejaus archeologu D. Butkumi tyrinėjame Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinyną, kuriame po senojo geležies amžiaus kapinyno horizontu aptikome ankstyvojo geležies amžiaus gyvenvietės kultūrinį sluoksnį, metalo lydimo krosnelių liekanų, kurios datuojamos IV–III a. prieš Kristų. Vykdau Kretingos, Klaipėdos, Skuodo rajonuose žvalgomuosius archeologijos tyrimus, kiekvienais metais stengiuosi aplankyti Kretingos rajono archeologijos vietas, fiksuoju jų būklę. 2001 m. su Vilniaus universiteto archeologais dr. A. Merkevičiumi ir R. Nemickiene žvalgydamas Klaipėdos–Liepojos aplinkkelį aptikau Kalnuvėnų kapinyną (Klaipėdos r.), kurį nuo 2004 m. tyrinėju. 2003 m. žvalgydamas užstatomą teritoriją radau Dargužių XI–XII a. senovės gyvenvietės (Klaipėdos r.) kultūrinio sluoksnio liekanas. 2001–2004 m. su Vilniaus ir Tartu universitetų archeologais prof. V. Langu, dr. A. Merkevičiumi, dr. A. Kriiska, R. Nemickiene, M. Konsa tyrinėjome mažai dar pažįstamus archeologijos objektus – senovės žemdirbystės vietas.

Archeologija – tai dalis mano profesijos, hobis ir gyvenimo būdas.

Archeologinių tyrimų interesai

Domiuosi naujų archeologijos objektų paieška, senovės žemdirbystės vietomis ir jose esančiomis senovės kulto vietomis, senojo geležies amžiaus laidojimo vietomis.

Tyrinėti objektai

1988 m. – Ėgliškių-Andulių kapinynas (Žalgirio sen., Kretingos r.). Žvalgomieji archeologijos tyrinėjimai (su archeologais I. Jablonskiu ir D. Butkumi). Ištirtas 17 m2 plotas, rastas 1 XI-XII a. griautinis ir 22 XI-XIII a. deginti kapai, surinkta 295 radiniai.

1988 m. – Kretingos spėjamas senkapis Nr. 3, Vilniaus g. 6, Kretinga. Žvalgomieji archeologijos tyrinėjimai. Ištirtas 21 m2 plotas, rasta XIX a. pab. – XX a. I pusės dirbinių.

1988 m. – Kretingos-Padvarių kapinynas (Kretingos sen., Kretingos r.). Žvalgymas (su archeologu D. Butkumi). Vandentiekio tranšėjoje rasta XI–XIII a. degintiems kapams būdingų papuošalų, puodas-urna.

1990 m. – Ėgliškių-Andulių kapinynas (Žalgirio sen., Kretingos r.). Žvalgymas. Teritorijoje rasta iškasta 1,3 m2 dydžio duobė, kurioje aptikta degintų kaulų, degėsių, anglių, X–XIII a. lipdytos keramikos. Į rytus nuo saugomos teritorijos dirvoje rasta VIII–IX a. žalvario dirbinių.

1990 m. – Kretingos bažnyčios senkapiai, Vilniaus g., Kretinga. Žvalgymas (su archeologu D. Butkumi). Rasta vykdant žemės darbus sunaikintų XVII–XVIII a. kapų liekanų.

1991 m.– Auksūdžio senkapiai IV (Darbėnų sen., Kretingos r.). Žvalgymas, pažeidimo nustatymas (su archeologu V. Žulkumi). Ariamame lauke rasta XVII–XVIII a. kapų liekanų.

1991 m. – Ėgliškių-Andulių kapinynas (Žalgirio sen., Kretingos r.). Žvalgymas. Į PR nuo saugomos teritorijos rasta VIII–IX a. žalvario dirbinių.

1991 m. – Kašučių-Dubašių kapinynas (Darbėnų sen., Kretingos r.). Žvalgymas (su archeologu D. Butkumi). Suartame lauke rasta IX–XIII a. ir XVII–XIX a. žalvario, geležies dirbinių, keramikos šukių.

1991 m. – Lazdininkų-Kalnalaukio kapinynas (Darbėnų sen., Kretingos r.). Archeologijos tyrinėjimai (tyrimų vadovas D. Butkus, ataskaitos bendraautorius J. Kanarskas). Ištirtas 100,2 m2 plotas, viršutiniame sluoksnyje rasti 7 III a. I pusės griautiniai kapai su akmenų vainikais, o apatiniame – ankstyvojo geležies amžiaus kultūrinis sluoksnis su stulpavietėmis ir ugniavietėmis.

1992 m. – Lazdininkų-Kalnalaukio kapinynas (Darbėnų sen., Kretingos r.). Archeologijos tyrinėjimai (tyrimų vadovas D. Butkus, ataskaitos bendraautorius J. Kanarskas). Ištirtas 281,25 m2 plotas, viršutiniame sluoksnyje rasta 12 II–III a. griautinių kapų su akmenų vainikais, apatiniame – ankstyvojo geležies amžiaus gyvenvietės kultūrinis sluoksnis su stulpavietėmis ir ugniavietėmis.

1993 m. – Lazdininkų-Kalnalaukio kapinynas (Darbėnų sen., Kretingos r.). Archeologijos tyrinėjimai (tyrimų vadovas D. Butkus, ataskaitos bendraautorius J. Kanarskas). Atidengtas 138 m2 plotas, kapų nerasta, ištirta ankstyvojo geležies amžiaus duobė su akmenų konstrukcijomis ir grublėtąja keramika.

1996 m. – Lazdininkų-Kalnalaukio kapinynas (Darbėnų sen., Kretingos r.). Archeologijos tyrinėjimai (tyrimų vadovas D. Butkus, ataskaitos bendraautorius J. Kanarskas). Ištirtas 228,4 m2 plotas, viršutiniame sluoksnyje aptikta 12 III a. pab. griautinių žmonių kapų su akmenų vainikais, o apatiniame – ankstyvojo geležies amžiaus kultūrinis sluoksnis, 14 stulpaviečių ir ugniaviečių bei 3 akmenų krūsnys.

1997 m. – Sauserių piliakalnio papilio gyvenvietė (Kūlupėnų sen., Kretingos r.). Archeologijos tyrinėjimai. Ištirtas 179 m2 plotas, aptiktas kultūrinis sluoksnis, 82 stulpavietės, 4 grioviai, 1 židinys, surinkta keramikos šukių ir titnago nuoskalų; I tūkstantmečio I pusė.

1998 m. – Rezistentų laidojimo vieta Darbėnų ligoninės kieme, Turgaus g. 4, Darbėnai (Darbėnų sen., Kretingos r.). Rezistentų palaikų paieškos ir ekshumacijos darbų archeologijos priežiūra. Ištirtas 424 m2 plotas, rastas 1 kapas (~1949 m.) ir 11 XX a. vid. – II pusės ūkinių duobių.

