Lietuvos archeologijos draugija

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

habil. dr. Rimutė Rimantienė

El. paštas Spausdinti PDF
 
rimantienerimute
Institucija, pareigos Visuomenininkė
Adresas
Telefonas
El. pašto adresas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Rimutė Jablonskytė – Rimantienė gimė 1920 m. spalio 25 d. Kaune, žymaus Lietuvos istoriko Konstantino Jablonskio (1892–1960) ir matematikės Sofijos Landsbergytės – Jablonskienės (1886–1974) šeimoje. 1938 m. baigė Kauno „Aušros“ mergaičių gimnaziją.

1938–1946 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose. 1942 m. apgynė diplominį darbą „Stambieji titnaginiai dirbiniai ir kampininės kultūros klausimas Lietuvoje“.

Dar mokydamasi pradėjo dirbti M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (1942–1960 m. Kauno M. K. Čiurlionio dailės muziejaus mokslinė bendradarbė, vėliau – vyr. saugotoja, galiausiai – Archeologijos skyriaus vedėja).

Baigusi studijas, dėstytojavo Vilniaus ir Kauno universitetuose, o nuo 1960 m. iki 1999 m. vidurio darbavosi Lietuvos istorijos institute. 1962 m. R. Rimantienė apgynė daktarės disertaciją „Pirmykštis Lietuvos teritorijos apgyvendinimas“. 1994 m. už nuopelnus Lietuvos mokslui habilituotai daktarei R. Rimantienei paskirta valstybinė premija. Sistemingai ir energingai dirbdama, kasinėdama archeologijos paminklus bei studijuodama daugiausia jos tėvo Konstantino Jablonskio surinktą medžiagą, ji atskleidė mokslui seniausią Lietuvos istorijos tarpsnį – nuo pirmųjų gyventojų pasirodymo iki vietinių kultūrų susiformavimo. Konceptualaus pobūdžio monografija „Lietuvos paleolitas ir mezolitas“ yra kertinis veikalas, padėjęs pagrindus Lietuvos paleolito ir mezolito sampratai.

Sekantis etapas – keletas dešimtmečių vieno iš sudėtingesnių bei įdomiausių Lietuvos istorijos laikotarpių – neolito bei žalvario amžių tyrinėjimų. Surengta dešimtys archeologinių ekspedicijų Vakarų ir Pietų Lietuvoje, sukaupta ir išnagrinėta gausi archeologinė medžiaga, parengtos keturios monografijos („Šventoji: Narvos kultūros gyvenvietės“. Vilnius, 1979; „Šventoji: Pamarių kultūros gyvenvietės“. Vilnius, 1980; „Nida: Senųjų baltų gyvenvietė“. Vilnius, 1989; „Akmens amžiaus žvejai prie Pajūrio lagūnos“, 2005), daugybė mokslinių straipsnių ir pranešimų. Lygiagrečiai rašomas ir pats reikšmingiausias R. Rimantienės kūrinys, atskleidžiantis 8000 metų laikotarpio istorinę panoramą – „Akmens amžius Lietuvoje (Vilnius, 1984). Knyga susilaukė didžiulio skaitytojų susidomėjimo ir greit tapo bibliografine retenybe. Antrasis, smarkiai papildytas knygos variantas skaitytojus pasiekė po dvylikos metų (Akmens amžius Lietuvoje“. Vilnius, 1996).

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, atsivėrė platesnės galimybės ryšiams su Vakarų Europos archeologais. Netrukus paaiškėjo, jog Vakaruose mūsų archeologų veikla menkai tebuvo žinoma. Rimutės Rimantienės straipsniai žinomiausiuose archeologiniuose leidiniuose (The Neolithik of Eastern Baltic // Journal of World Prehistory, vol. 6, No.1, 1992, p. 97–143; Neolithic hunter – gathereres at Šventoji in Lithuania // Antiquty, vol. 66, No. 251, June 1992, p. 367–376; Holocene Changes in the Palaeoecological Conditions of th Lithuanian Coast around the Šventoji Settlement // Pact. 50 – II. 10, p. 185–196 (kartu su Meilute Kabailiene) ir kt. sukėlė didelį susidomėjimą kolegų užsieniečių tarpe ir susilaukė puikaus įvertinimo. Vokietijoje išleistas dar vienas „Akmens amžiaus Lietuvoje“ variantas (Die Steinzeit in Litauen. Bericht der Romisch – germanichen Kommission, 75, 1994, Mainz am Rhein).

Mokslininkė daug keliavo, skaitydama pranešimus tarptautinėse konferencijose Danijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Latvijoje. Skaitė paskaitas Stokholmo, Upsalos ir Freiburgo universitetuose.

Lietuvos istorijos institute Rimutė Rimantienė dirbo iki 1999 m., šiuo metu – pensininkė.

Vokiečių archeologijos instituto narė korespondentė.

1949 m. liepos 30 d. ištekėjo už Juozo Rimanto (iki 1940 m. Slapšinsko) (1908–1973), žymaus Lietuvos bibliografo ir bibliotekininko. Sūnūs Augis (gimęs 1951 m.), Rytis (gimęs 1953 m.), duktė Dovilė (gimusi 1955 m.).

 

Tyrimų interesai

Akmens amžiaus paminklai ir radiniai.

 

Tyrinėti objektai

Daugiausia tyrinėjo Šventosios, Nidos, Dubičių, Ežeryno, Lynupio, Margių, Šakių lankos ir kitas Varėnos rajono akmens amžiaus.

 

Kita veikla

Išvertė S. Lagerlöf „Sakmę apie Gestą Berlingą“ (1958), S. Undset „Kristiną“ (1960), H. Ibseno „Laukinę antį“, „Šmėklas“ (1963), J. Lie apsakymų rinkinį „Kalnų vienkiemis“ (1964) ir kitų rašytojų kūrinius iš švedų ir norvegų kalbų.

 

Archeologinių tyrimų sklaida

Monografijos

1958

Lietuvių liaudies menas: senovės lietuvių papuošalai = Литовское нарoдное исскуство: Украшения древних литовцев. Kn. 1. Sudaryt. R. Kulikauskienė ir R. Rimantienė; Red. kom – ja: T. Černiauskas ir kt. – Vilnius.: Valst. grož. lit. l – kla, 1958. – XIX , 359 p. Lygiagr. tekstas rus.

Rec. Antoniewicz J. // Rocznik Olsztyński, 1960, T. 3, p. 276 – 279; Senas lietuviešu rotas lietas // Karogs (Rīga). – 1959. Nr. 5, lpp. 151; Senovės lietuvių papuošalai // Literatūra ir menas, 1959, bal. 4.

1966

Lietuvių liaudies menas: Senovės lietuvių papuošalai = Литовское нарoдное исскуство Украшения древних литовцев. Kn. 2. / Sudaryt. R. Kulikauskienė ir R. Rimantienė; Red. kom – ja: J. Kuzminskis ir kt. – Vilnius.: Vaga, 1966. – XXIII. +164 p. Lygiagr. tekstas rus.

Rec.: Žilėnas A., Skinkys A. Žirgas kėlė balną, balnas kėlė raitą // Kultūros barai, 1966, Nr. 10, p. 72–73.

1971

Палеолит и мезолит Литвы / Отв. Ред. Н. Н. Гурина. – Вильнюс: Минтис, 1971, вип. Дан.: 1972. – 204 с.: ил. Карт. – Надзаг.: АН Лит. ССР, Ин – т истории. – Рез. Лит. Нем. Библиогр. Ссылки в подстроч. Примеч. Указ геогр. И имен.: с. 197–201.

Ref. Литуанистика в СССР: История. Науч. Реф. Сб. – Вильнюс, 1977, вип.1. с. 271 – 280; Tarybų Lietuvos visuomenės mokslai: Istorija. Etnografija. Archeologija. Menotyra. Ref. Rink. – Vilnius, 1973, Nr. 1, p. 71–77.

Рец. Телегин Д. Я. // Советская археология. – Москва, 1974, N° 2, c. 269 – 271; Banosz L. // Slovenska Acheologija (Bratislava), 1973, T. 21, č. 2, p. 474 – 476; Chmielewska M. // Archeologija Polski (Warszawa), 1974, T. 19, z. 2, p. 247–254. – Bibliogr. Nuorodos išnašose.

1972

Pirmieji Lietuvos gyventojai (XI – IV tūkstantmetis pr. m. e.). – Vilnius, Mintis, 1972. – 96 p.: iliustr., žemėl. – (Lietuvos istorija).

Ref. Pladis J. Praeitis skaitoma šiandien // Spalio vėliava (Rokiškis.); 1972, rug. 8; Tarybų Lietuvos visuomenės mokslai: Istorija. Archeologija. 1972. Ref. Rink. – Vilnius. 1974, Nr. 2, p. 123 – 124; Gimbutas M. // American Historical Review. – 1975, Nr. 10, p. 942.

1974

Akmens amžiaus paminklai // Lietuvos TSR archeologijos atlasas 1; Akmens ir žalvario amžiaus paminklai. – Vilnius: Mintis, 1974, p. 5–83, iliustr. – Priedas: 10 žemėl. Santr. Rus., vok.

Bagušienė O., Rimantienė R. Akmeniniai gludinti dirbiniai // Lietuvos TSR archeologijos atlasas: Akmens ir žalvario amžiaus paminklai. – Vilnius: Mintis, 1974, p. 84 – 205: iliustr., santr. Rus., vok., p. 232–236, 241–245. – Priedas: žemėl.

1979

Šventoji I: Narvos kultūros gyvenvietės. – Vilnius, Mokslas, 1979. – 190 p.: iliustr., žemėl. – Antrašte: LTSR MA Istorijos inst. – Santr. ir iliustr. Rus., vok. – Bibliogr.: p. 183–187. – Dalyk. rodyklė: p. 188.

Rec. Gurba J. // Rocznik Biołostocki (Warszawa), 1991 (1989), T. 16, p. 515–517.

Ref. Šaparauskienė J. Šventoji neolito laikais // Tarybinė Klaipėda, 1979, rug. 1. – Tas pats laikr. rus.

1980

Šventoji II: Pamarių kultūros gyvenvietės. – Vilnius: Mokslas, 1980. – 88 p.: iliustr.: Santr. rus. vok. – Bibliogr. Nuorodos išnašose.

Ref. Литуанистика в СССР: История. Вильнюс, 1980, вип. 4. с. 107–110: Zarauskaitė M. // Tarybų Lietuvos visuomenės mokslai: Istorija. - Vilnius, 1989, p. 171–175.

Rec. Gurba J. // Rocznik Białostocki (Warszawa), 1991 (1989), T. 16, p. 517–518.

1984

Akmens amžius Lietuvoje. – Vilnius: Mokslas, 1984. – 343 p.: - Santr. ir iliustr. sąrašai lygiagr. rus. vok. – Bibliogr.: p. 292–312.

Ref.: Miknys R. // Tarybų Lietuvos visuomenės mokslai. Istorija. – Vilnius, 1986, sąs. 14, p. 186–196.

