dr. Audronė Bliujienė

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

bliujieneaudrone
Institucija, pareigos Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, vyresnioji mokslo darbuotoja
Adresas Tilžės g. 13, LT-91251 Klaipėda
Telefonas (8~46) 410190
El. pašto adresas audrone.bliujiene@gmail.com

Gimiau 1954 m. kovo 26 d. Kaune. 1972 m. baigiau Kauno 7-ąją vidurinę mokyklą.

1972–1977 m. studijavau Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, kurį pabaigus įgijau istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybę, apgindama darbą „Griaužių senkapio tyrinėjimai“.

1997 m. Vilniaus universitete apgyniau disertaciją “VIII–IX a. kuršių moterų papuošalų ornamentika” ir įgijau humanitarinių mokslų daktarės laipsnį (Humanitariniai mokslai, Istorija (H 05)).

1977–1985 m. – Trakų istorijos muziejus, vyr. mokslinė bendradarbė.

1985–2005 m. – Lietuvos dailės muziejus: restauratorė, direktoriaus pavaduotoja, vyr. muziejininkė.

2002–2005 m. – Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, lektorė (nepagrindinis darbas) .

Nuo 2005 m. dirbu Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresniąja mokslo darbuotoja.

Dirbdama Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute, dalyvauju įgyvendinant šiuos projektus:

Lietuvos archeologijos III tomo „Romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpiai“, atsakinga redaktorė ir autorė (kartu su dr. Vykintu Vaitkevičiumi).

Tarptautinis mokslinis projektas: 2002 m. – tęstinis projektas (iki 2008 m.) – projektas „Ėgliškiai–Anduliai sugrįžtanti kapinyno istorija“. Ėglišakių–Andulių kapinyno medžiagos analizė remiantis archyvine medžiaga ir pastarųjų tyrinėjimais bei skelbimas atskiru leidiniu, serija Berliner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte (Klaipėda–Varšuva–Berlynas). Kartu su dr. A. Bitner–Wróblewska (Varšuvos archeologijos muziejus) ir doc. dr. W. Wróblewski (Varšuvos universitetas, Archeologijos institutas).

Dirbdama mokslinį, pedagoginį darbą, vadovauju disertacijai, esu kelių doktorantūros komitetų narė, oponavau vieną disertaciją.

Lietuvos archeologijos draugijos narė. Nuo 2006 metų – Kommission zur Erforschung von Sammlungen Archäologischer Funde und Unterlagen aus dem Nord östlichen Mitteleuropa (KAFU), valdybos (Kommission) narė.

Mokslinių interesų sritis

Šiuo metu pagrindinė mokslinių interesų sritis – baltų kultūra ir socialinis, ekonominis bei kultūrinis Baltijos jūros regiono kontekstas.

Tyrinėti archeologijos objektai

Vadovavau archeologinėms ekspedicijoms:

1982–1985 m. Alinkos (Raistinės) pilkapynas (Trakų r.)

1987–2000 m. Užpelkių kapinynas (Kretingos r.)

1998 m. Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinynas (Kretingos r.)

2002 m. Ėgliškių-Andulių kapinynas (Kretingos r.)

2002 m. Dvylių kapinynas (Klaipėdos r.)

2006 m. Žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai Palangos savivaldybės teritorijoje (Anaičių, Nemirsetos, Užkanavės ir Paliegirių kaimų teritorijoje)

Archeologinės informacijos sklaida

Archaeologia Baltica leidinio redkolegijos narė.

Nuo 2001 m. dalyvavau daugiau nei dešimtyje tarptautinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.

Mokslinių publikacijų sąrašas

Monografijos

A.Bliujienė. Vikingų laikų kuršių papuošalų ornamentika, Vilnius, 1999.

A. Bliujienė. Lietuvos priešistorės gintaras. Vilnius, 2007.

Straipsniai, išspausdinti Lietuvos recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose (nuo 2000 m.)

A. Bliujienė. The Origin and the Main Ornamentation Features of the Curonian Animal Style, Prehistoric Art in the Baltic Region. Vilniaus dailės akademijos darbai/20, Vilnius, 2000, p. 127–139.

A. Bliujienė. Universalus svastikos simbolis baltų archeologinėje medžiagoje, Liaudies kultūra, 2000/4, Vilnius, p. 16–27.