1999 m. – Rezistento kapas Linkių miške, Juzumų k. (Darbėnų sen., Kretingos r.). Rezistentų kapo ekshumacijos darbų archeologijos priežiūra. Ištirtas 7,5 m2 plotas, rastas 1 vyro kapas (1948 m.).

2000 m. – Žibininkų kapinynas ir akmens-žalvario amžių gyvenvietė (Kretingos sen., Kretingos r.). Žvalgomieji archeologijos tyrinėjimai (tyrimuose dalyvavo dr. A. Merkevičius (Vilniaus universitetas)). Ištirtas 30 m2 dydžio plotas. Kultūrinio sluoksnio ar archeologijos radinių nerasta.

2000 m. – Lazdininkų-Kalnalaukio kapinynas (Darbėnų sen., Kretingos r.). Archeologijos tyrinėjimai (tyrimų vadovas D. Butkus, ataskaitos bendraautorius J. Kanarskas). Ištirtas 174,5 m2 plotas. Šalia Milašių sodybos viršutiniame horizonte aptikta 11 II–III a. griautinių kapų su akmenų vainikais, o apatiniame – ankstyvojo geležies amžiaus kultūrinis sluoksnis su 24 stulpavietės ir duobėmis, kurių vienoje rastos metalo lydimo krosnelės liekanos (Taline ir Kijeve atliktų radiokarbono tyrimų data – IV–III a. prieš Kr.). Kapinyno pietiniame pakraštyje netoli apleistų gyvulininkystės komplekso statinių ištirti 4 VII a. kapai.

2001 m. – Kašučių akmenų aptvarai su krūsnimis Kašučių ir Dubašių k. (Darbėnų sen., Kretingos r.). Žvalgomieji archeologijos tyrinėjimai (dalyvavo dr. prof. V. Lang, M. Konsa (Tartu universitetas), dr. A. Merkevičius, dr. V. Šimėnas, R. Nemickienė (Vilniaus universitetas)). Atlikti akmenų aptvarų ir krūsnių apmatavimai, sudarytos schemos, padaryti 2 aptvarų pylimų skersiniai pjūviai, ištirtas 17 m2 plotas, paimti anglies mėginiai radiokarbono tyrimams (Taline atliktų tyrimų data 5485±85 metai nuo mūsų dienų), rasti 4 sidabriniai 1622–1694 m. Olandijos taleriai (Lietuvos piniginėje rinkoje cirkuliavo XVIII a. pr.).

2001 m. – Klaipėdos-Liepojos kelio Palangos aplinkkelis (Kretingos r., Palangos m.). Žvalgomieji archeologijos tyrinėjimai. Ištirtas 35 m2 plotas, kultūrinio sluoksnio ir archeologijos radinių nerasta.

2001 m. – Lazdininkų-Kalnalaukio kapinynas (Darbėnų sen., Kretingos r.). Archeologijos tyrinėjimai (tyrimų vadovas D. Butkus, ataskaitos bendraautorius J. Kanarskas). Ištirta 44,45 m2 dydžio plotas, viršutiniame sluoksnyje aptikti 6 II a. pab. – III a. pr. griautiniai kapai su akmenų vainikais, o apatiniame – ankstyvojo geležies amžiaus kultūrinis sluoksnis su 11 stulpaviečių.

2002–2004 m. – Dubašių senovės žemdirbystės vieta (Darbėnų sen., Kretingos r.), Padvarių senovės žemdirbystės vieta (Kretingos sen., Kretingos r), senovės žemdirbystės vietos Vakarų Lietuvoje (Kretingos ir Skuodo r.). Žvalgomieji archeologijos tyrinėjimai (mokslo tiriamojo darbo vadovas dr. A. Merkevičius, dalyviai ir ataskaitos bendraautoriai R. Nemickienė, J. Kanarskas).

2002 m. – Paluobės piliakalnis (Ylakių sen., Skuodo r.). Žvalgymas, pažeidimo fiksavimas. Patikrintas „lobių ieškotojų“ iškastas 20 m2 plotas, kultūrinio sluoksnio ir archeologijos radinių nerasta.

2003 m. – Dargužių senovės gyvenvietė (Kretingalės sen., Klaipėdos r.). Žvalgomieji archeologijos tyrinėjimai. Ištirtas 38,34 m2 plotas, aptiktas XI–XII a. gyvenvietės kultūrinis sluoksnis, ugniavietė su apžiesta keramika.

2003 m. – Imbarės piliakalnio gyvenvietė (Imbarės sen., Kretingos r.). Žvalgomieji archeologijos tyrinėjimai. Ištirtas 2,25 m2 plotas. Kultūrinio sluoksnio ir archeologijos radinių nerasta.

2003 m. – Įpilties, Senosios Įpilties piliakalnio gyvenvietė (Darbėnų sen., Kretingos r.). Žvalgomieji archeologijos tyrinėjimai. Ištirtas 4 m2 plotas, aptikta sunaikinto kultūrinio sluoksnio pėdsakų, šlako, II tūkst. pr. lipdytos ir XVI–XVIII a. žiestos keramikos.

2003 m. – Lazdininkų-Kalnalaukio kapinynas (Darbėnų sen., Kretingos r.). Archeologijos tyrinėjimai (tyrimų vadovas D. Butkus, ataskaitos bendraautorius J. Kanarskas). Ištirtas 27,8 m2 plotas, viršutiniame sluoksnyje aptikti 2 II–III a. griautiniai kapai su žirgo auka, o apatiniame – ankstyvojo geležies amžiaus gyvenvietės molinė krosnis, daug šlako ir 7 stulpavietės.

2003 m. – Nagarbos piliakalnio gyvenvietė (Kretingos sen., Kretingos r.). Žvalgomieji archeologijos tyrinėjimai (tyrimuose dalyvavo archeologas D. Butkus). Ištirtas 2,5 m2 plotas, aptiktas apnaikintas X–XIII a. kultūrinis sluoksnis su ugniaviete, apžiesta ir žiesta keramika, smiltainio akmens galąstuvas.

2004 m. – Auksūdžio senkapiai (Darbėnų sen., Kretingos r.). Žvalgomieji archeologijos tyrinėjimai. Ištirtas 54,35 m2 plotas, aptiktas 1 XVI–XVII a. dvigubas griautinis vyro ir moters kapas, surinkta 10 II tūkstm. pr. archeologijos radinių.

2004 m. – Kalnuvėnų kapinynas (Sendvario sen., Klaipėdos r.). Archeologijos tyrinėjimai. Ištirtas 94,75 m2 plotas, aptikti 4 X–XI a. griautiniai kapai ir 1 stulpavietė.