Rec. Česnys G., Butrimas A. Paminklas seniausiems Lietuvos gyventojams // Literatūra ir menas, 1986, birž. 7. p. 4. Liulevičius V. Savąją žemę pašnekinus // Draugas (Chicago), 1986, birž. 7, Nr. 111 (23), p. 1 – 2. Michelbertas M. // Lietuvos istorijos metraštis. 1985 metai. – Vilnius, 1986, p. 116–118.

1989

Nida: senųjų baltų gyvenvietė / LTSR MA Istorijos institutas. – Vilnius: Mokslas, 1989. – 211 p.: iliustr. – Santr. rus., vok. – Bibliogr.: p. 205–211.

Rec. Vaskas A. // Lietuvos istorijos metraštis. 1990 metai. – Vilnius, 1992, p. 148–151.

1994

Die Steinzeit in Litauen // Bericht der Römisch – Germanischen Kommission (Mainz am Rhein). – 1994, T. 75, p. 23–146; 52 lent.

1995

Lietuva iki Kristaus: [mokymo priemonė]. – Vilnius: Vilniaus dailės akad. l – kla, 1995. – 199 p. iliustr. – Bibliogr.: p. 199.

Rec. Loze I. Latvijas vēstures instituta žurnals (Rīga). – 1995, Nr. 4, p. 191 – 192.

1996

Akmens amžius Lietuvoje: vadovėlis aukštųjų moklyklų studentams. – 2 – as papild. leid. – Vilnius: Žiburys, 1996. – 342, [1] p. iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. sk. gale. – Radimviečių r – klė: p. 332 – 334.

1999

Kuršių nerija archeologo žvilgsniu. – Vilniaus dailės akad. l – kla, 1999. – 110, [2] p.: iliustr. – Bibliogr.: p. 109–111.

Die Kurische Nehrung aus dem Blickwinkel des Archäologen / [übersetzt von Ruth Kibelka]. – Vilnius: Vilniaus dailės akad. l – kla, 1999. – 110, [2] p.: iliustr. – Bibliogr.: p. 109 – 111.

2005

Akmens amžiaus žvejai prie Pajūrio lagūnos. – Išleido Lietuvos nacionalinis muziejus, spausdino UAB „Sapnų sala“, 2005.

 

Moksliniai straipsniai, recenzijos

1941

Akmens amžiaus stovykla Skaruliuose (Jovanos v., Kauno a.) // Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus metraštis. – Kaunas, 1941, [T.] 1, p. 1-18: Iliustr., plan. – Bibliogr. nuorodos išnašose.

Mezolitinė stovykla Puvočiuose (Merkinės v., Alytaus a.)// Lietuvos praeitis. – Kaunas, 1941, T. 1, sąs. 2, p. 361-385: iliustr.: Bibliogr. nuorodos išnašose.

1952

Мезолит Литвы // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях. Ин-та истории материальной культуры/ АН СССР. Москва, 1952б, вып. 42, с. 40 – 52 ил. – Библиогр. Ссылки в подстроч. примеч.

Rec.: Schild R. / Rozcnik Olsztyński. – 1960, t.3, p. 282 – 285.

1954

Pirminės kultūros ir dailės skyriaus ekspozicijos katalogas – vadovas / Kauno valst. M. K. Čiurlionio vardo dailės muziejus; [parengė R. Jablonskytė]. – Kaunas: Kauno Valst. M. K. Čiurlionio vardo dailės muziejus, 1954. – 48. [2] p.: iliustr.

1955

О древнейших культурных областях на территории Литвы// Советская этнография. – Москва, 1955, No 3, с. 3 – 19, ил., крат. – Библиогр. Ссылки в подстроч. Примеч.

1956

Pirminės kultūros skyriaus ekspozicijos vadovas / Kauno valst. M. K. Čiurlionio vardo dailės muziejus / Sudaryt. R. Jablonskytė – Rimantienė. – Kaunas, 1956, 52 p.: iliustr., žemėl. – Virš. Antr.: Pirminė kultūra Lietuvoje.

1959

Стоянки каменного века в Эйгуляй // Вопросы этнической истории народов Прибалтики. – Москва. 1959. – с. 11–31: ил. – (Труды Прибалт. Объед. Комплекс. Экспедиции т. 1). – Библиогр. Ссылки в подстроч. Примеч.

Rec.: Schild R. // Acta Baltico – Slavica. – Białystok, 1965, t. 2, p. 384–386. – Bibliogr. nuorodos išnašose.

Rec.: Tarasenka P. Lietuvos piliakalniai. – Vilnius, 1956 // Rocznik Olsztyński, 1959, T. 2, p. 290–294.

1960

Pirmykščiai būstai Samantonyse // LTSR architektūros klausimai. – Kaunas, 1960, T. 1, p. 56-65: iliustr. Santr. rus. – Bibliogr. nuorodos išnasose.

Стоянки каменного и бронзового веков в Самантонис// Советская археология. – Москва, 1960, No 2, с. 115 – 127: ил. – Библиогр. Ссылки в подстроч. Примеч.

1961

Ankstyvojo geležies amžiaus Lapainios puodžiai// Iš lietuvių kultūros istorijos. Nuorodos išnašose.

1962

Периодизация и топография поселений каменного и бронзового веков в Литве. (По данным поселений центр. Литвы): Автореф. Дис. На соиск. Учен. Степени канд. Ист. Наук. – Вильнюс: Ин-т истории. – 1962. – 18 с. – И надзаг.: АН Лит. ССР, Ин-т истории.

Rec.: Kozłowski S. K. // Acta Baltico-Slavica (Białystok). – 1965, T. 2, p. 373-377.

1963

Vėlyvojo mezolito stovykla Lampėdžiuose// LTSR MA darbai. Serija A. – 1963, T. 2, p. 39–53: iliustr. –Santr. rus. – Bibliogr. nuorodos išnašose.

Rec.: Schild R.// Acta Baltico-Slavica (Białystok). – 1966, T. 4, p. 200-206. – Bibliogr. nuorodos išnašose.

Žemųjų Kaniūkų IV–I tūkstantmečių pr. m. e. stovyklos // LTSR MA darbai. Serija A. – 1963. T. I, p. 65-90: iliustr., plan. – Santr. rus. – Bibliogr. nuorodos išnašose.

1964

Kai kurie Lietuvos paleolito klausimai // LTSR MA darbai. Serija A. – 1964, T. 1, p. 35–51: iliustr. – Santr. rus. – Bibliogr. nuorodos išnašose.

Pirmykštis Zervynų apgyvendinimas // Zervynos. Kraštotyros bruožai. – Vilnius, 1964, p. 30–44: iliustr.

1965

Radikių (Kauno r.) akmens amžiaus stovyklos// LTSR MA darbai. Serija A. – 1965, T. 1, p. 33–45: iliustr. – Santr. rus. – Bibliogr. nuorodos išnašose.

1966

Draustinio archeologiniai paminklai// Ignalinos kraštas. – Vilnius, 1966, p. 16–21. – Bibliogr. nuorodos išnašose.

Maglemozinė ankstyvojo mezolito stovykla Maksimonyse IV: [Varėnos r., Merkinės apyl.] // LTSR MA darbai. Serija A. – 1966.: T. 3, p. 43–54: iliustr., plan. – Santr. rus. – Bibliogr. nuorodos išnašose.

Poleolitinės titnago dirbtuvės Ežerynų kaime (Alytaus r., Raitininkų apyl.) // LTSR MA darbai. Serija A. – 1966, T. 2, p. 87–109: iliustr., lent., plan. – Santr. rus. – Bibliogr. nuorodos išnašose.

Периодизация мезолитических стоянок Литвы // У истоков древних культур (Эпоха мезолита). – Москва, 1956, с. 75–87: ил., карт.-(Материалы и исследования по археологии СССР; No 126).

Стоянки раннего неолитa в юго-восточной Литве // Древности Белорусси Материалы конф. По археологии Белоруссии и смежных территории. – Минск, 1966, с. 54–62: ил.

1968

Tūbausių kapinynas // Lietuvos archeologiniai paminklai: Lietuvos pajūrio I–IV a. kapinynai. – Vilnius, 1968, p. 183–209: iliustr. – Santr. rus. – Bibliogr. nuorodos išnašose.

Исследования стоянки каменного века в Литве, проводившиеся в 1948–1967 гг. // 20 лет: Материалы к отчетной конф. Археолог. и этногр. Экспедиции Ин-та истории АН Лит. ССР 1948–1967 гг. – Вильнюс, 1968, с. 17–23.

Rec.: Gurba J. / Acta Baltico-Slavica. – Białystok, 1970, t. 7, p. 275–276. – Parašas: J. G. – Bibliogr. nuorodos išnašose.

1969

Ankstyvojo neolito stovykla Ežerynų kaime:[Alytaus r., Raitininkų apyl.] // LTSR MA darbai. Serija A. – 1969, T. 2, p. 101–109: iliustr. – Santr. rus., angl. – Bibliogr. nuorodos išnašose.

1970

Die ethnokulturelle lage in litauen in der Spätaltsteinzeit // Actes du VII grave; congress International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques. – Prague, 1970, T. 1, p. 337–339.

Pirmieji Panemunių gyventojai // Panemunių dzūkai. – Vilnius, 1970, p. 7–11. – Santr. rus. – bibliogr. nuorodos išnašose.

Protėvių kelių beieškant // Žemė ir kosmosas. – Vilnius, 1970, p. 38–43: iliustr.

Древнейшая пряжа в Литве: Неолит. Стоянка Шваянтоий, Кретингский р-н // Studia archeologica in memoriam Harri Moora. – Tallinn, 1970, p. 142–146. – santr. est., vok. – Bibliogr. nuorodos išnašose.

1971

Rimantienė R., Dvareckas V., Kudaba Č. Apie Pajūrio pelkės archeologinių radinių slūgsojimo sąlygas // Geografija ir geologija. LTSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. – 1971, T. 8, p. 131–139: iliustr. – Santr. rus., vok. – Bibliogr.: 7 pavad.

Ref.: Tarybų Lietuvos visuomenės mokslai: Istorija. Etnografija. Archeologija. Menotyra. Ref. Rink. – Vilnius, 1973, Nr. 1, p. 74.

1972

Первоначальные заселение территории Литвы: автореф. дис. на соиск. уч. Степени д-ра ист. наук// Отв. ред. Р. Куликаускене. – Вильнюс: Ин-т истории, 1972. – 25 с. – В надзаг.: Ленинградск. гос. Ун-т им. А. А. Жданова. Ист. фак. Список работ авт.: 21 назв.

1973

Die Herkunf der mezolitischen Industrie in Berereiche des Neman (Nemunas) Flussbassins// The Mezolithic in Europe.-Warszawa, 1973, p. 485–502.

Lietuvos akmens amžiaus šukinė puodų ornamentika ir finougrų klausimas // Lietuvos istorijos metraštis, 1972 metai. – Vilnius, 1973, p. 5–26.

Неолит Литвы и Калининградской области // Этнокультурные общности лесной и лесо-степной зоны Европейской части СССР в эпоху неолита. – Ленинград, 1973, с. 218–225. Материалы и исследования по археологии СССР, No 172.