A. Bliujienė. Lokalių Europos puošybos stilių įtaka I tūkstantmečio vidurio baltų genčių ornamentikai, Iš baltų kultūros istorijos, Vilnius, 2000, p. 99–111.

A. Bliujienė. I tūkstantmečio vidurio baltų genčių ornamentikos bruožai (geometriniai ir realistiniai zoomorfiniai motyvai), Lituanistica. Nr.1(45), Vilnius, 2001, p. 3–26.

A. Bliujienė. Baltų zoomorfinis stilius, Lietuvos archeologija/21, Vilnius, 2001, p. 205–226.

A. Bliujienė. The Main Stylistic Features of the Baltic Crossbow Brooches in the Migration Period, Archaeologia Baltica/5, Vilnius, 2002, p. 145–161.

A. Bliujienė. [bendraautorius D. Butkus]. VII a. pirmosios pusės karys iš Lazdininkų (Kalnalaukio), Archaeologia Lituana/3, Vilnius, 2002, p. 81–99.

A. Bliujienė. Grafo Tiškevičiaus suriktas Palangos gintaro dirbinių rinkinys ir jo mįslinga istorija, Kultūros paminklai/10, Vilnius, 2003, p. 17–30.

A. Bliujienė. Lamata – mikroregionas, etnokultūrinė sritis ar niekieno žemė tarp kuršių ir skalvių, Kultūros paminklai/11, Vilnius, 2004, p. 61–78.

A. Bliujienė. Kai kurie gintariniai dirbiniai senuosiuose Lietuvos muziejų rinkiniuose, Kultūrologija/11, Vilnius, 2004, p. 204–218.].

A. Bliujienė. Baltų palaidojimų indai arba, kad dūšia nejaustų troškulio ir alkio, Lietuvos archeologija/28, Vilnius, 2005, p. 81–96.

A. Bliujienė. Iš baltų amatininkystės istorijos arba baltiški Berlock kabučiai, Archeologia Lituana/6, Vilnius, 2005, p. 112–130.

A. Bliujienė. Some Notes on Curonian Women’s Bead Sets with Bronze Spacer Plates in their Headbands, Headdresses Made of Cloth and Unaccountable Artefacts during Viking Age and Early Medieval Times, Archaeologia Baltica/6, Klaipėda, 2006, p. 126–142.

A. Bliujienė, R. Bračiulienė. Prašmatniosios Barbaricum paribio diduomenės moterys ir jų vyrai. Lietuvos archeologija/30, Vilnius, 2007, p. 39-68.

Straipsniai, išspausdinti recenzuojamuose tarptautiniuose ir užsienio leidiniuose

A. Bliujienė. Curonian Bead beads sets with bronze spacer plates and their Scandinavian parallels. Fornvännen. 2001/4. Stockholm, p. 235–242.

A. Bliujienė [bendrautorė A. Bitner-Wróblewska]. Efektowny napierśnik z emalią z cmentarzyska w Anduln, zahodnia Litwa, Antyk i Barbarzyńcy. Księga dedykowana profesorowi Jerzemu Kolendo w siedemdziesiątą rodznicę urodzin [red. A. Bursche i R. Ciołek], Warszawa, 2003, s. 121–132.

A. Bliujienė. Amulets of Western Baltic Women in the Merovingian Period and their Germanic Parallels, Muinasaja Teadus/13. Archeologiga Läänemeremaades. Uurimusi Jüri Selirrana auks, Tallinn–Tartu, 2003, p. 63–74.

A. Bliujienė [bendraautoriai A. Bitner-Wróblewska, W. Wróblewski]. Das “verlorene” Gräberfeld von Anduln, Memelgebiet (heute Ėgliškiai-Anduliai, West-Litauen). Ein Wiedergewinnungsversuch, Acta Praehistorica et Archaeologica. Berlin, p. 185–210.

Spausdinta tarptautinių mokslinių konferencijų pranešimų medžiaga

A. Bliujienė. Lithuanian Amber Artifacts in the Middle of the First Millennium and their Provenance Within the Limits of Eastern Baltic Region, Baltic Amber. Proceedings of International Interdisciplinary Conference, Vilniaus dailės akademijos darbai/22. Vilnius, 2001, p.171–186.

A. Bliujienė. Baltic Amber Ornaments from the Roman Iron Age till the Medieval times, Amber in Archaeology. Proceedings of the 4th International Conference on Amber in Archaeology in Talsi. Rīga, 2003, Riga, p. 47–71.