2004 m. – Kretingos dvaro sodyba, Vilniaus g. 20, Kretinga. Žvalgomieji archeologijos tyrinėjimai (preparavimo darbus vykdė archeologas D. Butkus). Atidengtas 77 m2 plotas, aptiktas apardytas XVI–XVII a. dvarvietės kultūrinis sluoksnis su apžiestos, žiestos keramikos, puodyninių koklių šukėmis, molio tinko, ~1880 m. statyto fontano vieta, rasta XII–XIII a. degintiems kapams būdingų apsilydžiusių žalvario apyrankių.

2004 m. – Kretingos senkapiai, Basanavičiaus g., Kretinga. Archeologijos tyrinėjimai (preparavimo darbus vykdė archeologas D. Butkus). Ištirtas 86,3 m2 plotas, aptikti 4 XVI a. II pusės – XVIII a. kapai (2 grupiniai: viename palaidoti 8 vyrai kariai, kitame – 2 vyrai ir 2 moterys civiliai), rasta 39 radiniai ir XX a. I pusės stulpavietė.

2005 m. – Ėgliškių-Andulių kapinynas (pil. A. Kalugino sklypas) (Žalgirio sen., Kretingos r.). Žvalgomieji archeologijos tyrinėjimai (tyrimuose dalyvavo archeologai dr. A. Bliujienė, D. Butkus). Ištirtas 107,63 m2 plotas, aptiktas sunaikintas ankstyvojo geležies amžiaus degintas kapas su kruopėta-grublėta keramika.

2005 m. – Kalnuvėnų kapinynas (Sendvario sen., Klaipėdos r.). Archeologijos tyrinėjimai. Ištirtas 87,2 m2 plotas, aptikti 7 X–XI a. griautiniai kapai ir ankstyvesnė stulpavietė.

2005 m. – Kretingos dvaro sodyba (degalinės sklypas), Vilniaus g./Žemaitės al., Kretinga. Žvalgomieji archeologijos tyrinėjimai. Ištirtas 8 m2 plotas, rasta XX a. I pusei būdingų dirbinių.

2005 m. – Vėjo elektrinių parko teritorija Benaičių ir Žynelių k. (Darbėnų sen., Kretingos r.). Žvalgomieji archeologijos tyrinėjimai. Ištirtas 37 m2 plotas, archeologijos radinių ir kultūrinio sluoksnio nerasta.

2005 m. – Vėjo jėgainių žemės sklypai Kiauleikių, Kvecių ir Rūdaičių k. (Kretingos r.). Žvalgomieji archeologijos tyrinėjimai. Ištirtas 60,88 m2 plotas, rasta XIX a. – XX a. I pusės keramikos, puodyninių koklių šukių.

2005 m. – Žemės sklypas Lankučių-Raišių k. (Kretingalės sen., Klaipėdos r.). Žvalgomieji archeologijos tyrinėjimai. Ištirtas 422,2 m2 plotas, aptiktos 5 XIX–XX a. I pusės kaimo sodybvietės.

2005 m. – Žemės sklypas Mažučių k. (Darbėnų sen., Kretingos r.). Žvalgomieji archeologijos tyrinėjimai. Ištirtas 72 m2 plotas, rasta Prūsijos Frydricho II 1757 metų 6 grašių moneta, XIX–XX a. I pusės keramikos.

2006 m. – Kalnuvėnų kapinynas (Sendvario sen., Klaipėdos r.). Archeologijos tyrinėjimai. Ištirtas 204,3 m2 plotas, aptikti 25 IX–XI a. griautiniai kapai ir ugniavietė, rasta II a. akinė segė.

2006 m. – Kretingos dvaro sodyba (dviejų fontanų vietos), Vilniaus g. 20, Kretinga. Archeologijos tyrinėjimai (preparavimo darbus vykdė archeologas D. Butkus). Atidengtas 243 m2 plotas (iš jų 77 m2 plotas pradėtas tirti 2004 m.), kuriame ištirtos dviejų XIX a. pab. – XX a. pr. fontanų liekanos. Parko partere priešais rūmus I-ojo fontano vietoje aptiktas XVI a. pab. – XIX a. I pusės dvarvietės kultūrinis sluoksnis (žiesta ir apžiesta keramika, puodyniniai ir plokštieji kokliai, molio tinkas, kaltinės vinys, gyvulių kaulai, XVI–XVIII a. Vengrijos, Livonijos, Prūsijos monetos, XVII a. sidabro žiedas ir kt. radiniai), kuriame rasta X–XIII a. degintiems kapams būdingų radinių (pasaginė segė, apyrankių ir antkaklių fragmentai, žvangutis, apkalas, plokštelės, susilydžiusių dirbinių liekanos, deginto kaulo fragmentas).

2006 m. – Lazdininkų-Kalnalaukio kapinynas (Darbėnų sen., Kretingos r.). Archeologijos tyrinėjimai (preparavo archeologas D. Butkus). Ištirtas 21 m2 plotas, kuriame aptiktas 1 II–III a. griautinis kapas. Apatiniame, ankstyvojo geležies amžiaus gyvenvietės horizonte ištirtos 8 stulpavietės ir baigta tirti įgilinta duobė-ugniavietė, užpildyta molio tinku (krosnies vieta?).

Straipsniai

KANARSKAS, Julius. Kultūros paminklų tvarkymo mėnesiui pasibaigus. Švyturys (Kretinga). 1986, birželio 26, p. 3 (Apie Kretingos rajone atliktus archeologijos paminklų tvarkymo darbus).

[KANARSKAS, Julius]. Piliakalnis bus išsaugotas. Švyturys (Kretinga). 1986, liepos 15, p. 3 (Laivių piliakalnis, Kretingos rajonas).

KANARSKAS, Julius. Archeologų vasara. Švyturys (Kretinga). 1987, birželio 18, p. 2 (Kretingos rajono archeologinių paminklų tyrinėjimai).

[KANARSKAS, Julius]. Sauserių piliakalnis. Švyturys (Kretinga). 1987, liepos 4, nr. 80, p. 3 (Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Kartena: žvilgsnis į 735 metų istoriją. Švyturys (Kretinga). 1988, rugsėjo 20, nr. 113 (Gintarų pilkapiai, kapinynas, piliakalnis-dvarvietė, Martynaičių ir Kartenos piliakalniai, Kartenos kapinynas, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Kretingos pilies paslaptys. Švyturys (Kretinga). 1988, gruodžio 3, nr. 145 (XIII a. Kretingos pilies lokalizacija, Andulių-Ėgliškių archeologijos kompleksas, Kretingsodžio pilalė, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Nauji objektai paminklų sąrašuose. Švyturys (Kretinga). 1988, balandžio 19, nr. 47 (Kalno Grikštų senovės gyvenvietė, Kačaičių ir Nausodžio piliakalnių gyvenvietės, Gintarų kapinynas, piliakalnis-dvarvietė, papilio gyvenvietė, užtvankų pylimai, Auksūdžio, Imbarės, Tarvydų kapinynai, Imbarės akmuo su dubenėliais, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Kretingos muziejaus rinkiniai keliauja į Norvegiją. Švyturys (Kretinga). 1990, spalio 3, nr. 80 (Apie eksponavimui į Bergeną išvežtus archeologijos radinius).