Rec.: Kempisty E. / Wiadomości Archeologiczne. – Warszawa, 1976, T. 41, zeszyt 2, p. 241–249.

1974

Топография и стратиграфия долинных стоянок каменного и бронзового веков в Литве // Первобытный человек, его материальная культура и природная среда в плейстоцене и голоцене. – Москва, 1974, ч. 1, с. 255–258.

Ref.: Tarybų Lietuvos visuomenės mokslai: istorija. Ref. Leid. – Vilnius, 1976, Nr. 4, p. 109.

1975

Художественные изделия стоянки Швянтойи 3// Памятники древнейшей истории Евразии. – Москва, 1975, с. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч.

Ref.: Tarybų Lietuvos visuomenės mokslai: Istorija. Ref. Leid. – Vilnius, 1978, nr. 5, p. 205–206.

1977

Akmens amžiaus tikėjimai Lietuvoje // senieji tikėjimai naujausių tyrinėjimų šviesoje. – Vilnius, 1977, p. 5–16: iliustr. – Bibliogr. Nuorodos išnašose.

Ref.: Tarybų Lietuvos visuomenės mokslai: Istorija. – Vilnius, 1979, nr. 6, p. 36–37.

Основные черты мезолита Литвы // Краткие сообшения института археологии. – Москва, 1977, вып. 149, с. 66–69.

1978

Типология палеолитических и мезолических наконечников Прибалтики// Орудия каменного века. – Киев, 1978, с. 20-31: ил. – Библиогр.: с. 134–135.

Хронология неолита Литвы // Краткие сообщения института археологии АН СССР. – Москва, 1978, вып.153, с. 31–34: схем. Памятники эпохи неолита.

1979

Rec.: Кольцов Л. В. Финальный палеолит и мезолит Южной и Восточной Прибалтики. – Москва, 1977 // Lietuvos istorijos metraštis, 1978 metai. Vilnius, 1979, p. 94–99.

1980

Der Anteil mesolitischer Typenformen an den Fundkomlexen der neolitischen Nemen. – Kultur // Veröffentlichungen des Museums für Ur – und Frühgeschichte. – Postdam, 1980, T. 14/15, p. 177–188: iliustr.

The east Baltic area in the Fourth and the Third Millennia B. C. Į anglų kalbą vertė M. Gimbutienė // The journal of Indo-European Studies. – Washington, 1980, T. 8, Nr. 34, p. 407–417: iliustr.

К вопросу об образовании балтов // Из древней истории балтийских народов (по данным археологии и антропологии). – Рига, 1980, с. 22-25. – Рез. Нем. – Библиогр. ссылки в подстроч. примеч.

1981

Akmens ir žalvario amžiaus paminklai// Kauno marios. – Vilnius, 1981, p. 12-28: iliustr.

Rec.: Лозе И. А. Поздний неолит и ранняя бронза Лубанской равнины. – Рига. 1979 // Lietuvos istorijos metraštis, 1980 metai. – Vilnius, 1981, p. 121–125.

1983

Рыболовное сооружение на берегу Балтийского моря // Изыскания по мезолиту и неолиту СССР. – Ленинград, 1983, с. 73–78.

1984

Раскопки неолитического поселения леса Барздис// Археологические открытия 1982 года. – Москва, 1984, с. 387.

Римантене Р., Кунскас Р. Швянтойи комплекс неолитических посселений на приморской лагуне Балтийского побережя Литовской ССР // Археология и палеогеография мезолита и неолита Русской равнины: Путеводитель совместного советско французкого полевого семинара. – Москва, 1984, с. 30-40.

1985

Lynupio akmens amžiaus stovykla ir gyvenvietė // Lietuvos archeologija. T. 4. Akmens amžiaus gyvenvietės ir kapai. – Vilnius, 1985, T. 4. p. 98–111: iliustr. – santr. rus.

Mergežerio 13 – ankstyvojo žalvario amžiaus guvenvietė // Lietuvos archeologija. T. 4. Akmens amžiaus gyvenvietės ir kapai. – Vilnius, 1985, T. 4, p. 111–118: iliustr. – santr. rus.

Nemuno žemupio (tarp Kauno ir Veliuonos) vėlyvojo neolito paminklai // Lietuvos archeologija. T. 4. Akmens amžiaus gyvenvietės ir kapai. – Vilnius, 1985, p. 80–98: iliustr. – Santr. rus.

Взаимоотношения между финоугрийскими племенами и населением Литвы в камменом веке // Новое в ахеологии Прибалтики и соседних территорий. – Таллин, 1985, с. 99-107: ил. – Рез на эстон. и нем.

Роль неманской культуры в образовании балтов // Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. – Вильнюс, 1985, с. 17–11: ил. – Рез. на нем.

1987

Indoeoropiečių problema: Archeologijos duomenys. Prabaltai ir baltai: Archeologinės kultūros // Lietuvių etnogenezė. – Vilnius, 1987, p. 41–44, 52-69.

1989

Archeologijos paminklai // Dubičiai. – Vilnius, 1989, p. 21–37: iliustr.

Rec. Kn.: Лозе И. А. Поселения каменного века Лубанской низины: мезолит, ранний и средний неолит. – Рига, 1988 // Lietuvos istorijos metraštis, 1988 metai. – Vilnius, 1989, p. 165–169.

1990

Archeologija // Lietuvos istorijos paminklai: iš Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejų rinkinių/ Sudaryt. B. Kulnytė. – Vilnius, 1990, p. 15–17. – Tekstas iš angl.

Rimantienė R., Butrimas A. Die Chronologie der Haffkünstenkultur (HKK) in Litauen // Internationales symposium: Die Kontinentaleuropäischen Gruppen der Kultur mit Schnurkeramik. – Praga-Štirin 1. – 6. 10. 1990. Die Chronologie der Regionalen Gruppen. Zusammenfassungen. – Praga-Štirin, 1990, p. 29–30.

Rimantienė R., Česnys G. The Late Globular Amphora Culture and its Creators in the East Baltic Area from Archeological and Antropological Points of View // The Journal of Indo-European studies. – 1990, T. 18, Nr. 3–4, p. 339–358.

Методика разчленения разновременных очагов открытых поселений // Полевая археология мезолита – неолита: Сборник научных трудов. – Ленинград. 1990 с. 38–43: ил.

1991

Rimantienė R., Butrimas A. Die Chrologie der Haffkünstenkultur (HKK) in Litauen // Internationales symposium: Die Kontinentaleuropäischen Gruppen der Kultur mit Schnurkeramik. – Praga-Štirin 1. – 6. 10. 1990. Die Chronologie der Regionalen Gruppen. Zusammenfassungen. Institut für Ur – und Frühgenschichte der Universität freiburgi. Br. – Freiburg, 1991, p. 70–74.

Озерное рыболовство и морская охота в каменном веке Литвы // Рыболовство и морской промысел в эпоху мезолита – раннего металла в лесной и лесостепной зоне Восточной Европы. – Ленинград, 1991, с. 65–86: ил.

1992

Akmens amžiaus Lietuvos gyventojų pasaulėžiūra // Liaudies kultūra. – 1992, Nr. 5, p. 12–13: iliustr.

Die Haffkünstenkultur (HKK) in Litauen // Internationales symposium: Die Kontinentaleuropäischen Gruppen der Kultur mit Schnurkeramik. – Praha, 1992, p. 301–305: iliustr.

Neolithic hunter – gathers at Šventoji in Lithuania // Antiquity, 1992, T. 6 (Nr. 251), p. 367–376.

Šakės – neolito gyvenvietė: [Varėnos raj.] // Lietuvos archeologija. T. 8. – Vilnius, 1992, p. 16–34: iliustr. – Santr. vok. ir rus. – Bibliogr.: 10 pavad.

The Neolithic of the Eastern Baltic // Journal of World Prehistory. – New York, 1992, T. 6, Nr. 1, p. 97–144: iliustr.

Žemės ūkio pradžia Lietuvoje // Lietuvos archeologija. T. 9. Petro Tarasenkos 100-osioms gimimo metinėms. – Vilnius, 1992, p. 120–126: iliustr. – Santr. vok.

Клейменова Г. И., Вишневская Е. М., Римантене Р. К. Некоторые черты полеографии в среднем и позднем голоцене района Швянтойи // Вестник Санкт-Петербурского Университета. – вып. 4, с. 49–53, 101–108. – (Серия 7: Геология / география).

1995

Archeological findings in Šventoji// Natural environment, man and cultural history on the coastal areas of Lithuania. Excursion Guidebook. – Vilnius, 1995, p. 21–23.

Der Aalstecher von Šventoji 4 B in Kitauen // Archaeologia Baltica. – Vilnius, 1995, p. 8–11: iliustr. – santr. liet.

Stonge age Settlements in the coastal area of Lithuania // Natural environment, man and cultural history on the coasal areas of Lithuania. Excursion Guidebook. – Vilnius, 1995, p. 11–13.

Substantial remains of Incipient Neolithic Agriculture at Šventoji 6, a Narwa Culture Settlement in Lithuania // Tools and Tillage. – Copenhagen, 1995 (1993–1994), T. 7. sąs. 2/3, p. 92–102: iliustr.

1996

Šventosios 4-oji radimvietė // Lietuvos archeologija. T. 14. Vakarų Lietuvos akmens amžiaus paminklai. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 1996, p. 5–80. – Santr. angl., rus.

Šventosios 5-oji radimvietė // Lietuvos archeologija. T. 14. Vakarų Lietuvos akmens amžiaus paminklai. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 1996, p. 80–82. – Santr. angl., rus.

Šventosios 6-oji radimvietė // Lietuvos archeologija 14. Vakarų Lietuvos akmens amžiaus paminklai. – Vilnius, Diemedžio leidykla, 1996, p. 83–173. – Santr. angl., rus.

Rimantienė R., Česnys G. Pan-European Corded Ware Horizont (A – horizont) and the Pamarių (Baltic Coastal) Culture // The Indo-Europeanization of Northern European Studies Monograph no 17. Institute for the study of Man.

1997

Žemdirbystės pradžia baltų žemėse // Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija. – Vilnius, 1997, p. 21–28.

A – Horizont-Elemente in der Haffkünstenkultur in Litauen // Arkaeologiske Rapporten. Early Corded Ware Culture. The A – Horizont-fiction or fact? International Symposium in Jutland 2nd–7th May 1994. Esbjerg Museum. – Esbjerg, 1997, Nr. 2, p. 181–184.

1998

Seniausiųjų Nerijos gyventojų pėdsakais // Neringa. – Vilnius, 1998, p. 46–51.

Stone Age Settlements in Coastal Area of Lithuania // Interdisciplinary Nor Fa course. Environmental perspectives on the Sensitive coastal areas of the Southeatern Baltic Sea trough time. 199, p. 5–6.

The Firs Narva Culture farmers in Lithuania // Harvesting the Sea, Farming the Forest: The Emergence of Neolitic Societies in the Baltic region and Adjacent Areas. M. Zvelebil, L. Domaska, R. dennell. Sheffield Akademic Press. – Sheffield, 1998, p. 213–218.

