Linas Bukauskas

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

bukauskaslinas
Institucija, pareigos Religijotyrininkas
Adresas
Telefonas
El. pašto adresas kelias.lb@gmail.com

Gimiau 1968 m. gruodžio 16 d. Panevėžyje. Mokiausi Panevėžio 12-oje vidurinėje mokykloje (baigiau 1987 m.), Panevėžio vaikų dailės mokykloje (baigiau 1985 m.). 1987 m. atvykau į Vilnių, mokiausi Vilniaus universiteto Filologijos fakultete (lietuvių kalba ir literatūra), pradėjau studijuoti religijotyrą. 1990–1992 m. studijas tęsiau Maskvoje, mokiausi Rusijos pedagogų draugijos įsteigtos Akademijos Pasaulio religijų istorijos fakultete (baigiamasis darbas – „Teologija ankstyvojoje Bažnyčioje (II–Va.)“). 1992–2002, 2005–2007 m. toliau gilinausi – privačiai ir vadovaujant specialistams – į kultūros, religijų istoriją, teologiją, biblistiką (vad. dr. G. Beresnevičius, kun. A. M. Dobrovolskis, prof. A. Rubšys ir kt.), sentikių istoriją ( vad. I.I. Jegorovas).

Nuo 2000 m. esu Žemaičių kultūros draugijos narys.

Darbas

1987–1993 m. Lietuvos laisvės lygos leidiniai „Laisvės šauklys“, „Vytis“ (redaktorius, straipsnių autorius).

1990–1992 m. Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto Tarybos laikraštis „Vilniaus Sąjūdis“ (redaktoriaus pavaduotojas).2004–2008 m. redaktorius, komentatorius (pagal sutartis dirba redaktoriaus darbą, bendradarbiauja kultūrinėje žiniasklaidoje).

1991 m. Lietuvos demokratų partijos laikraštis „Vasario 16“ (redaktoriaus pavaduotojas).

1993–1994 m. socialinių studijų institutas (bendradarbis, kosultantas religijų klausimais).

1995–1996 m. Lietuvos Vyskupų konferencijos žurnalas „Katalikų pasaulis“ (bendradarbis, straipsnių autorius).

1994–1998 m. Lietuvos krikščionių demokratų partijos savaitraštis „Apžvalga“ (bendradarbis, konsultantas religijos klausimais, straipsnių autorius).

1997–1998 m. savaitraščio „Apžvalga“ religijos ir kultūros priedas „Kelias“ (redaktorius, straipsnių autorius).

1993–2002 m. (su pertraukomis) Katalikų radijas „Mažoji studija“ (bendradarbis).

1998–2002 m. Lietuvos Vyskupų konferencijos žurnalai „Sandora“ ir „Žemės druska“ (bendradarbis, straipsnių autorius).

2000–2003 m. Lietuvos Vyskupų konferencijos leidykla „Katalikų pasaulis”(knygų redaktorius).

2001–2002 m. leidykla „Ad Fontes“ ( vyr. redaktorius, konsultantas).

2002–2004 m. žurnalas „LUX“ (bendradarbis, straipsnių autorius).

Su archeologija susijusi veikla

1996–1998 m. Kultūros paveldo centro žurnalas „Baltų archeologija“ (redaktoriaus pavaduotojas, konsultantas, publikacijų rengėjas, autorius).

1995–2003 m. archeologinės žvalgomosios ir stacionarinės ekspedicijos Lietuvoje (vadovas habil. dr. A. Girininkas).

1995 m. dalyvavau žvalgomojoje ekspedicijoje Kaišiadorių r.

1996 m. žvalgomojoje ekspedicijoje Kaišiadorių ir Švenčionių r. Tais pačiais metais dalyvavau stacionarinėje ekspedicijoje Rėškutėnuose (Švenčionių r.).

1997 m. dalyvavau žvalgomojoje ekspedicijoje Vilniaus, Švenčionių r.

1998–1999 m. dalyvavau stacionarinėje archeologinėje ekspedicijoje Varėnos r.