KANARSKAS, Julius. Generolas Vladas Nagevičius. Mažoji Lietuva (Klaipėda). 1991, gegužės 8, nr. 18, p. 7 (trumpa gyvenimo ir darbų apžvalga).

KANARSKAS, Julius. Generolas Vladas Nagius-Nagevičius. Švyturys (Kretinga). 1991, gegužės 11, 15, 18, nr. 38-40 (gyvenimo ir darbų apžvalga).

KANARSKAS, Julius. Generolas V. Nagevičius – Apuolės tyrinėtojas. Mūsų žodis (Skuodas). 1991, lapkričio 6 (gyvenimo ir Apuolės piliakalnio, Skuodo r., tyrinėjimų apžvalga).

KANARSKAS, Julius. Nuo kada žmonių gyventa Darbėnuose. Švyturys (Kretinga). 1991, rugpjūčio 31, nr. 69, p. 2 (Auksūdžio piliakalnis, kapinynai, Lazdininkų kapinynas, Kretingos r.).

BUTKUS, Donatas; KANARSKAS, Julius. Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinyno tyrinėjimai 1991 m. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1990 ir 1991 metais. Vilnius: Alna litera, 1992, sąs. 1, p. 81-85 (Kretingos r.).

BUTKUS, Donatas; KANARSKAS, Julius. Lazdininkų (Kalnalaukio) senovės gyvenvietės. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1990 ir 1991 metais. Vilnius: Alna litera, 1992, sąs. 1, p. 39-41 (Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys (Kretinga). 1992, liepos 22, nr. 56 (Lazdininkų kapinynas); liepos 25, nr. 57 (Joskaudų alkakalnis-piliakalnis, Pelėkių akmuo su dubenėliais, Laukžemės kapinynas); liepos 27, nr. 58 (Sūdėnų akmens kirvukas, pilkapiai, kapinynai, senkapiai, akmuo su dubeniu); rugpjūčio 1, nr. 59 (Sen. Įpilties piliakalniai, kapinynai, N. Įpilties alkakalnis); rugpjūčio 19, nr. 64 (Auksūdžio akmens dirbiniai, kapinynai, piliakalnis, Kašučių-Dubašių kapinynas, Kretingos rj.).

KANARSKAS, Julius. Iš Laivių praeities. Švyturys (Kretinga). 1992, vasario 1, nr. 9, p. 2 (Laivių kapinynas, piliakalnis, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Jokūbavui 215 metų. Švyturys (Kretinga). 1992, gruodžio 2, nr. 94 (Akmens kirvis Būdviečių k., Jokūbavo senovės gyvenvietė, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Kretingos rajono archeologijos paminklų žvalgymas 1990 ir 1991 metais. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1990 ir 1991 metais. Vilnius: Alna litera, 1992, sąs. 2, p. 112-114 (Andulių-Ėgliškių kapinynas ir piliakalnis, Kašučių kapinynas, Kalno Grikštų senovės gyvenvietė ir kapinynas, Auksūdžio ir Kretingos senkapiai).

KANARSKAS, Julius. Praeities turtai Lazdininkų žemėje. Švyturys (Kretinga). 1992, birželio 27, nr. 50, p. 3; liepos 1, nr. 51, p. 3 (Lazdininkų-Kalnalaukio senovės gyvenvietės ir kapinyno tyrimų išdavos, Kretingos r.).

[KANARSKAS, Julius; PADRIEZIENĖ, Dalia]. Dimitravo muziejus laukia lankytojų. Švyturys (Kretinga). 1992, vasario 29, nr. 17 (Minimi Nagarbos-Bliūdkalnio piliakalnis, Joskaudų alkakalnis, Senkų, Jazdų, Dimitravo kapinynai, Tarvydų senkapiai, Kretingos r.).

KANARSKS, Julios. Lazdininku senuovė. A mon sakaa?(Palanga). 1992, nr. 10 (Lazdininkų-Kalnalaukio kapinyno tyrimų rezultatai, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Andulių kapinynas 1988 metų tyrinėjimų duomenimis. Kretinga 740. Kretinga: Kretingos muziejus, 1993, p. 19 (Ėgliškių-Andulių kapinynas, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Andulių kapinynas 1988 metų tyrinėjimų duomenimis. Švyturys (Kretinga). 1993, gegužės 12, 15, nr. 35, 36 (Ėgliškių-Andulių kapinynas, Kretingos r.).

[KANARSKAS, Julius]. Ekspedicijos dalyviai pasakoja/ Užrašė A. Griežienė. Švyturys (Kretinga). 1993, spalio 9, p. 3 (Interviu apie Lazdininkų senovės gyvenvietės ir kapinyno, Kretingos r., tyrimus).

KANARSKAS, Julius. Į Lazdininkų praeitį pažvelgus. Kretinga 740. Kretinga: Kretingos muziejus, 1993, p. 23 (Lazdininkų-Kalnalaukio senovės gyvenvietė ir kapinynas, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Impilties archeologinių paminklų kompleksas. Švyturys (Kretinga). 1993, lapkričio 10, nr. 87; lapkričio 13, nr. 88 (Sen. Įpilties piliakalniai, kapinynai, Aukuro akmuo, N. Įpilties alkakalnis, Daubos akmuo, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Iš Negarbos praeities. Švyturys (Kretinga). 1993, rugpjūčio 11, p. 2-3 (Nagarbos piliakalnis, Nagarbos-Jazdų, Rūdaičių, Senkų, Ankštakių kapinynai, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Kraštotyrininkas Ignas Jablonskis. Kretinga 740. Kretinga: Kretingos muziejus, 1993, p. 12.

KANARSKAS, Julius. Kretingos 740 metų jubiliejų pasitinkant. Švyturys (Kretinga). 1993, kovo 3, nr. 16, p. 2 (Ėgliškių-Andulių piliakalnio tvarkymas, Kretingos r.).