The relationship between Stone Age people and their environment in Lithuania // PACT. 55. 1998 II 1. – Rixensart, p. 143–156.

Kabailienė M., Rimantienė R. Holocene Changes in the Palaeoecological Conditions of the Lithuanian Coast around the Šventoji Settlement // PACT. 50. 1998. II 10. – Rixensart, 1998, p. 185–195.

Investigations at the Šventoji Find Site 4 1986–1995 // Archaeologia Baltica. – Vilnius, 1998, T. 3, p. 215-222.

Stone Age Settlements in the Coastal Area in Lithuania // Lithuanian Archaeology: Investigations and Findings. Institute of Culture Heritage. – Vilnius, 1998, p. 5–6.

Ostrauskas T., Rimantienė R. Dem Trzciniec gleichzeitige Siedlungen in Litauen // Trzciniec – system kultutowy zcy interkulturowy proceses. – Poznań, 1998, s. 203–215.

1999

Barzdžio miško gyvenvietė // Lietuvos archeologija. T. 16. Pietų Lietuvos akmens ir ankstyvojo žalvario amžių paminklų tyrimai. – Vilnius, 1999, p. 167–204.

Grūdos ežero 3-ioji gyvenvietė// Lietuvos archeologija. T. 16. Pietų Lietuvos akmens ir žalvario amžių paminklų tyrimai – Vilnius, 1999, p. 205–212.

Margių 1-oji akmens amžiaus gyvenvietė// Lietuvos archeologija. T. 16. Pietų Lietuvos akmens ir ankstyvojo žalvario amžių paminklų tyrimai. – Vilnius, 1999, p. 107–166.

Neolitas ir ankstyvasis žalvario amžius Pietų Lietuvoje // Lietuvos archeologija. T. 16. Pietų Lietuvos akmens ir ankstyvojo žalvario amžių paminklų tyrimai. – Vilnius, 1999, p. 19–29.

Pelesos paežerių akmens amžiaus stovyklos ir gyvenvietės // Lietuvos archeologija. T. 16. Pietų Lietuvos akmens ir ankstyvojo žalvario amžių paminklų tyrimai. – Vilnius, 1999, p. 77–105.

Traces of Agricultural Activity in the Stone Age Settlements of Lithuania // PACT. 57. Environmental and Cultural History of the Eastern Baltic region. – Rixensart, 1999, p. 275–290.

Žaliosios žalvario amžiaus gyvenvietė // Lietuvos archeologija. T. 16. Pietų Lietuvos akmens ir ankstyvojo žalvario amžių paminklų tyrimai. – Vilnius, 1999, p. 217–228.

2000

Die Anfänge der Bronzeit in Südlitauen// De temporibus antiquissimus ad honorem Lembit Jaanits. – Tallinn, 2000, p. 193–208.

 

Mokslinė informacija, tezės

1956

Pirminės kultūros skyriuje // Kauno valst. M. K. Čiurlionio vardo dailės muziejui 30 metų. – Vilnius, 1956, p. 13–15, 29: iliustr.

1959

Pirminės kultūros ir dailės skyrius // Kauno valst. M. K. Čiurlionio vardo dailės muziejui 30 metų. – Vilnius, 1959, p. 11–19.

1963

Petras Tarasenka // Kraštotyra. – 1963, p. 96–98.

Kraštotyrininkų archeologų laukia darbai: [dėl Birštono ir Jurbarko projektuojamų hidroelektrinių užliejamos zonos paminklų // Kraštotyra. – 1963, p. 124–133. – Paminklų sąrašas: p. 131–133.

1964

П. Ф. Тарасенка // Советская археология. – Москва, 1964, No 1, с. 364.

1966

Archeologiniai pelkių radiniai: (metod. nurodymai)/ LTSR paminklų aps. ir kraštotyros d-ja: Sudarė R. Rimantienė. – Vilnius: LTSR PAKD, 1966. – 10 p.: iliustr.

Раскопки палеолических мест обработки кремня в Эжяринай (Алитусский р-н) в 1964 г.; Раскопки стоянки раннего неолита в Эжяринай Алитусский р-н); Раскопки поселения бронзового века в Мяргяжярис 13 (Варенский р-н) в 1965 г. // Материалы к отчетной конф. Археологических и этнографических экспедиций 1964–1965 гг. Ин-та истории АН ССР. – Вильнюс, 1966, с. 3–5.

1970

Šventosios, Kretingos r. 1967–1969 m. tyrinėtos akmens amžiaus stovyklos // Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1968–1969 m. – Vilnius, 1970, p. 5–11: iliustr. – Santr. rus., p. 145.

Исследования стоянок каменного века в Швянтойи Кретингеского района // Археологические открытия 1969 года. – Москва, 1970, с. 313–315.

1971

Moksliniai ryšiai // Lietuvos istorijos metraštis. 1971. – Vilnius, 1971, p. 189.

Римантене Р., Урбанавичюс В. Языческое святилище в Жемайтии // Археологические открытия 1970 года. – Москва, 1971, с. 330.

Ref.: Tarybų Lietuvos visuomenės mokslai: Istorija. Etnografija. Archeologija. Menotyra. Ref. Rink. – Vilnius, 1973, Nr. 1, p. 83.

1972

„Akmens amžius“... [aut. Pasisakymas ryšium su kn. „Pirmieji Lietuvos gyventojai“ išleidimu. Su biogr. žiniom] // Naujos knygos, 1972, Nr. 1, p. 16-17: portr. – (Mokslininko žodis).

Šventosios 23-iosios stovyklos tyrinėjimai 1970-1971 m. // Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1970 ir 1971 m. – Vilnius, 1972, p. 5–11: iliustr. – Santr. rus., p. 171.

Из быта неолитических рыбаков // Тезисы племинарных и секцийных доповшдей (результаты польвых археологчних достлiжень 1970-1971 рокiв на територii Украiны). – Одесса, 1972, с. 84–86.

Исследование неолической стоянки Швянтой // Тезисы докладов на секциях посвещенных итогам полевых исследований 1971 г. – Москва. 1972, с. 37.

Каменные шлифованые изделия в Литве // Беларуския старажитнасцi. – Мiнск. 1972, с. 19.

Стоянка Швянтойи 23 (Паланга) // Археологические открытия 1971 года. – Москва, 1972, с. 410–411.

1973

Topography and stratigraphy of valley camp sites in the Stone and Bronze Ages in Lituhuania // Prehistoric man, his industry and the environment in the Plaistocene and Holocene. – Moscow, 1973, d. 2, p. 53.

Багушене О., Гирининкас А., Римантене Р. Раскопки неолитических стоянок Швянтойи 3 и 9 // Археологические открытия 1972 года. – Москва, 1973, с. 373–374.

1974

Šventosios 3-ioji stovykla; Šarnelės (Plungės r.) stovykla // Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1972 ir 1973 m. – Vilnius, 1974, p. 5–9: iliustr.

Ref.: Tarybų Lietuvos visuomenės mokslai: Istorija. – Vilnius, 1976, Nr. 4, p. 107–109. Даугудис В. / Литуанистика в СССР: История. Научн. – реф. сб. – Вильнюс, 1977, вып. 1, с. 239.

Шарняле – стоянка культуры шнуровой керамики // Археологические открытия 1973 года. – Москва, 1974, с. 393.

1975

Попытка типологического членения ланцетовидных кремневых наконечников Литвы // Новейшие открытия советских археологов (Тезисы докл. конф.) – Киев, 1975, с. 32–33. Ref.; Tarybų Lietuvos visuomenės mokslai: Istorija. Ref. Leid. – Vilnius, 1978, nr. 5, p. 206.

Ref.; Tarybų Lietuvos visuomenės mokslai: Istorija. Ref. Leid. – Vilnius, 1978, nr. 5, p. 206.

Римантене Р., Гирининкас А. Раскопки поселения каменного века у с. Нида на Куршской косе // Археологические открытия 1974 года. – Москва, 1972, с. 409–410.

1976

Regina Volkaitė-Kulikauskienė // Regina Volkaitė - Kulikauskienė: Lit. r-klė (1943-1976). – Vilnius, 1976, p. 3–10.

Римантене Р., Багушене О. Раскопки поселения эпохи камня у с. Нида на Куршской косе // Археологические открытия 1975 года. – Москва, 1976, с. 442–443: ил.

1977

Mūsų jubiliatai: Regina Volkaitė-Kulikauskienė // Lietuvos istorijos metraštis. 1976 m. – Vilnius, 1977, p. 166–167.

Neolito gyvenvietė Nidoje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1974 ir 1975 m. – Vilnius, 1977 (leid.: 1978), p. 5–10: iliustr.

Ref.: Tarybų Lietuvos visuomenės mokslai: Istorija. – Vilnius, 1979, Nr. 6, p. 273.

К вопросу об образовании балтов // Проблемы этнической истории балтов: Тезисы докладов. – Рига, с. 13–15.

Римантене Р., Багушене О., Гирининкас А. Раскопки поселения эпохи камня с. Нида на Куршской косе// Археологические открытия 1976 года. – Москва, 1977, с. 430.

1978

1968–1977 metų akmens ir ankstyvojo metalo laikotarpių paminklų tyrinėjimai: Neolito gyvenvietės Nidoje tyrinėjimai 1976-1977 m. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1976–1977 m. – Vilnius, 1978, p. 4–8, 77–83. – Bibliogr. nuorodos išnašose.

Раскопки у с. Нида // Археологические открытия 1977 года. – Москва, 1978, с. 437.

1979

Byloja Šventosios radiniai [aut. Pasisakymas apie knygą „Šventoji D. 1: Narvos kultūros gyvenvietės“] // Naujos knygos, 1979, nr. 7, p. 18–19: portr.

1980

The interrelations between the Finno-ugrians and the population of the South-eastern Baltic area in the Stone Age // Congressus quintus Internationalis Finno-Ugristarum. – Turku, 20–27. VIII. 1980. – Turku, 1980, d. 2, p. 337.

Nidos akmens amžiaus gyvenvietės tyrinėjimai 1978 metais // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1978 ir 1979 metais. – Vilnius, 1980, p. 16–19.

1981

Раскопки поселения у с. Маргяй // Археологические открытия 1980 года. – Москва, 1981, с. 360–361.

Роль неманской культуры в образовании балтов // Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов. Март 1981. – Вильнюс, 1981, с. 40–43.

1982

Margių I gyvenvietė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1980 ir 1981 metais. – Vilnius, 1982, p. 12–15.

1983

Раскопки поселения каменного века у с. Маргяй // Археологические открытия 1981 года. – Москва, 1983, с. 374–375.

1984

Akmens amžiaus gyvenvietė šalia Šakių lankos; Neolitinė Barzdžio miško gyvenvietė Šventosios 6-osios gyvenvietės tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1982 ir 1983 metais. – Vilnius, 1984, p. 11–17.

Pasakojimas apie akmens amžių: [Apie monografiją „Akmens amžius Lietuvoje“] // Naujos knygos. – 1984, nr. 1, p. 20: portr.

Раскопки неолитического поселения леса Барздис // Археологические открытия 1982 года. – Москва, 1984, с. 387.