A. Bliujienė. Micro-Region Between Šilutė-Priekulė and Švėkšna in Western Lithuania or Alternatively Lamata Land According to Archaeological Data, Archaeologia Lituana/4, Vilnius, 2003, p. 122–137.

A. Bliujienė. Pottery in Curonian Cremation Burials. Some Aspects of Interaction across the Baltic Sea in the Late Viking Age and Early Medieval Period, Interarchaeologia, 1, Culture and Material Culture, Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th-19th, 2003, Tartu, 2005, p. 147–165.

A. Bliujienė. Relationship and Subordination between Baltic Jewellers Workshops in the Migration Period and Viking Age, Baltic Archaeological Seminar – 2. Colours of Archaeology. Material Culture and the Society. Abstracts. October 20–22 2005 Padvariai (district of Kretinga), Vilniaus universitetas, 2005, p. 25–26.

A. Bliujienė. A. Role of the Curonians in the Baltic Area. The Transition Process from the Late Migration Period into the Early Viking Age (Cultural Aspects), Transformatio Mundi. The Transition from the Late Migration Period to the Early Viking Age in the East Baltic Region, [ed. by M. Bertašius], Kaunas, 2006, p. 183–193.

A. Bliujienė. Watershed between the Eastern and Western Lithuania during the Early and Late Migration Period, Archaeologia Lituana/7, Vilnius, 2006, p. 123–143.

Straipsniai, recenzijos ir bibliografinės apžvalgos

(2001 – 2007 metai)

A. Bliujienė. Amber in Lithuanian Archaeological Literature [bibliography], Baltic Amber. Proceedings of International Interdisciplinary Conference. Vilniaus dailės akademijos darbai/22, Vilnius, 2001, p. 285–315.

A. Bliujienė. Užpelkių kapinynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais, Vilnius, 2002, p. 95–97.

A. Bliujienė. Didelio darbo pradžia ar pasimetimas Lietuvos archeologinėje medžiagoje? Pastabos knygai, Archaeologia Lituana/5, Vilnius, 2004, p. 129–142.

A. Bliujienė. Baltų menas, Visuotinė lietuvių enciklopedija/II, Vilnius, 2002, p. 581–583.

A. Bliujienė. Leidinys solidžiam jubiliejui, Kultūros barai/12, Vilnius, 2003, p. 78–82.

A. Bliujienė [bendraautorius A. Matulevičius]. Gintaro keliai, Visuotinė lietuvių enciklopedija/VI, Vilnius, 2004, p. 686–688.

A. Bliujienė [bendraautorė L. Šatavičiūtė]. Gintaro dirbiniai, Visuotinė lietuvių enciklopedija/VI, Vilnius, 2004, p. 683–685.

A. Bliujienė. Ėgliškių-Andulių kapinynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais, Vilnius, 2005, p. 93–96.

A. Bliujienė. Dvylių kapinynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais, Vilnius, 2005, p. 96–98.

A. Bliujienė. Lietuvos dailes muziejaus archeologiniai eksponatai, 1943 m. gauti iš Mokslu akademijos Istorijos instituto muziejaus, Lietuvos dailes muziejaus metraštis, Vilnius, 2005, t. 7, p. 52– 84.

A. Bliujienė. Lietuvos priešistorės gintaras, Vilnius, 2007.

A. Bliujienė. [bendraautorė R. Bračiulienė]. Prašmatniosios Barbaricum paribio diduomenės moterys ir jų vyrai, Lietuvos archeologija, t. 30, Vilnius.

A. Bliujienė. [bendraautorius D. Butkus]. Bronze Drinking Horn Terminals from Kašučiai Cemetery in the Western Lithuania as a Part of Lively Connections between the Southern Curonia and Central Scandinavia, Światowit, Warsawa.

A. Bliujienė. The Greatest Impersonations. Or, Some Aspects on the Origin of Animal Style in the Eastern Baltic Region during the Migration Period, Publication in Honour of Ingmar Janson, Stockholm.

A. Bliujienė. Pottery from the Baltic Cremation Burials. Paradigm of Lithuanian Material, Proceedings of the conference Baltic ceramics. Traditions and impacts, 2005, September 21-23, Białystok.

A. Bliujienė. Amber in the Eastern Baltic Region during the Roman Iron Age. Some Aspects on Barbarians Fashions, Proceedings of the 5th international Conference Amber in Archaeology, Belgrade, 2006 05 03-06.