[KANARSKAS, Julius]. Kretingos pilis. Pajūrio naujienos (Kretinga). 1993, birželio 25, nr. 25 (XIII a. Kretingos pilis, Ėgliškių-Andulių piliakalnis, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Kretingos pilis. Švyturys (Kretinga). 1993, kovo 31, balandžio 3, nr. 24, 25 (XIII a. Kretingos pilis, Kretingsodžio pilalė, Andulių-Ėgliškių piliakalnis, kapinynas, Ėgliškių ir Šlikių pilkapiai, Valėnų piliakalnis ir gyvenvietė, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Kretingos senovė archeologijos duomenimis. Švyturys (Kretinga). 1993, kovo 10, 13, nr. 18, 19 (Akmens amžiaus radiniai, senovės gyvenvietės, apylinkės pilkapiai ir kapinynai, Kretingos paleoastronominis kalendorius; minimi archeologai Ignas Jablonskis, Jonas Genys).

KANARSKAS, Julius. Radinys Lazdininkų kaime. Pajūrio naujienos (Kretinga). 1993, rugsėjo 10, p. 4 (Lazdininkų-Kalnalaukio kapinyno tyrimų rezultatai, Kretingos r.).

KANARSKIS, Julis. Jedžiuotaa. A mon sakaa?(Palanga). 1993, nr. 2 (Jedžiotų, Klauseikų senovės gyvenvietės, Jedžiotų piliakalnis, Skuodo rj.).

KANARSKS, Julios. Juokūbavs. A mon sakaa? (Palanga). 1993, nr. 1, p. 1, 12 (Akmens kirvis Būdviečių k., senovės gyvenvietė Jokūbavo k., Kretingos r.).

BUTKUS, Donatas; SIDRYS, Raimundas; KANARSKAS, Julius. Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinyno tyrinėjimai 1992 ir 1993 metais. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1992 ir 1993 metais. Vilnius, 1994, p. 138-145 (Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Iš Salantų bažnyčios istorijos. Švyturys (Kretinga). 1994, lapkričio 5, nr. 89 (Alkos alkakalnis, Žvainių pilkapynas, vad. Gaidžio kalnu, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Kačaičių piliakalnio teritorijos žvalgymas. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1992 ir 1993 metais. Vilnius, 1994, p. 49-50 (Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Kaimas, kurį įkūrė bajorai. [Senkai]. Švyturys (Kretinga). 1994, rugpjūčio 3, nr. 62 (Senkų, Jazdų-Nagarbos, Ankštakių-Senkų, Rūdaičių kapinynai, Nagarbos piliakalnis, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Kaimas prie Akmenos upės. Švyturys (Kretinga). 1994, birželio 4, nr. 45, p. 4 (Akmens kirvis Akmenalių k., Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Kiauleikių kaimas. Švyturys (Kretinga). 1994, rugsėjo 10, nr. 73; rugsėjo 14, nr. 74 (Kiauleikių kapinynai, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Kretingos pilis. Žemaičių žemė. 1994, nr. 1, p. 15-16 (Ėgliškių-Andulių piliakalnis, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Pryšmančiai. Pajūrio naujienos (Kretinga). 1994, balandžio 26, nr. 33; balandžio 29, nr. 34 (Kapinynai, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Pryšmančių XIV-XVII amžių senkapiai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1992 ir 1993 metais. Vilnius, 1994, p. 173-175 (Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Senojo Kretingos kaimo kapinės. Pajūrio naujienos (Kretinga). 1994, kovo 1, nr. 17 (Kretingos senkapiai, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Vidmantai. Švyturys (Kretinga). 1994, vasario 2, nr. 10, p. 3 (Kiauleikių, Pryšmančių kapinynai, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Anduliai. Pajūrio naujienos (Kretinga). 1995, spalio 27, nr. 126 (Ėgliškių-Andulių kapinynas, piliakalnis, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Bajorai. Pajūrio naujienos (Kretinga). 1995, spalio 20, nr. 123, p. 3 (Archeologijos radiniai Bajorų k., Saulyčio kalnas, Ėgliškių pilkapiai, Ėgliškių-Andulių piliakalnis, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Ėgliškiai. Pajūrio naujienos (Kretinga). 1995, gruodžio 1, nr. 140, p. 6-7 (Ėgliškių pilkapiai, senovės gyvenvietė, Ėgliškių-Andulių kapinynas, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Grafai Tiškevičiai. Pajūrio naujienos. 1995, rugpjūčio 10, nr. 92 (Archeologai Konstantinas ir Eustachijus Tiškevičiai).

KANARSKAS, Julius. Kretingos muziejaus įkūrėjas [Juozas Žilvitis]. Švyturys (Kretinga). 1995, rugpjūčio 12, nr. 63 (Minimas prieškarinis muziejaus archeologijos rinkinys, Palangos senovės gintaro papuošalų rinkinys).

KANARSKAS, Julius. Kretingos muziejui – 60 metų. Pajūrio naujienos (Kretinga). 1995, liepos 14, nr. 81 (Minimas archeologijos rinkinys, Palangos senovės gintaro papuošalų rinkinys).

KANARSKAS, Julius. „Generolo V. Nagevičiaus gyvenimas ir veikla“. Švyturys (Kretinga). 1996, vasario 3, nr. 10, p. 6 (Kretingos muziejaus paroda apie archeologą V. Nagių-Nagevičių).

KANARSKAS, Julius. Gimtojo krašto praeities tyrinėtojas. Švyturys (Kretinga). 1996, gegužės 25, nr. 42 (Kraštotyrininkui, archeologui Ignui Jablonskiui 85 metų jubiliejus).

KANARSKAS, Julius. Ignas Jablonskis. Pajūrio naujienos. 1996, gegužės 31, nr. 62, p. 6-7.

KANARSKAS, Julius. Kraštotyrininkas Ignas Jablonskis. Kretingos muziejus (1936-1996). Vilnius, 1996, p. 23-24.

KANARSKAS, Julius. Kraštotyrininkas ir muziejininkas Ignas Jablonskis. Žemaičių žemė. 1996, nr. 4, p. 16-17.

KANARSKAS, Julius. Kretingos muziejaus įkūrimas. Kretingos muziejus (1936-1996). Vilnius, 1996, p. 16-21 (Baublių senovės monetų lobis, archeologijos radiniai, Palangos senovės gintaro dirbinių rinkinys).

KANARSKAS, Julius. Mūsų generolas. Klaipėda. 1996, vasario 13, p. 22 (V. Nagius-Nagevičius).

KANARSKAS, Julius. Nauji radiniai Lazdininkų kapinyne. Švyturys (Kretinga). 1996, spalio 12, nr. 82, p. 4 (Lazdininkų-Kalnalaukio kapinyno tyrimų rezultatai, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Parodoje – generolo V. Nagevičiaus gyvenimas ir veikla. Pajūrio naujienos (Kretinga). 1996, kovo 15, nr. 31 (Kretingos muziejuje surengta paroda).

KANARSKAS, Julius. Šakotas Lietuvos ąžuolas. V. Nagius-Nagevičius – generolas, gydytojas, archeologas. Karys. 1996, nr. 2, p. 20-21.