Pratarmė // Lietuvos archeologija. T. 4. Akmens amžiaus gyvenvietės ir kapai. – Vilnius, 1985, p. 3–4.

Раскопки неолитических поселений Швянтоий и Шакес // Археологические открытия 1983 года. – Москва, 1985, с. 429–430.

1986

Akmens amžiaus gyvenvietė šalia Šakių lankos // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1984 ir 1985 metais. – Vilnius, 1986, p. 16–17.

Žodis apie atsakingą redaktorę // Lietuvos archeologija. T. 5. Ankstyvieji šiaurės rytų Lietuvos piliakalniai. – Vilnius, 1986, p. 138–139.

Šventosios 6-osios gyvenvietės tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1984 ir 1985 metais. – Vilnius, 1986, p. 17–19.

Неолитические поселения Шакес и Швентойи 6// Археологические открытия 1984 года. – Москва, 1986, c. 360.

1987

Начало земледелия в Прибалтике // Задачи советской археологии в свете решений XXVII съeзда КПСС (Суздаль 1987 г.). Москва, 1987, c. 212–213.

Раскопки поселения Швентойи 6 // Археологические открытия 1985 года. – Москва, 1987, c. 484–485.

Этапы перелома мировозрения в неолите (по данным памятников Литвы) // Конференция:: религиoзные представления в первобытном обществе. Тезисы докладов. – Москва, 1987, с. 98–100.

1988

Šventosios gyvenviečių tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1986 ir 1987 metais. – Vilnius, 1988, p. 20–23.

Раскопки поселений Швентойи // Археологические открытия 1986 года. – Москва, 1988, с. 399.

1989

Взаимодействия древних культур в басейне Балтийского моря // Тезисы докладов советско-датского симпозиюма. – Ленинград, 1989, с. 34–36.

1990

Šventosios 6-osios ir 4-osios gyvenviečių tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1988 ir 1989 metais. – Vilnius, 1990, p. 21–25: iliustr.

Tarptautinė konferencija Dubline // Lietuvos istorijos metraštis, 1989 metais. – Vilnius, 1990, p. 145–146.

1992

Šventosios 4-osios gyvenvietės tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1990 ir 1991 metais. Vilnius, 1992, sąs. 1, p. 31–34: iliustr.

1993

Marija Alseikaitė-Gimbutienė // Lietuvos istorijos metraštis, 1991 metai. – Vilnius, 1993, p. 259–261.

Об образовании жуцевской культуры // Час. помнiкi, людз. – Минск, 1993, с. 107–108.

1994

Šventosios 4-osios gyvenvietės tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1992 ir 1993 metais. – Vilnius, 1994, p. 30–34: iliustr.

Rimantienė R., Česnys G. Pan-European Corded Ware Horizont 9A-Horizont) and the Pamarių (Baltic Coastal) Culture // International Conference „The indo-Europeanization of Northern Europa“: „In memoriam M. Gimbutas.“ Vilnius, Lithuania. 1-7 September. 1994. – Vilnius, 1994, p. 25.

1995

On the Question of the economic activities of the corded ware people // In memoriam Eduards Šturms 1895–1995. Scientic Conference Investigations of Stone and Bronze Ages in Baltic region. Riga, October 9–11, 1995.

1996

Investigation of Šventoji find site in 1986–1995 // Lietuvos ir Vakarų Norvegijos archeologija: šiandiena ir perspektyvos (Vilniaus-Bergeno archeologų konferencija, 1996 m. balandžio 15-19 d.). Programa ir tezės. – Vilnius, 1996, p. 11.

Šventosios gyvenvietės IV tyrinėjimai// Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais. – Vilnius, 1996, p. 22–24: iliustr.

1997

Regina Volkaitė – Kulikauskienė // Lietuvos istorijos metraštis, 1996 metai. – Vilnius, 1997, p. 524–526.

Остраускас Т., Римантене P., Юодагальвис В. Кремневая индустрия поселений ранневого брнзового века Литвы // Międzynarodowy Sympozjum „Trzciniec“ system kulturowy czy interkulturowy proces. Spoleczeństwa pogranica Baltyjsko – pontyjekiego w początkach epoki brązu. Streszczenia referatów. – Poznań, 1997, s. 57–58.

1998

Grūdos parko 3-ioji gyvenvietė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. – Vilnius, 1998, p. 40–41.

2000

Ona Navickaitė – Kuncienė (1926 01 18 – 1999 05 30) [in memoriam] // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. – Vilnius, 2000, p. 631–632.

Ostrauskas T., Rimantienė R. Tyrinėjimai Katros ištakų 1-oje gyvenvietėje 1998 metais // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. – Vilnius, 2000, p. 61–65.

 

Straipsniai enciklopedijose

Hallstat // Lietuviškoji enciklopedija. – Kaunas, 1941, [T.] 9, skilt. 1012–1015: iliustr. – Parašas: R. J. Bibliogr.: 4 pavad.

Agelaičiai; Akmens amžius; Auka; Česiukai; Drąseikiai – 2 (dalis straipsnio); Egliškiai; Eiguliai; Gramdukas; Gremžtukas; Jakštonys (d. str.); Juodkrantė (d. str.)// Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1966, T. 1, p. 17, 32–33, iliustr. – Bibliogr.: 5 pavad.: p. 74, 117, 326, 426, 458. – Bibliogr.: 4 pavad., p. 460. – Bibliogr.: 1 pavad., p. 590: iliustr., 594: iliustr., 665, 714-715: iliustr. – Bibliogr.: 3 pavad. – Aut. nenurod.

Kaplys; Kirvis; Klangiai; Lapainia. – 2. Netiesai, Paštuva (d. str.); Petrašiūnai (d. str.); Puvočiai-2 // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968, T. 2, p. 49, iliustr., 157, 288. – Bibliogr.: 1 pavad.: p. 688, 787, 828. – Bibliogr.: 1 pavad.; p. 953. – Aut. nenurod.

Radikiai; Rėžtukas; Rudnia – 1; Samantonys; Skaruliai (d. str.); Strėlė; Šventoji – 3; Tarasenka Petras; Tūbausiai; Uteliai; Vaikatonys (d. str.); Varėna – 1; Zervynos; Žalvario amžius; Žeberklas // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1971, T. 3, p. 13, 76: iliustr.; 109-110:iliustr., 153, 215, 315: iliustr., 444: iliustr., 469-470: portr., 5 pavad.; p. 875–876: iliustr. – Aut. nenurod.

Akalis; Akmeninės bobos; Akmeninės dėžės; Akmeninės žuvys; Akmens amžius; Amrio kultūra; Amros kultūra; Badarijaus kultūra; Baltai (d. str.)// Lietuviškoji tarybinė enciklopedija . – Vilnius, 1976, T. 1, p. 99: iliustr., 108: iliustr., 109: iliustr., 201, 560–561, 598–599. – Bibliogr.: 9 pavad. – Aut. nenurod.

Berdužas; Bibikovas Sergejus; Boš – Chimpera Pedras; Brejus (Breul) Anri Eduardas properas; Briusovas Aleksandras; Būstas; Butmyro kultūra; Bžešče; Chartumas; Chelmas (d. str.); Čaildas (Childe) Gordonas, Dažytosios keramikos kultūra // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1977, T. 2, p. 102, 131, 229, 265–266, 280–281, 341–342: iliustr., 347, 350, 381: iliustr., 384, 453–454: portr., 597. – Aut. nenurod.

Dešeletas (Dechelette) Žozefas; Dnepro-Doneco kultūra; Dolmenas; Dolny Vestonice; Dubičiai; Dunojaus kultūra; Dziomonas; Džemdet Nasras; Eirepe (Äyräpää) Arnė Elijas; Eolitai; Epipaleolitas; Ertebiolės kultūra; Fatjanovo kultūra; Folmsas; Gagarinas (Voronežo sr.) // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1978, t. 3, p. 18, 127, 136: iliustr., 178-179, 193, 216-217: iliustr., 224: iliustr., 261, 360, 364, 377: iliustr., 444, 518, 575. – Aut. nenurod.

Gerzės kultūra; Gimbutienė Marija; Gliogeris (Gloger) Zigmuntas; Gorbunovo durpynas; Gramdukas; Gremžtukas // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1978, T. 4, p. 80, 91, 131, 151, 189: iliustr., 203.

Jaždževskis (Jaźdźewski) Konradas; Jafimenka Petras; Jelisejevičiai; Juostinės keramikos kultūra; Kampinji kultūra; Kapojavos urvas; Kapsos kultūra; Karelų kultūra; Katakombų kultūra; Kijik Kobra // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1979, T. 5, p. 44, 48, 133, 239, 277: iliustr., 278, 306, 366: iliustr., 477. – Aut. nenurod.

Mezolitas // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1981, T. 7, p. 452.

Narvos kultūra; Nemuno kultūra; Neolitas; Paleolitas; Pamarių kultūra // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1981, T. 8, p. 96: iliustr., 140: iliustr., 147, 424, 431-432: iliustr. – Aut. nenurod.

Tarasenka Petras; Tūbausių kapinynas // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1983, T. 11, p. 102, 444: iliustr. – Aut. nenurod.

Virvelinės keramikos kultūra; Žalvario amžius // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius,1984, T. 12, p. 297: iliustr., 470–471: iliustr.

Akmens amžius; Auka; Baltai; Drąseikių mezolito ir neolito gyvenvietės; Dubičių piliakalniai; Dubičių stovyklavietės; Eigulių stovyklavietės; Gintaro dirbiniai; Gramdukas; Gremžtukas// Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius,1985, T. 1, p. 30, 130, 178–179, 312–313: iliustr., 452, 462, 490: iliustr., 621–622: iliustr., 650: iliustr., 655: iliustr.

Juodkrantė; Kašėtų stovyklavietės; Kulikauskienė, Volkaitė-Kulikauskienė Regina; Maglemozės kultūra; Margių gyvenvietės // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1986, T. 2, p. 147–148: iliustr., 233, 424: portr., 675, 692–693.

Mezolitas; Narvos kultūra; Nemuno kultūra; Neolitas; Netiesų stovyklavietės ir gyvenvietė; Nidos neolito gyvenvietė; Paleolitas; Pamarių kultūra; Paštuvos stovyklavietė ir alkvietė; Puvočių stovyklavietės; Radikių stovyklavietė ir kapinynas; Rėžtukas; Rudnios stovyklavietės; Samantonių stovyklavietė// Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1987, T. 3, p. 65: iliustr., 181: iliustr., 198: iliustr., 201: iliustr., 209, 213, 281: iliustr., 286: iliustr., 323: iliustr., 478, 482, 542: iliustr., 579, 619.

Stovyklos; Strėlė; Svidrų kultūra; Šventosios gyvenvietės; Tarasenka Petras; Titnagas; Virvelinės keramikos kultūra // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius,1988, T. 4, p. 112, 116: iliustr., 143: iliustr., 240: iliustr., 262-263, 323 (d. dtr.), 576: iliustr.

Žaliosios stovyklavietė ir gyvenvietė // Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva. – Vilnius, 1998, T. 1, p. 271-272.