2001–2003 m. dalyvavau žvalgomosiose ekspedicijose Švenčionių, Ignalinos ir Molėtų r. (vadovas hab. dr. A. Girininkas).

1999–2000 m. tvarkiau archeologinių tyrinėjimų Varėnos r. (vadovas habil. dr. Algirdas Girininkas) metu surinktą medžiagą.

Organizacinė veikla

1987–1993 m. rengiau, leidau, redagavau pogrindinius, švietėjiškus leidinius; organizavau, kaip Lietuvos laisvės lygos tarybos narys (nuo 1988 m.), akcijas, mitingus, demonstracijas Vilniuje, kituose Lietuvos miestuose;

2001–2003 m. – kultūriniai renginiai; antikarinės demonstracijos, akcijos, mitingai Vilniuje (2003m. su bendraminčiais įkūriau Lietuvos pacifistų frontą, tapau jo vadovu);

Nuo 2005 m. – įvairūs kultūriniai renginiai Vilniuje, Panevėžyje, Paberžėje (Kėdainių r.).

Pomėgiai

Kraštotyrinė veikla. Renku Lietuvos kultūrai ir istorijai svarbius dokumentus, fotografijas liaudies ir profesionalaus meno kūrinius, buities reikmenis, knygas.

Keletas svarbesnių parengtų, redaguotų knygų

1. Tėvas Stanislovas „Atsidūsėjimai“, „Dialogo kultūros institutas“, Vilnius, 2003. Sudarytojas, redaktorius.

2. Antanas Rubšys „Islamas“, „Katalikų pasaulis“, Vilnius, 2002. Bendraautorius, sudarytojas, redaktorius.

3. Jean-Charles Brisard, Guillaume Dasquie „Bin Ladinas. Uždrausta tiesa“, „Ad Fontes“, Vilnius, 2002. Lietuviško leidimo rengėjas, atsak. redaktorius.

4. Jonas Lauriūnas SJ „Nueisim ten, kur žiūrim“, „Katalikų pasaulis“, Vilnius, 2001. Sudarytojas, spec. redaktorius.

5. Bruno Forte „Mažasis įvadas į krikščionio gyvenimą“, „Katalikų pasaulis“, Vilnius, 2002. Spec. redaktorius.

6. Denise Lardner Carmony, John Tully Carmody „Malda pasaulio religijose“, „Katalikų pasaulis“, Vilnius, 2001. Spec. redaktorius.

7. Luis Gonzaqles-Carvajal „Toks yra mūsų tikėjimas“, „Katalikų pasaulis“, Vilnius, 2001. Spec.redaktorius.

8. Marko Ivan Rupnik „Perėjimo kultūra“, „Katalikų pasaulis“, Vilnius, 2001. Spec.redaktorius.

9. Frederic Buchner „Tiesos sakymas“, „Katalikų pasaulis“, Vilnius, 2000. Spec. redaktorius.

10. Popiežiaus Jono Pauliaus II dokumentai. „Katalikų pasaulis“, Vilnius. Spec. redaktorius.

Straipsniai, publikuoti: „Laisvės šauklyje“, „Vilniaus Sąjūdyje“, „Vasario 16“, „Apžvalgoje“, „Šeimininkėje“, „Kelyje“, „ Šaltinyje“, „ SSI“ ( Socialinių studijų instituto informaciniame biuletenyje), „Katalikų pasaulyje“, „ Apžvalgoje“, „ Kelyje“, „ Lux“, „ Žemės druskoje“, „ Baltų archeologijoje“, „ Sandoroje“, „ Šiaurės Atėnuose“, „ Literatūroje ir mene“, internetiniuose dienraščiuose „ Bernardinai.lt“, „Rašyk.lt“, kt. leidiniuose.

Archeologinės informacijos sklaida

Straipsniai spaudoje. Edukacinės programos moksleiviams.

Apdovanojimai

Sausio 13-osios atminimo medalis (2002-05-10; dekretas 1769).