KANARSKAS, Julius. Valėnų apylinkė. Pajūrio naujienos (Kretinga). 1996, sausio 5, nr. 2, p. 6 (Valėnų piliakalnis, senovės gyvenvietė, kapinynas, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Įpilties piliakalnis. Švyturys (Kretinga). 1997 spalio 11, p. 5 (Sen. Įpilties piliakalnis, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Salantų senovė. Pajūrio naujienos. 1997, vasario 28, nr. 25, p. 7 (Žvainių pilkapynas, vad. Gaidžio kalnu, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Susipažinkime – Muziejaus istorijos skyrius. Švyturys (Kretinga). 1997, balandžio 5, nr. 27 (Apie Kretingos muziejaus Lazdininkų-Kalnalaukio kapinyno, Kretingos r., archeologinę ekspediciją).

KANARSKAS, Julius. Vasaros ekspedicijų ir išvykų išdavos. Švyturys (Kretinga). 1997, spalio 31, nr. 87 (Kretingos muziejaus vykdytų Lazdininkų-Kalnalaukio gyvenvietės ir kapinyno bei Sauserių piliakalnio gyvenvietės, Kretingos r., tyrimų išdavos).

KANARSKAS, Julius. Generolas puoselėjo lietuvybę. Švyturys (Kretinga). 1998, birželio 6, p. 3, 5 (Apie V. Nagių-Nagevičių).

KANARSKAS, Julius. Ką mena Sauserių senovė. Švyturys (Kretinga). 1998, kovo 18, nr. 21, p. 5 (Sauserių piliakalnis, kapinynas, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Kretingos žemei – 745 metai. Švyturys (Kretinga). 1998, balandžio 4, nr. 26 (XIII a. vidurio kuršių pilys Kretingos rajone, Ėgliškių-Andulių, Imbarės, Įpilties, Kačaičių, Kartenos, Laivių, Martinaičių, Nagarbos, Nausodžio, Sauserių, Vėlaičių piliakalniai, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Sauserių piliakalnio priešpilio gyvenvietės tyrinėjimai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998, p. 77-79. ISSN 1392-5512 ISBN 9986-491-46-0 (Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Sauserių piliakalnio tyrinėjimus pabaigus. Pajūrio naujienos (Kretinga). 1998, kovo 13, nr. 20, p. 8 (Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Seniausios Kretingos rajono vietovės. Klaipėda. 1998, birželio 17 (XIII a. vidurio kuršių pilys Kretingos rajone, Impilties, Nagarbos, Ėgliškių-Andulių piliakalniai, Lazdininkų kapinynas, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Senieji pajūrio krašto gyventojai. Kretingai 745 metai. Švyturys (Kretinga). 1998, gegužės 13, nr. 37, p. 5-6 (Apie kuršius).

KANARSKAS, Julius. Konferencija apie Kretingos priešistorę. Švyturys (Kretinga). 1999, rugsėjo 29, nr. 75, p. 3, 5 (Kretingos muziejaus surengta mokslinė konferencija „Lietuvos pajūrio archeologija“. Pranešėjai A. Bliujienė, D. Butkus, J. Kanarskas, A. Merkevičius, V. Šimėnas, G. Zabiela).

KANARSKAS, Julius. Kretingos rajono archeologijos paminklų tyrinėjimų apžvalga. Kretingos senovė. D. 1. Kretinga: Kretingos muziejus, 1999, p. 9-14.

KANARSKAS, Julius. Knyga apie kuršių praeitį. Švyturys (Kretinga). 2000, sausio 26, p. 6 (A. Bliujienės knygos „Vikingų epochos kuršių papuošalų ornamentika“ recenzija).

KANARSKAS, Julius. Salantų alkos kalnas. Švyturys (Kretinga). 2000, balandžio 26, nr. 33, p. 6 (Alkos k. alkakalnis, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Sensacingas radinys Benaičių kaime. Švyturys (Kretinga). 2000, rugpjūčio 5, nr. 62, p. 5 (Benaičių kapinynas, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Archeologiniai Igno Jablonskio tyrinėjimai. Kretinga: Kretingos muziejus, 2001, 40 psl.

KANARSKAS, Julius. Lazdininkams – 2000 metų. Švyturys (Kretinga). 2001, birželio 16, nr. 48; birželio 20, nr. 49 (Lazdininkų-Kalnalaukio kapinyno tyrinėjimai ir radiniai, senovės monetų lobis, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Visas gyvenimas – Lietuvos praeičiai prikelti. Igno Jablonskio 90-ąsias gimimo metines minint. Švyturys (Kretinga). 2001, gegužės 26, nr. 42, p. 4-5; gegužės 30, nr. 43.

KANARSKAS, Julius. Kašučių aptvarų ir krūsnių žvalgomieji tyrimai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius: Diemedis, 2002, p. 20-22. ISSN 1392-5512 ISBN 9986-23-104-3 (Dubašių ir Kašučių senovės žemdirbystės vietos, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Kretingos muziejaus mokslinės veiklos apžvalga. Lietuvos muziejų rinkiniai (V mokslinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys).

Kėdainiai: Kėdainių krašto muziejus, 2002, nr. 1, p. 10-11 [Archeologiniai tyrinėjimai]. ISBN 9955-9408-1-6

KANARSKAS, Julius. Žvalgomieji archeologijos objektų tyrinėjimai Kretingos ir Skuodo rajonuose. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius: Diemedis, 2002, p. 190-191. ISSN 1392-5512 ISBN 9986-23-100-0 (Barstyčių alkakalnis, Skuodo r., Žibininkų senovės gyvenvietė ir kapinynas, Vydmantų kapinynas, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Grafai Tiškevičiai XVI-XX a. Žemaičių žemė. 2003, nr. 4, p. 15-16 (Archeologai Konstantinas ir Eustachijus Tiškevičiai).

KANARSKAS, Julius. Ką mena Imbarės praeitis. Pajūrio naujienos (Kretinga). 2003, gegužės 2, nr. 33 (Imbarės piliakalnis, Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Praeitį mena piliakalniai. Pajūrio naujienos (Kretinga). 2003, balandžio 11, nr. 28 (Kretingos žemei 750 metų. XIII a. kuršių pilys ir gyvenvietės Kretingos rajone: Imbarė, Įpiltis, Kartena, Lazdininkai, Nagarba, Dupulčiai, Virkštininkai, Akmenaliai).

BUTKUS, Donatas; KANARSKAS, Julius. Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinynas. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius: Diemedis, 2005, p. 118-119. ISSN 1392-5512 ISBN 9986-23-125-6 (Kretingos r.).