Panemunės stovyklavietė ir centrinė gyvenvietė. Salaitė; Dubičių pirmoji senovės gyvenvietė; Dubičių trečioji senovės gyvevietė; Versminio pirmoji senovės gyvenvietė; Janionių stovyklavietė ir senovės gyvenvietė; Glyno stovyklavietės; Glyno ketvirtoji stovyklavietė; Glyno pirmoji stovyklavietė ir senovės gyvenvietė; Glyno šeštoji stovyklavietė ir senovės gyvenvietė; Glyno trečioji stovyklavietė; Kaibūčių stovyklavietė; Lavyso šeštoji senovės gyvenvietė; Maksimonių ketvirtoji stovyklavietė; Maksimonių pirmoji stovyklavietė ir senovės gyvenvietė; Maksimonių trečioji stovyklavietė; Mančiagirės pirmoji stovyklavietė; Margių antroji stovyklavietė ir senovės gyvenvietė; Salos kalnas; Margių trečioji stovyklavietė ir senovės gyvenvietė; Mergežerio tryliktoji senovės gyvevietė; Merkinės pirmoji stovyklavietė ir senovės gyvenvietė; Merkinės trečioji stovyklavietė; Netiesų pirmoji stovyklavietė ir senovės gyvenvietė; Puvočių pirmoji stovyklavietė; Ratnyčiose senovės gyvenvietė; Lynupio stovyklavietė ir senovės gyvenvietė; Zervynų pirmoji senovės gyvenvietė; Bratoniškių stovyklavietė ir senovės gyvenvietė // Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva. – Vilnius, 1998, T. 2, p. 227, 231–233, 233, 236, 250, 253, 272, 275, 285, 306.

 

Publicistika, mokslo populiarinimas

1938

Landsbergytė E., Jablonskytė R. Automobiliu Kaunas – Roma – Kačerginė // XX amžius. – 1938, rugs. 1, p. 4.

Landsbergytė E., Jablonskytė R. Čia vyrai dėvi sijonus // XX amžius. – 1938, rug. 2, p. 5.

Landsbergytė E., Jablonskytė R. Rapsodijų ir pustų tėvynėje // XX amžius. – 1938, rugs. 5, p. 5.

Landsbergytė E., Jablonskytė R. Italai kalbina lietuviškas sinjoritas // XX amžius. – 1938, rugs. 6, p. 5.

Landsbergytė E., Jablonskytė R. Kontrabandos keliu į bažnyčią // XX amžius. – 1938, rugs. 7, p. 8.

Landsbergytė E., Jablonskytė R. Lietuviai gėrisi italų gražuolėm // XX amžius. – 1938, rugs. 9, p. 5.

Landsbergytė E., Jablonskytė R. Lietuvaitės apžiūri amžinąjį miestą // XX amžius. – 1938, rugs. 19, p. 5.

Landsbergytė E., Jablonskytė R. „Aidų“ imperatoriaus pirtyse // XX amžius. – 1938, rugs. 20, p. 7, 8.

Landsbergytė E., Jablonskytė R. Senasis testamentas Mykolo Angelo freskose // XX amžius. – 1938, rugs. 22, p. 4, 8.

Landsbergytė E., Jablonskytė R. Vizitas Vezuvijui // XX amžius. – 1938, rugs. 27.

Landsbergytė E., Jablonskytė R. Kelionė per Dantės pragarą // XX amžius. – 1938, rugs. 29, p. 8.

Landsbergytė E., Jablonskytė R. Lietuviški varpeliai prie didvyrių paminklo // XX amžius. – 1938, spalio 3, p. 5.

Landsbergytė E., Jablonskytė R. Nakvynė Jogailos viešbuty // XX amžius. – 1938, spalio 4, p. 8.

1940

Holubovičienė E., Holubovičius V., Jablonskytė R. Seniausias Vilnius kasinėjimų šviesoje // Vilniaus balsas. – 1940, gruod. 22, p. 5. – Tas pats lenk.: Prawda Wileńska. – 1941, saus. 24.

1949

Jablonskytė R., Rimantas J. Liaudies buities muziejų klausimu// Pergalė. – 1949, Nr. 11, p. 89–94.

1956

Prieš 2000 metų panemunėse:[Eltos koresp. pokalbis su Kauno valst. M. K. Čiurlionio vardo muziejaus moksl. bendr. R. Rimantiene apie Kauno marių dugno tyrinėjimus] // Tiesa. – 1958, liepos 27.

1958

Registruokime senovės paminklus // Tarybinis mokytojas. – 1958, birž. 8.

1967

Atradimai Šventosios pelkėse // Mokslas ir gyvenimas. – 1967, Nr. 11, p. 16-20: iliustr., - Švyturys (Kretinga). – 1967, gruod. 19.

Miko Balčiaus padermei 5000 metų: [pokalbis su archeol. kasinėjimų Šventojoje, Kretingos rajone, vadove R. Rimantiene/ Užrašė J. Jurevičius] // Švyturys. – 1967, Nr. 22, p. 8–9: iliustr.

1968

Seniausieji Lietuvos gyventojai // Švyturys. – 1968, Nr. 9, p. 10.

Seniai, seniai, labai seniai: [pasikalbėjimas su R. Rimantiene apie Šventosios gyvenvietę/ Užrašė V. Juodakis] // Moksleivis. – 1968, Nr. 7, p. 8–9.

1969

Alkas vėl išvydo saulę: [apie archeologinius kasinėjimus Šventojoje, Kretingos r.] // Gimtasis kraštas. – 1969, rugs. 25, p. 2–3: iliustr.

Atrudumi Sventajas purvos // Zinātne un Technika (Rīga). – 1969, Nr. 11, lpp. 26–29: iliustr.

Находки литовских археологов: у Швянтойи близ Паланги // Наука и техника (Рига). – 1969, No 11, с. 26–28: ил.

1970

1971

Rimantienė R., Urbanavičius V. Pagoniška šventykla Žemaitijoje: [apie archeologinius kasinėjimus Žemaitijoje]: Mokslas ir gyvenimas. – 1971, Nr. 2, p. 11–13: iliustr.

1973

Šventosios briedžiai // Mokslas ir gyvenimas. – 1973, Nr. 3, p. 15–18.

1974

Akmens amžiaus gyvenvietė Šarnelėje // Kibirkštis (Plungė). – 1974, birž. 4: iliustr.

Akmens amžiaus papuošalai:[apie gintaro dirbinius] // Mokslas ir gyvenimas. – 1974, Nr. 5, p. 17–19: iliustr.

1976

Kai Lietuvoje ruonius medžiojo // Mokslas ir gyvenimas. – 1976, Nr. 6, p. 34-35.

Turtinga archeologų vasara // Tarybinė Klaipėda. – 1976, rugpj. 11.

1977

Baltų kilmės problema // Mokslas ir gyvenimas. – 1977, Nr. 10, p. 17-19: iliustr.

1978

Nida – senųjų baltų gyvenvietė // Mokslas ir gyvenimas. – 1978, nr. 11, p. 16-19.

1981

Mūsų viešnia: [apie prof. M. Gimbutienę] // Mokslas ir gyvenimas. – 1981, Nr. 7, p. 18.

1982

Kai užnemunėje jotvingiai gyveno:[apie P. Kulikausko knygą „Užnemunės piliakalniai“] // Naujos knygos. – 1982, nr. 5, p. 22-23.

Rimantienė R., Abramauskas S., Batūra R., Daugudis V. ir kt. Miestas vertas muziejaus [apie Vilniaus senamiestį] // Vakarinės naujienos. – 1986, rugs. 19.

1988

Ariau, ariau, ariau...[apie neolito žemdirbystės įrankius, rastus Šventojoje, Kretingos r.] // Mokslas ir gyvenimas. – 1988, Nr. 3, p. 2–23: iliustr.

Gyventume akli ir kurti...// Kalba Vilnius. – 1988, rugs. 30.

Gyvenimas baltų studijoms:[apie M. Gimbutienę] // „Tėviškės“ draugijos kalendorius’89. – Vilnius, 1988, p. 153-155: portr.

Komentaras. [Lietuvos istorija. Red. A. Šapoka. Priešistorinis laikotarpis] // Kultūros barai. – 1988, Nr. 8, p. 65.

1989

Ar Lietuvoje ne per daug lietuvių? // Atgimimas. – 1989, saus. 6 (Nr. 1), p. 3.

Iškalbinga tyla: [dėl V. Kudirkos sužaloto antkapio] // Komjaunimo tiesa. – 1989, saus. 12.

1991

Baltiškojo ornamento beieškant // Jaunimo gretos. – 1991, Nr. 1, p. 6: iliustr.

1994

Netekome Marijos Gimbutienės // Literatūra ir menas. – 1994, vas. 12 (Nr. 7), p. 15: portr. – (Pro memoria).

Kazakevičius V., Rimantienė R., Repšys P., Butrimas A. ir kt. Didžiųjų kunigaikščių rūmuose – Prezidentūra? // Lietuvos aidas. – 1994, kovo 24, p. 12.

1995

Archeologija – kantriųjų mokslas: [pakalbį užrašė L. Darbutaitė] // Respublika. – 1995, spalio 24, p. 16: portr.

1996

Eiti skirtu keliu:[apie M. Gimbutienę] // Šeimininkė. – 1996, spalio 24 (nr. 4), p. 1, 5.

1998

Ištikimybė akmens amžiui: [pokalbį užrašė Gediminas Zemlickas] // Mokslo Lietuva. – 1998, vas. 25, p. 12, 16, kovo 11, p. 25, bal. 9, p. 12, 16.

2000

Kur prasideda menas // Šiaurės Atėnai. 2000, spalio 7, p. 10.

 

Vertimai

Petrenko M., Jastržembskaja M., Vokiečių kalbos vadovėlis = deutsch: vidur. M-klos 5 kl. / bendraaut. E. Adamova;/ Iš rusų k. vertė R. Jablonskytė. – Kaunas: Valst. Ped. Lit. L-kla, 1950. – 196 p.

Biriukovas N. Naryno vandenys/ Vertė R. Jablonskytė. – Vilnius: Valst: Valst. grož. lit. l-kla, 1952. – 720 p.

Lagerlöf S. Sakmė apie Gestą Berlingą/ Vertė R. Jablonskytė – Rimantienė. – Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1958. – 430 p.: žemėl.

Saga apie Gestą Berlingą/ Selma Lagerliof; [iš švedų kalbos vertė Rimutė Rimantienė]. Nykštukas. Sibilė/ Peras Lagerkvistas; [iš švedų kalbos vertė Eugenija Stravinskienė]. – Vilnius: Vaga, 1989. – 542 p.: iliustr. – (Pasaulinės literatūros biblioteka; kn. 95. XX a. literatūra). – Versta iš Gösta Berlings saga/ S. Lagerlöf. 1954. – Versta iš Dvärgen, 1968. – Versta iš : Sibyllan/ P. Lagerkvist, 1956.

Undest S. Kristina, Lauranso duktė: [Romanas]/ Iš norv. k. vertė R. Jablonskytė-Rimantienė, - Vilnius; Valst. grož. lit. l-kla, 1960.