BUTKUS, Donatas; KANARSKAS, Julius. Lazdininkų (Kalnalaukio) senovės gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius: Diemedis, 2005, p. 30-31. ISSN 1392-5512 ISBN 9986-23-125-6 (Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Dargužių senovės gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius: Diemedis, 2005, p. 36-37. ISSN 1392-5512 ISBN 9986-23-125-6 (Klaipėdos r.).

KANARSKAS, Julius. Imbarės piliakalnio gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius: Diemedis, 2005, p. 37-38. ISSN 1392-5512 ISBN 9986-23-125-6 (Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Kaip Kretingoje vyko prekyba [Prekyba ir mainai priešistoriniais laikais]. Švyturys (Kretinga). 2005, gegužės 28, nr. 41, p. 4.

KANARSKAS, Julius. Mokslinė tiriamoji muziejaus veikla. [Archeologijos tyrimai]. Iš praeities į dabartį (Kretingos muziejaus 70 metų jubiliejui skirtos mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys). Kretinga: Kretingos muziejus, 2005, p. 9-15.

KANARSKAS, Julius. Nagarbos piliakalnio papilys. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius: Diemedis, 2005, p. 38-39. ISSN 1392-5512 ISBN 9986-23-125-6 (Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Iš prekybos ir verslo istorijos Kretingoje. Prekybos įtaka miesto istorinei raidai [Prekyba ir mainai priešistoriniai laikais]. Prekybos verslo plėtra integruojantis į ES. Respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2005, p. 4-9. ISBN 9955-18-023-4

KANARSKAS, Julius. Senosios Įpilties piliakalnio gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius: Diemedis, 2005, p. 39-40. ISSN 1392-5512 ISBN 9986-23-125-6 (Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius; MERKEVIČIUS, Algimantas; NEMICKIENĖ, Rėda. Padvarių senųjų žemdirbystės laukų archeologiniai tyrinėjimai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. Vilnius: Diemedis, 2005, p. 31-32. ISSN 1392-5512 ISBN 9986-23-120-5 (Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius; MERKEVIČIUS, Algimantas; NEMICKIENĖ, Rėda. Senųjų žemdirbystės laukų Kretingos ir Skuodo rajonuose archeologiniai žvalgymai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. Vilnius: Diemedis, 2005, p. 276-281. ISSN 1392-5512 ISBN 9986-23-120-5 (Erlėnų, Klibių, Kluonalių, Kurmaičių, Padvarių, Pajuodupio, Senkų, Tintelių, Tūbausių, Voveraičių, Kretingos r., Naujukų, Palaukės, Šauklių, Šilalės, Tauzų senovės žemdirbystės vietos, Senkų, Kretingos r., piliakalnis).

MERKEVIČIUS, Algimantas; NEMICKIENĖ, Rėda; KANARSKAS, Julius. Kalnuvėnų kapinynas. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. Vilnius: Diemedis, 2005, p. 103-105. ISSN 1392-5512 ISBN 9986-23-120-5 (Klaipėdos r.).

MERKEVIČIUS, Algimantas; NEMICKIENĖ, Rėda; KANARSKAS, Julius. Padvarių senųjų laukų tyrinėjimai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius: Diemedis, 2005, p. 260-261. ISSN 1392-5512 ISBN 9986-23-125-6 (Kretingos r.).

MERKEVIČIUS, Algimantas; NEMICKIENĖ, Rėda; KANARSKAS, Julius. Šiaurės vakarų Lietuvos senųjų laukų žvalgymai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius: Diemedis, 2005, p. 261-263. ISSN 1392-5512 ISBN 9986-23-125-6 (Auksūdžio, Erlėnų, Kretingos r., Budrių, Igarių, Šauklių, Tauzų, Udralių, Skuodo r., senovės žemdirbystės vietos).

NEMICKIENĖ, Rėda; MERKEVIČIUS, Algimantas; KANARSKAS, Julius. Kalnuvėnų kapinynas. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius: Diemedis, 2005, p. 128. ISSN 1392-5512 ISBN 9986-23-125-6 (Klaipėdos r.).

MERKEVIČIUS, Algimantas; NEMICKIENĖ, Rėda; KANARSKAS, Julius. Benaičių archeologinis kompleksas. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 17-19. ISSN 1392-5512 ISBN 9955-9913-0-5 (Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Kalnuvėnų kapinynas. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 105-107. ISSN 1392-5512 ISBN 9955-9913-0-5 (Klaipėdos r.).

KANARSKAS, Julius. Auksūdžio senkapis III. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 120-122. ISSN 1392-5512 ISBN 9955-9913-0-5 (Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius; BUTKUS Donatas. Kretingos senkapis. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 122-126. ISSN 1392-5512 ISBN 9955-9913-0-5 (Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius; BUTKUS Donatas. Kretingos dvarvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 150-152. ISSN 1392-5512 ISBN 9955-9913-0-5 (Kretingos r.).

NEMICKIENĖ, Rėda; MERKEVIČIUS, Algimantas; KANARSKAS, Julius. Kluonalių senųjų žemdirbystės laukų archeologiniai tyrimai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 286-287. ISSN 1392-5512 ISBN 9955-9913-0-5 (Kretingos r.).

NEMICKIENĖ, Rėda; MERKEVIČIUS, Algimantas; KANARSKAS, Julius. Senųjų žemdirbystės laukų žvalgymai Kretingos ir Skuodo rajonuose. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 287-288. ISSN 1392-5512 ISBN 9955-9913-0-5 (Kretingos r., Skuodo r.).

KANARSKAS, Julius. Ėdliškių (Andulių) kapinynas. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 113-116. ISSN 1392-5512 ISBN 9955-9913-1-3 (Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Kalnuvėnų kapinynas. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 116-118. ISSN 1392-5512 ISBN 9955-9913-1-3 (Klaipėdos r.).

NEMICKIENĖ, Rėda; MERKEVIČIUS, Algimantas; KANARSKAS, Julius. Kluonalių senųjų laukų archeologiniai tyrinėjimai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 378-379. ISSN 1392-5512 ISBN 9955-9913-1-3 (Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius; BUTKUS, Donatas; MERKEVIČIUS, Algimantas. Lazdininkų (Kalnalaukio) senovės gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 68-72. ISSN 1392-5512 ISBN 978-9955-9913-2-8 (Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Kalnuvėnų kapinynas. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 154-157. ISSN 1392-5512 ISBN 978-9955-9913-2-8 (Klaipėdos r.).

KANARSKAS, Julius. Kretingos dvaro sodybos fontanai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 198-202. ISSN 1392-5512 ISBN 978-9955-9913-2-8 (Kretingos r.).