T. 1. Vainikas. – 364 p., 1 potr. 1.

T. 2. Žmona. – 520 p.

T. 3. kryžius. – 563 p.

Kristina Lavransdater I-III, 2-as pataisytas leidimas/ Sigrid Undset; vertė R. Rimantienė. – Vilnius: Žiburys, 1995. – 740, [1] p.

Ibsenas H. Dramos/ vertė K. Boruta ir R. Jablonskytė – Rimantienė/ Šmėklos; Laukinė antis; p. 113-323. – Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla. 1963. – 324 p., portr.

Li. J. Klanų vienkiemis [Apysakos]/ vertė R. Jablonskytė-Rimantienė. – Vilnius: Vaga, 964. – 247 p.

Ibsenas H. Peras Giuntas: Dram. Poema/ iš norv. k. vertė R. Rimantienė ir T. Rostovaitė. – Vilnius: Vaga, 1972. – 294 p. Rec. Judelevičius D. Ginčytina, bet įdomu: [Apie vertimą]// Pergalė. – 1973, Nr. 11, p. 169-173.

Ibsenas H. Peras Giuntas:[Ištr. iš dram.] Iš norv. k. vertė T. Rostovaitė ir R. Rimantienė// Literatūra ir menas. – 1972., gruod. 9, p. 7.

Peras Giuntas/ H. Ibsenas; iš norv. k. vertė T. Rostovaitė, R. Rimantienė; Lėlių namai: drama/ H. Ibsenas; iš norv. k. vertė K. Boruta. – Kaunas: Šviesa, 1981. – 328 p. – (Mokinio biblioteka).

 

Apie R. Jablonskytę – Rimantienę

1938

Eretas J. Laiškas E. Lansbergytei ir R. Jablonskaitei // XX amžius. – 1938, spalio 8, p. 4. – Parašas: Hispanus.

1942

Jablonskytė Rimutė // Lietuvos enciklopedija. – Kaunas, 1942 (1943), T. 10 – Skilt. 260. – Aut. nenurod.

1956

Jablonskytė-Rimantienė Rimutė // Lietuvių enciklopedija. – Boston, 1956, T. 9, p. 236. – Aut. nenurod.

1962

Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Istorijos institutas skelbia... [apie R. Jablonskytės-Rimantienės ist. Kand. Disert. Gynimą 1962 m. spalio 30 d.] // Tiesa, 1962, spalio 20.

Ragaišienė V. Istorijos institute: [kronikoje minimi R. Rimantienės 1961 m. moksl. Darbai] // LTSR MA darbai. – Serija A. – 1962, T. 2, p. 220-223. Tekstas liet., rus.

1963

Čiapas J. Archeologų konferencija: [Minske: minimas ir R. Rimantienės pranešimas] // Vakarinės naujienos, 1963, geg. 11.

Navickas K. Kraštotyrininkai susitiko su mokslininkais: [su R. Rimantiene ir V. Miliumi Merkinės mokykloje] // Tarybinis mokytojas. – 1963, lapkr. 28: iliustr.

Zakarauskaitė M. Istorijos institute: [kronikose minima ir R. Rimantienės moksl. veikla] // LTSR MA darbai. – Serija A. – 1963, T. 2, p. 284-288, 226-233, 1996, T. 3, p. 204-209; 1997, T. 3, p. 156-158, 1969, T. 3, p. 156–159. Tekstas liet., rus.

1966

Kulikauskas P., Jablonskytė Rimutė, Konstantino // Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frügeschichte Europas. – Praga, 1966, T. 1, p. 544. – Aut. nenurod.

1967

Таутавичюс А. Археологические раскопки Института истории АН Лит. ССР: [apie R. Rimantienės vadovaujamus kasinėjimus] // Археологические открытия 1966 года. – Москва, 1967, c. 271–278.

1968

Таутавичюс А. Археологические исследования Института истории АН Лит. ССР в 1948-1967 гг.// 20 лет: Материалы к отеч. конф. археолог. И этногр. Экспедиций Ин-та истории АН Лит. ССР 1948-1967 гг. – Вильнюс, с. 5–16.

1969

Rimantienė Rimutė // Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frügeschichte Europas. – Prag, 1969, T. 2, p. 1147.

Apals J., Leinasare I., Loze I. Padomju archeologijas jubilieja sesija: [R. Rimantienės pranešimo santr.] // Latvijas PSR Zin. Akad. Vēstis. – 1969, Nr. 11, p. 143–146.

1970

Pagirienė I. Lietuvos TSR archeologija (1940-1967): Bibliogr. rodyklė: [yra ir R. Rimantienės to laikotarpio darbai]. – Vilnius LTSR VRB. – 1970, 258 p. Antraštė: LTSR valst. resp. b-ka.

Волкайте-Куликаускене Р. Археологические исследования в Советской Литве// Прибалтийским советским республикам тридцать лет. – Вильнюс, 1970, c. 99–103. – Библиогр. ссылки в подстроч. Примеч.

1971

Kezienė T. Taip liepia širdis // Tiesa. – 1971, vas. 11.

Nakaitė L. Respublikos archeologų ir etnografų darbai 1968-1969 metais: Archeologų pranešimai: [R. Rimantienės pranešimo santr.] // Lietuvos istorijos metraštis. 1971 m. – Vilnius, 1971, p. 177–178.

Petrauskienė Z., Valentelienė P. Lietuvos TSR mokslininkų disertacijos, 1945-1968: [yra duomenų apie R. Rimantienės ist. Kand. Disertaciją, p. 364]. – Vilnius: MAB, 1971, 490 p.

Rimantienė Rimutė // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1971, T. 3, p. 81. – Bibliogr.: 5 pavad. – Aut. nenurod.

Sliesoriūnas F. Istorijos institutas: [R. Rimantienės 1970 m. veikla] // LTSR MA darbai. A serija. – 1971. T. 3, p. 154-160. – Lygiagr. tekstas rus.

Tautavičius A. Archeologiniai kasinėjimai respublikoje 1970 m.:[apie R. Rimantienės vadovaujamus kasinėjimus] // Lietuvos istorijos metraštis. 1971 m. – Vilnius, 1971, p. 190.

1972

Kezienė T. Kai surandame save: [apie R. Rimantienę ir kt.] // Tarybinė moteris. – 1972, Nr. 12, p. 3–5, portr. – Tas pats lenk.

1973

Tautavičius A. Lietuvos archeologijos tematika apgintos kandidatinės disertacijos (1949–1968): [apie R. Rimantienę] // Lietuvos istorijos metraštis. 1972 m. – Vilnius, 1973, p. 255–256. – Aut. nenurod.

1974

Adomonienė O. Lietuvos TSR mokslininkai – istorijos mokslų daktarai: [apie R. Rimantienę] // Lietuvos istorijos metraštis. 1973 m. – Vilnius, 1974, p. 243.

Moksliniai ryšiai: [R. Rimantienės pranešimo, skaityto Minske archeologų konferencijoje 1972. II 28-30 santr.] // Lietuvos istorijos metraštis. 1973 m. – Vilnius, 1974, p. 245–250.

Nakaitė L., Merkienė R. Respublikos archeologų ir etnografų ataskaitinė konferencija: [R. Rimantienės pranešimo santr.] // Lietuvos istorijos metraštis. 1973 m. – Vilnius, 1974, p. 246.

Tautavičius A. Istorijos instituto veikla archeologijos srityje // Lietuvos istorijos metraštis. 1973 m. – Vilnius, 1974, p. 177–184. – Bibliogr. nuorodos išnašose.

1975

Puzinas J. Rimantienė, Rimutė // Encyklopedia Lituanica. – Boston, 1975, T. 4., p. 493–494.

Loze I. Mezolita problēmām veltītais simpozijs: [Leningradas. 1974 m. gruodis. R. Rimantienės pranešimo santr.] // Latvijas PSR Zin. Akad. Vēstis.-1975, Nr. 6, lpp. 151–155. Bibliogr. nuorodos išnašose.

1976

Aun M., Selirand j. Archeologide konvertents:[apie R. Rimantienės pranešimą Kijeve TSRS archeologų konferencija 1975 m. bal. 17-21 d.] // esti NSV Teaduste Akad. Toimetised. 25 köide Ühiskonnateadused, 1976, Nr. 2, p. 198-202.

Kezienė T. Žmogeliukas ant puodo šukės // Tiesa, 1976, rugs. 24: iliustr.

Loze I. Neolita problēmām veltītais simpozijs Leningradā:[R. Rimantienės pranešimo santr., 1975 m. gruod. 8–11 d.] // Latvijas PSR Zin. Akad. Vēstis. – 1976, Nr. 4, lpp. 146–148.

Tautavičius A. Disertacijų gynimo apžvalgos: pirmykščiai Lietuvos gyventojai // Lietuvos istorijos metraštis. 1974 m. – Vilnius, 1976, p. 189–190.

Tautavičius A. Archeologinių paminklų tyrinėjimai 1973 m.: 1. Akmens amžiaus stovyklos: [Apie R. Rimantienės archeol. tyrinėjimus] // Lietuvos istorijos metraštis. 1974 m. –Vilnius, 1976, p. 20.

Tautavičius A. Archeologinių paminklų tyrinėjimai 1974 m.: 1. Stovyklos, piliakalniai ir gyvenvietės: [Apie R. Rimantienės archeolog. tyrinėjimus Nidoje] // Lietuvos istorijos metraštis. 1975 m. – Vilnius, 1976, p. 131.

1977

Aleknavičius G. Šukės laimę neša: [Rimantienės archeolog. tyrinėjimai Nidoje]// Moksleivis. – 1977, nr. 12, p. 36–37: iliustr.

Sliesoriūnienė E. Tik keli gyvenimo puslapiai// Tarybinė moteris.-1977, nr. 5, p. 3–4. - tas pats žurn. lenk.

Tautavičius A. Archeologiniai tyrinėjimai 1975 m.: 1. Akmens amžiaus stovyklos// Lietuvos istorijos metraštis. 1976 m. – Vilnius, 1977, p. 144.

Tōnisson E. Balti rahvaste etnilise konveretsilt piias:[R. Rimantienės pranešimo, skaityto Rygoje baltų etnografinė konferencija 1977 m. kovo 29–30 d. santr.]// Kell ja kirjandus. – Tallinn, 1977, Nr. 7, p. 446–448. – Bibliogr. nuorodos išnašose.

1978

Cimermanis S., Mugurevičs E., Rudzite M. Starprepublikāniskā konference par baltu etniskās vēstures probelmām: [R. Rimantienės pranešimo ref.]/ Latvijas PSR Zin. Akad. Vēstis. – 1978, Nr. 3, lpp. 131–136.

Rimutė Rimantienė // Mokslas ir gyvenimas. – 1978, Nr. 11, virš. (2 p.): portr.

Tautavičius A. Archeologinių paminklų tyrinėjimai 1977 metais: 1. Neolito stovyklos ir gyvenvietės // Lietuvos istorijos. 1977 m. – Vilnius, 1978, p. 186–187.