NEMICKIENĖ, Rėda; MERKEVIČIUS, Algimantas; KANARSKAS, Julius. Kašučių senųjų laukų tyrimai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 430-432. ISSN 1392-5512 ISBN 978-9955-9913-2-8 (Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Gintarų piliakalnio-dvarvietės papėdės gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 74-76. ISSN 1392-5512 ISBN 978-9955-9913-3-5 (Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Imbarės piliakalnio aukštutinė papėdės gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 76-79. ISSN 1392-5512 ISBN 978-9955-9913-3-5 (Kretingos r.).

KANARSKAS, Julius. Senosios Įpilties piliakalnio papėdės gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 79-82. ISSN 1392-5512 ISBN 978-9955-9913-3-5 (Kretingos r.).

MERKEVIČIUS, Algimantas; NEMICKIENĖ, Rėda; KANARSKAS, Julius. Meškučių senovės gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 94-96. ISSN 1392-5512 ISBN 978-9955-9913-3-5 (Marijampolės r.).

KANARSKAS, Julius. Kalnuvėnų kapinynas. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 184-188. ISSN 1392-5512 ISBN 978-9955-9913-3-5 (Klaipėdos r.).

MERKEVIČIUS, Algimantas; KANARSKAS, Julius. Meškučių neįtvirtinta gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 49-52. ISSN 1392-5512 ISBN 978-9955-9913-4-2 (Marijampolės r.).

KANARSKAS, Julius. Kalnuvėnų kapinynas. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 122-126. ISSN 1392-5512 ISBN 978-9955-9913-4-2 (Klaipėdos r.).

NEMICKIENĖ, Rėda; MERKEVIČIUS, Algimantas; KANARSKAS, Julius. Kluonalių senovės žemdirbystės vieta P. Bizausko g. 19 Kretingoje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 462-463. ISSN 1392-5512 ISBN 978-9955-9913-4-2 (Kretingos r.).

Pranešimai

„Kretingos rajono archeologijos paminklų tyrinėjimų apžvalga“. Mokslinė konferencija „Lietuvos pajūrio archeologija“. Kretingos muziejus, 1999, rugsėjo 24.

„Ignas Jablonskis – Kretingos muziejaus vedėjas“. Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta kraštotyrininko I. Jablonskio 90-osioms gimimo metinėms paminėti. Kretingos muziejus, 2001, gegužės 25.

„Kretingos muziejaus mokslinė veikla“ [Archeologijos tyrimai]. Lietuvos muziejų asociacijos rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos V mokslinė konferencija „Lietuvos muziejų mokslinė veikla“. Kėdainių krašto muziejus, 2002, balandžio 26.

„Salantų regioninio parko kultūros paminklai ir jų tvarkymas“ [Archeologijos vietų tvarkymas ir ženklinimas]. Valstybinių saugomų teritorijų tarnybos Salantų regioninio parko direkcijos seminaras „Kultūros vertybių tvarkymas regioniniuose parkuose“. Kartena, Kretingos r., 2003, balandžio 16.

„Imbarės žemės istorinė raida XIII a. – XX a. pr.“. Kretingos rajono savivaldybės mokslinė konferencija „Imbarei 750 metų“. Salantai, Kretingos r., 2003, gegužės 14.

„Istorinė Lazdininkų raida XIII a. – XX a. pr.“. Kretingos rajono savivaldybės mokslinė konferencija „Lazdininkams 750 metų“. Lazdininkai, Kretingos r., 2003, birželio 21.

„Senieji pajūrio ir Mosėdžio žemės gyventojai kuršiai“. Skuodo rajono savivaldybės mokslinė konferencija „Mosėdžiui 750 metų“. Mosėdis, Skuodo r., 2003, birželio 28.

„Kartenos priešistorė ir jos tyrinėjimų perspektyvos“. Kretingos rajono savivaldybės mokslinė konferencija „Kartenai 750 metų“. Kartena, Kretingos r., 2003, liepos 11.

„Salantų regioninio parko kultūros paveldas. Geologinio paveldo įtaka jo formavimuisi“ [Archeologijos paveldas]. Lietuvos geologijos tarnybos ir Valstybinių saugomų teritorijų tarnybos Salantų regioninio parko direkcijos mokslinis seminaras „Geologinio paveldo vertybės Salantų regioniniame parke“. Mosėdis, Skuodo r., 2004, lapkričio 5.

„Iš prekybos ir verslo istorijos Kretingoje. Prekybos įtaka miesto istorinei raidai (Prekyba ir mainai priešistoriniais laikais)“. Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijos respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Prekybos verslo plėtra integruojantis į ES“. Kretingos muziejus, 2005, gegužės 26.

„Mokslinė tiriamoji muziejaus veikla“ [Archeologijos tyrimai]. Mokslinė konferencija „Iš praeities į dabartį“, skirta Kretingos muziejaus 70 metų jubiliejui paminėti. Kretingos muziejus, 2005, rugpjūčio 5.

Mokslinės konferencijos

„Lietuvos pajūrio archeologija“. Dalyvavo archeologai dr. A. Bliujienė, D. Butkus, J. Kanarskas, dr. A. Merkevičius, dr. V. Šimėnas, dr. G. Zabiela. Kretingos muziejus, 1999, rugsėjo 24.

„Ignui Jablonskiui – 90“ [Tarptautinė konferencija, skirta kraštotyrininko I. Jablonskio 90-osioms gimimo metinėms paminėti]. Dalyvavo archeologai J. Kanarskas, M. Konsa, prof. V. Lang, dr. A. Merkevičius, R. Nemickienė, dr. V. Šimėnas. Kretingos muziejus, 2001, gegužės 25.

Kita veikla

Tyrinėju Kretingos miesto ir rajono vietovių istoriją, rašau šia tema mokslo populiarinimo publikacijas spaudoje.

Esu parengęs Kretingos rajono senųjų kaimų kapinių ir smulkiosios architektūros istorijos tyrimus ir aprašus (medžiaga saugoma Kretingos muziejaus moksliniame archyve ir Kretingos rajono paminklotvarkos archyve, o senųjų kapinių tyrimų medžiaga – Kultūros paveldo centre).

Renku medžiagą apie lietuvių genocido ir rezistencijos vietas (aprašai saugomi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centre).

Savo iniciatyva atlieku Kretingos rajono kultūros paveldo objektų stebėseną (ataskaitos saugomos Kretingos muziejaus moksliniame archyve, fotofiksacija – muziejaus ikonografijos rinkinyje).

Konsultuoju Salantų regioninio parko direkciją kultūros paveldo objektų apsaugos ir tvarkymo klausimais, rengiu parko teritorijoje esančių kultūros paveldo objektų aprašus.

Esu Kretingos rajono etninės kultūros tarybos narys.

Pomėgiai

Mėgstu fotografuoti, domiuosi senąja fotografija ir atvirukais (pačiam jų kolekcionuoti neleidžia profesinė muziejininko etika).