1979

Ročka K. „Tarybų Lietuva“ Nr. 28: [Apie kino žurnalą, skirtą R. Rimantienės veiklai] // Savaitės ekranas. – 1979, Nr. 5, p. 2.

Tautavičius A. Archeologinių paminklų tyrinėjimai 1978 metais: Akmens amžiaus stovyklos gyvenvietės // Lietuvos istorijos metraštis. 1978 m. – Vilnius, 1979, p. 155.

1980

Butrimas A., Girininkas A., Naujausia akmens amžiaus medžiaga (1976-1980. Ataskaitinės parodos katalogas):[R. Rimantienės 60-mečio ir 40 m. moksl. darbo sukakties proga]. – Vilnius, 1980. – 39 p.: iliustr.

LTSR Aukščiausios Tarybos Prezidiume: [Dėl R. Rimantienės apdovanojimo AT Prezidiumo garbės raštu] // Tiesa. – 1980, spalio 25, p. 1.

Rimutė Rimantienė. Bibliografinė rodyklė: 1940–1980 / Sudarė O. Adomonienė ir A. Tautavičius. – Vilnius, 1980. – 32 p.

Škiudaitė A. Seniai prieš mus ratu žvaigždynai skriejo: [naujausių akmens amžiaus radinių paroda, skirta R. Rimantienės gimimo ir 40 metų moksl. darbo jubiliejui] // Literatūra ir menas. – 1980, gruod. 27, p. 16: iliustr.

Tōnisson E. Teadulisk konverents H. Moora 80. Sunniaastapäeva tähistamisels:[Apžvelgiamas 1980 02 26-28 Taline įvykusios H. Mooros 80 gimimo metinės skirtoje konferencijoje R. Rimantienės pranešimas] // Eesti NSV Teaduste Akademia tometised.-1980, sąs. 4 (29), p. 298–300.

1981

Tautavičius A. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1979 metais: [Apie kasinėjimus Janapolės apyl., Biržulio ež. Baseine] // Lietuvos istorijos metraštis. 1979 metai – Vilnius, 1981, p. 160.

Tautavičius A. Archeologinių paminklų tyrinėjimai 1980 metais: [apie tyrinėjimus Margiuose, Varėnos r.] // Lietuvos istorijos metraštis. 1980 metai – Vilnius, 1981, p. 164.

Kulikauskienė R. Rimutė Rimantienė // Lietuvos istorijos metraštis. 1980 m. – Vilnius, 1981, p. 170.

Kulikauskienė R. Из древнейшей истории балтских народов:[R. Rimantienės str. apie baltų susidarymą apžvalga]. Рига, 1980 // Lietuvos istorijos metraštis, 1980 m. – Vilnius, 1981, p. 125–130.

Sauer G. V. Internationalker Finnougristenkongress, Turku, 1980:[minimas R. Rimantienės pranešimas] // Etnographisch-archäologische Zeitschrift (Berlin). – 1981, sąs. 3, p. 497–497.

1982

Loze I. Padomju un somu archeologu tīkšanās Leningradā:[R. Rimantienės pranešimo apžvalga] // Latvijas PSR Znātnu Akademijas vēstis. – 1982, Nr. 3, lpp. 130–131.

Škiudaitė A. Giminystė nuo ledynmečio:[Apie ekspediciją Klos pusiasalyje , dalyvaujant R. Rimantienei] // Literatūra ir menas. – 1982, geg. 15, p. 16.

Tautavičius A. Rimantienė (Jablonskytė), Rimutė // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija.-Vilnius, 1982, T. 9, p. 439: ir portr. – Aut. nenurod.

Tautavičius A. Archeologijos paminklų tyrinėjimai Lietuvoje 1981 metais:[apie Margių, Varėnos r., gyvenvietės kasinėjimus] // Lietuvos istorijos metraštis. 1981 m. – Vilnius, 1982, p. 163.

1984

Tautavičius A. Archeologinių paminklų tyrinėjimai 1982 metais: [apie tyrinėjimus Dubičiuose, Varėnos r., ir Šventojoje] // Lietuvos istorijos metraštis. 1983 m. – Vilnius, 1984, p. 172.

1985

Tautavičius A. Archeologinių paminklų tyrinėjimai Lietuvoje 1983–1984: [apie Šakių, Varėnos r. ir Šventosios gyvenviečių kasinėjimus]// Lietuvos istorijos metraštis. 1984 m. – Vilnius, 1985, p. 149, 152.

1986

Tautavičius A. Archeologinių paminklų tyrinėjimai Lietuvoje 1985 metais: [informacija apie kasinėjimus Rudnioje, Varėnos r. ir Šventojoje]// Lietuvos istorijos metraštis. 1985 metai. – Vilnius, 1986, p. 171.

1987

Moksliniai ryšiai: [Maskvoje apgintos S. Ošibkinos disertacijos oponentė] // Lietuvos istorijos metraštis. 1986 m. – Vilnius, 1987, p. 165.

Tautavičius A. Archeologinių paminklų tyrinėjimai Lietuvoje 1986 metais: [apie Šventosios gyvenviečių tyrimus] // Lietuvos istorijos metraštis. 1986 metai. – Vilnius, 1987, p. 167.

Tautavičius A., Rimantienė, Jablonskytė, Rimutė // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1987, T. 3, p. 548: portr.

1988

Kazakevičius V. Archeologinių paminklų tyrimai Lietuvoje 1987 metais: [apie Šventosios gyvenviečių tyrimus] // Lietuvos istorijos metraštis. 1987 metai. – Vilnius, 1988, p. 192.

1989

Kazakevičius V. Archeologinių paminklų tyrinėjimai Lietuvoje 1988 metais: [apie Šventosios gyvenviečių tyrimus] // Lietuvos istorijos metraštis. 1988 m. – Vilnius, 1989, p. 231.

Švedas V. Kalba: [LKP CK XVII plenume 1989 II 21 Vilniaus m. Spalio r. partijos komiteto pirmojo sekretoriaus kalba, kurioje kritikuojamas R. Rimantienės str. „Atgimime“ Nr. 1] // Tiesa. – 1989, vas. 24, p. Правда (Москва), 1989, 22 февр.

1989 metų premijavimui pateiktų darbų ir jų autorių sąrašai: [pristatoma ir R. Rimantienė] // Tiesa. – 1989, bal. 23, p. 4.

1990

Žvirblis A. Archeologinių paminklų tyrimai Lietuvoje 1989 metais:[apie tyrimus Šventojoje] // Lietuvos istorijos metrštis. 1989 m. – Vilnius, 1990, p. 156.

1991

Rimantienė Rimutė // The Baltic States: A reference book. – Tallinn, Rīga, Vilnius, 1991, p. 251.

Usačiovaitė E. Prakalbinti ornamentai:[apie parodą Istorijos ir etnografijos muziejuje Vilniuje, skirtą R. Rimantienės 70-mečiui] // Literatūra ir menas. – 1991, saus. 5, p. 13: iliustr.

1992

Girininkas A. Konferencija „Keramika – kultūrinis etninis požymis“:[R. Rimantienės 70-mečiui skirta konferencija. 1990 11 19–21 // Lietuvos istorijos metraštis. 1990 m. – Vilnius, 1992, p. 221.

Rimantienė Rimutė Šventuojuo // Žemaitiu laikštis. A mon sakaa! – 1992, rug. (nr. 8), p. 7.

Urbanavičienė S. Rimutė Rimantienė // Lietuvos istorijos metraštis. 1990 m. – Vilnius, 1992, p. 232.

Косорукова (Кондакова) Н. В. Совещание по проблеме „Ранний неолит лесной и лесостепной зон СССР и его генезис“ (Ленинград, 1990) // Российская археология. – Москва, 1992, No 2, c. 300–303.

1993

Asadauskas A. Archeologinių paminklų tyrinėjimai Lietuvoje 1991: [informacija apie Šventosios gyvenvietės tyrimus]// Lietuvos istorijos metraštis. 1991 m. – Vilnius, 1993, p. 247-248.

Dagytė I., Voverienė O. Lietuvos moterys – mokslininkės: 1990–1992.- Vilnius, 1993, p. 37–38.

Чарняуски М. М. Рыманцене (Яблонскице) Римуце// Археологiя i нумзматика Белорусi. Энцыклопедыя. – Минск, 1993, с. 459.

1994

Asadauskas A. Archeologinių paminklų tyrimai Lietuvoje 1992 metais: [informacija apie tyrimus Šventojoje] // Lietuvos istorijos metraštis. 1992 m. – Vilnius, 1994, p. 291–292.

Grumadaitė R. Nacionalinių mokslo premijų laureatai: Talentas, be to, kantrybė ir fantazija// Lietuvos rytas. – 1994, kovo 11, p. 2: iliustr.

Paskirtos Lietuvos Respublikos mokslo premijos: [humanitarinių, socialinių ir teologijos mokslų srityje – R. Rimantienei] // Tiesa. – 1994, vas. 3, p. 1.

1995

Česnys G. Rimutė Rimantienė: asmenybės fenomenas // Lietuvos aidas. – 1995, spalio 24, p. 15: iliustr.

Asadauskas A. Archeologinių paminklų tyrinėjimai Lietuvoje 1994 metais: [informacija apie tyrimus Šventojoje] // Lietuvos istorijos metraštis. 1994 m. – Vilnius, 1995, p. 312–313.

1996

Juodagalvis V. Rimutė Rimantienė // Lietuvos istorijos metraštis. 1995 m. – Vilnius, 1996, p. 428–430.

1997

Tarp trijų laureatų – Lietuvos archeologė // Lietuvos rytas. – 1997, spalio 21, p. 1, 3.

Rimantienė Rimutė – Baltijos asamblėjos premijos laureatė // Lietuvos aidas. – 1997, spalio 21, p. 1.

Baltijas asamblejas balva // Latvijas vēstures institūta žurnals (Rīga). – 197, nr. 4, lpp. 160.

Graudonis J. Augsti apbalvojumi Lietavas zinātnikiem // Zinatnes vēstnesis (Rīga). – 1997, lapkr. 24, p. 1–2.

1998

Valonytė L. Archeologės radinių kalba ir prasmė // Genys. – 1998, nr. 6, p. 4–5.

1999

Vaitkevičius V. Archeologinių paminklų tyrinėjimai Lietuvoje 1998 metais // Lietuvos istorijos metraštis. 1998 m. – Vilnius, 1999, p. 453–472 (apie tyrinėtas gyvenvietes Karaviškėse, Varėnos r. ir Šventojoje).

2000

Juodagalvis V. Rimutei Rimantienei – 80 // Lietuvos archeologija. – Vilnius, 2000. T. 19, p. 7–8. tas pats anglų, rusų k.

 

Aktualijos

Gautas kvietimas dalyvauti seminare "Gender and Change in Archaeology"
Skaityti daugiau...
 
Gautas kvietimas teikti straipsnius "Journal of Computer Applications in Archaeology" (JCAA).
Skaityti daugiau...
 
Kviečiame dalyvauti konferencijoje „Urban Cultures in the Baltics (from the Middle Ages to the 20th Century)“.
Skaityti daugiau...
 

Rėmėjai

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis